B.S. Index van de publicaties van 27 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012009521 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 4 december 2012 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens (...) Bij **** type wet prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012018482 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, type wet prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012003387 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 type wet prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206916 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 132/2012 van 30 oktober 2012 Rolnummer 5229 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 174, derde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op Het Gron

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 27/12/2012 numac 2012014461 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, wordt aan de heer BOSSCHAERT, Leo, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van D type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, wordt aan de heer STURTEWAGEN, Daniël, op het einde van de maand oktober 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het a type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, wordt aan de heer VAN EYCK, Egide, op het einde van de maand mei 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghe type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012011508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende het opleggen van prijs- en leveringsvoorwaarden voor het leveren in 2013 van de primaire en secundaire regeling door verschillende producenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een financiering voor lokale kwaliteitsgroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, wordt aan de heer VAN WAES, Roger, op het einde van de maand april 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghe type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012024409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2012 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, wordt aan de heer VAN DER SMISSEN, Eric, op het einde van de maand mei 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het amb Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 december 2012, wordt aan de heer VAN REETH, Frans, op het einde van de maand mei 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012011493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor openbare uitlening en tot intrekking van het koninklijk besluit van 25 april 2004 betreffende de vergoedingsrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producent type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, wordt aan de heer DE SCHAEPMEESTER, Lucien, op het einde van de maand juni 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012022470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 4 december 2012, worden hernie - De he type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, wordt aan de heer DE BOES, Dirk, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrechtban type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, wordt aan de heer STERKX, Josephus, op het einde van de maand juni 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012003377 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012022447 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Overplaatsingen via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 19 november 2012 wordt de heer Francis Slembrouck, federaal statutair ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën, overgeplaatst via de federale mobiliteit, in een betrekking van Overeen type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 27/12/2012 numac 2012014460 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het stelsel van sancties die van toepassing zijn op schending van bepalingen van Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012207307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 129bis en 129ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012002082 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het beschrijvend evaluatieverslag in uitvoering van artikel 16 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Minister type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009524 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012031848 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2012, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de gewone plataan gelegen Zwitserlan(...) Voor de raadpleging van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012031842 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 11 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden, in 2013, om t type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012031849 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2012, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de treurbeuk de rode beuk (Fag(...) Voor de raadpleging van de tab type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012031843 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2012, wordt beschermd als monument de totaliteit van de villa Lacoste met inbegrip van de decoratie elementen en het meubilair dat deel uitmaakt va Het goe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012036288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012036289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2013

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012009531 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief nr. 203. - Toepassing van artikel 10 van de wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012003380 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van de portefeuille van hypothecaire schuldv Deze o

document

type document prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012022471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie West-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koni Bij het

arrest

type arrest prom. 17/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012036290 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen tot vaststelling van de forfaitaire bedragen voor kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de subsidiëring van stages bij internationale organisaties voor het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012022462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaki Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 december 2012, is Mevr. LEFEVER, Eveline, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer D type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012022461 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raad van bestuur van het Fonds voor de medische ongevallen Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun mandaat van leden van de Ra Bij hetzel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012022450 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Orden. - Benoemingen. - Promoties Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 werden benoemd of bevorderd op de datum vermeld tegenover hun naam : Mevrn. - de heren : Leopoldsorde Commandeur SPINOY Henry, Sint-Joris, 15.11.2 GOSET Christine, Pr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012022438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 november 2012, dat in Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012022473 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 december 2012, dat uitwerking Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 december 2012, is Mevr. COPPENS, Heidi, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer DREESEN, Patrick, wi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012022478 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, dat in werking treedt de da Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Lucien DE SCHAEPMEESTER De betrokken organisat De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012205768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Mevr. Kathleen MAES De betrokken organi De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Frans VAN REETH De betrokken De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Eric VAN DER SMISSEN De betrokken De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer Josephus STERKX De betrokken organis De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer Leo BOSSCHAERT De betrokken organisatie De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Egide VAN EYCK De betrokken organisaties worde De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Roger VAN WAES De betrokken organisat Bij de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012009534 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2012, is benoemd tot griffier bij de politierechtbank te Charleroi, Mevr. Belotti, M., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi. Dit besl

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012207498 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 november 2012 in zake Zina Chamileva tegen de Rijksdienst voor Pensioenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 november « Schen

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012206827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vrijstelling Bij koninklijk besluit van 14 december 2012, wordt de vrijstelling voorzien in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek toegekend aan Mevr. LEFEVRE, Eveline, geboren te Knokke op 15 oktober 1970, kandidaat recht

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012207588 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige technisch adjunct De vergelijkende selectie van Duitstalige technisch adjunct (schaal D3) (m/v) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest werd a(...) Er zijn 6 ges type bericht van selor prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012207595 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige technisch adjunct De vergelijkende selectie van Duitstalige technisch adjunct (schaal D4) (m/v) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest werd a(...) Er zijn 4 ges type bericht van selor prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012207602 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** technisch adjunct De vergelijkende selectie van **** technisch adjunct (schaal ****3) (****/****) voor de **** Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van(...) Er zijn 783 **** type bericht van selor prom. -- pub. 27/12/2012 numac 2012207601 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch adjunct De vergelijkende selectie van Franstalige technisch adjunct (schaal D4) (m/v) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest werd a(...) Er zijn 657 g
^