B.S. Index van de publicaties van 31 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/06/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie vanaf een tweede kind te vereenvoudigen. - Duitse vertaling type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidzorg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012207161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 19/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012003370 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012207624 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan Mevr. Monballyu, G., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Pittem. He Bij koninkl

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong

decreet

type decreet prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036282 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012207559 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 november 2012 in zake A.G. tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Saint-Nicolas, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof i « Schen type bericht prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012207555 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 november 2012 in zake Mohamed M'Bodj tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 november 2012, heeft « Schen

document

type document prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk beslu Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012207623 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 december 2012, dat in werking treedt op datum van 1 januari 2013 's avonds, is aan de heer De Boeck, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het Het ber

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012207560 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 november 2012 in zake V.L. tegen M. B.H. en C.R., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 november 2012, heeft het Hof van B « Schen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering Bij ministerieel besluit van 12 december 2012 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Powerhouse BV, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 juni 2001

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012040312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2012 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2012, 121.66 punten bedraagt, tege Het gez
^