B.S. Index van de publicaties van 11 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013009001 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging type wet prom. 10/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013009002 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2012014559 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Beweging van 8 april 2012 Bij koninklijke besluiten van 17 oktober 2012 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer Maillard, Henri, klasse A4, titel van adviseur-generaal. De heer Ridder De heer Dock type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012022484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012003398 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende de Federale Politie, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het d type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013018011 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012003397 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het vierde trimester van 2012, de afgeschafte strategische cellen, het sectoraal akkoord en het personeel, van het provisioneel krediet ingesch type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2013200081 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 is het aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het jaar 2013 vastgesteld als volgt : - voor de Franse taalrol : 36; - voor de Nederlandse taalrol : 54. Het beroep tot nietigver type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012003399 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende het departement van Justitie, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012024421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2012206532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 december 2012 wordt aan de heer BOUCHAT, Christian, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrech type koninklijk besluit prom. 16/09/2011 pub. 11/01/2013 numac 2013021003 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toegangsvoorwaarden voor het publiek tot sommige lokalen van de Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën en van de wijze van beschikbaarstelling, raadpleging en reproductie van de aldaar bewaarde a type koninklijk besluit prom. 06/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012007321 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 06/01/2013 pub. 11/01/2013 numac 2012011489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2012014560 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Beweging van 8 april 2012 Bij koninklijke besluiten van 17 oktober 2012 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Ridder De heer D'Haese, Edwig, technisch assistent. Kroonorde Ridder De heer De heer Vilain, Bernard, type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2012207214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toe Gelet op

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/10/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012207609 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 04/10/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012207607 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 19/09/2011 pub. 11/01/2013 numac 2013021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de leeszalen van de Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 04/10/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012207608 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012011515 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012031850 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een bijkomende toelage van EUR 1.435.674 aan de NV Abatan in het kader van het project « Agro-Parc-Abatan », opgenomen in het Operationeel Programma « Doelstelling 2013 : S type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012031851 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een bijkomende toelage van EUR 1.435.674 aan de NV Abatan in het kader van het project « Agro-Parc-Abatan », opgenomen in het Operationeel Programma « Doelstelling 2013 : S

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2013200094 bron federale overheidsdienst justitie Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie. - Samenstelling Tijdens zijn vergadering van 15 oktober 2012 heeft de "Ordre des barreaux francophones et germanophone" Mevr. Sylvie Bredael, advocaat aan Het beroep tot nie type bericht prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2012207622 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 november 2012 in zake de nv « Axa Belgium » tegen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof « Sch

erratum

type erratum prom. 27/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013003007 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 inzake de verzaking aan de inning van de roerende voorheffing met betrekking tot dividenden die worden uitgekeerd door vastgoedbeleggingsvennootschappen met vast kapitaal. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2012207058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 is Mevr. Borremans, Catherine, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Hendriks, Edouard, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2012022499 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 december 2012, dat in wer Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2013200121 bron federale overheidsdienst justitie Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2013 Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 39 van de wet 25 ventôse jaar XI tot organisatie van het notarisambt, zullen weldra de Nederlandstalige De kandid type vacante bettreking prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2012206531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Christian BOUCHAT De betrokken De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2013200092 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 december 2012, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : Mechelen : de heren : - Dorny, M., - Cannaerts, A., w

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2012207619 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten nrs. 221.568 en 221.569 van 29 november 2012 in zake respectievelijk Sami Cahanaj en Gzim Cahanaj tegen de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2012207621 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 16 november 2012 in zake de nv « Société belge de Commerce » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 « S type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2012207620 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee arresten van 31 oktober 2012 en 21 november 2012 in zake het openbaar ministerie en de minister van Financiën respectievelijk tegen L.L. en de nv « V.M.C. » « Sc

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2012206121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 is Mevr. VAN DE VELDE Brigitte benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer CASTELAIN, Léon wiens m

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2013000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 5/11/2012, wordt de onderneming JC SECURITY PARTNER, als ondernemingsnummer 084 Bij bes type erkenning prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2013000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 06.11.2012 wordt het besluit van 24.08.2007 tot vernieuwing van de Bij bes

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2012207059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vrijstelling Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 wordt de vrijstelling bedoeld bij artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek toegekend aan Mevr. Borremans, Catherine, rechter in sociale zaken bij de arbeidsrechtbank t

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2013200027 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van vertaler-revisor (niveau A) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG12216) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere li(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2013200111 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige begrotingscoördinatoren (niveau A) voor de FOD Budget en Beheerscontrole (ANG12631) Na de selectie wordt een lijst met maximum 14 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt (...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2013200091 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijk medewerkers (niveau B) voor de Koninklijke Sterrenwacht van België (ANG12652) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Vereiste diplom

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 11/01/2013 numac 2013011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-12/0026 : Artes-Group NV/Vanhaerents NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 21 decem Volgens
^