B.S. Index van de publicaties van 15 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht type wet prom. 24/07/2008 pub. 15/01/2013 numac 2012000705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/11/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 12 van de wet van de wijziging van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 15/01/2013 numac 2013011016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Registratie. - Intrekking van erkenning Bij beslissing van 21 december 2012, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkredie 218488 LOMBARD O

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2013 numac 2012000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt Mevr. Martine BAGUET, Staatsraad, gemachtigd om een functie uit te oefenen bij de « Association des Conseils d'Etat et des juridictions administra type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2013 numac 2012018479 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal A Het betr type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012206828 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit van 15 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale ze type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012205523 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 15/01/2013 numac 2012014563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 8 JANUARI 2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de benoeming van de vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur van de netbeheerder van het elektriciteitstransmissienet, zoals bedoeld in artikel 9, § 10bis, van de wet van 29 april 1999 betreffende type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012206659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevo type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 15/01/2013 numac 2013009013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot oprichting van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2013 numac 2012011468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2012 wordt met ingang van 1 november 2012, de heer Gauthier DEBOUVERE, attaché in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, in het kader van de vrijwillige mobiliteit Overeenko type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2013 numac 2012018483 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Tüv Nord Integra BVBA - Staties G-007

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/10/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012014482 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 april 2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 m type ministerieel besluit prom. 08/01/2013 pub. 15/01/2013 numac 2013011009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013035023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder de subsidies, vermeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, ter beschikking gesteld worden van de VMSW type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013035024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012036293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012036295 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012036311 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en van het bedrag voor de maatregel vervoer voor het jaar 2012

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013200008 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013200009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de « Commission wallonne des Personnes handicapées » , ingesteld bij het kaderdecr type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013200010 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées"

decreet

type decreet prom. 30/11/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012036294 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen, ondertekend in Brussel op 29 juni 2012 en in Genève op 9 juli 2012

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/01/2013 pub. 15/01/2013 numac 2013009014 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/01/2013 numac 2013011029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen worden Ar type bericht prom. -- pub. 15/01/2013 numac 2012018414 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jurgen VANKERSSCHAEVER, die woonplaats kiest bij Mrs. Piet Dit bes

arrest

type arrest prom. 06/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012036307 bron vlaamse overheid Arrest van de Raad van State

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/01/2013 numac 2013200155 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 december 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 31 oktober 2012 is het aan de heer Van Verdeghem, G., vergund de titel van zijn ambt van voorzitter in handelszaken in de rechtbank van koophande Bij kon

lijst

type lijst prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013011023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers type lijst prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de gasprijzen door de leveranciers

registratie

type registratie prom. -- pub. 15/01/2013 numac 2013031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 4 september 2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Smet F&C NV » gelegen te Kastelsedijk 64, te 2480 Dessel, geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De regist type registratie prom. -- pub. 15/01/2013 numac 2013031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 19 september 2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Carmans Aanneningen NV » gelegen te Kanaalstraat 14, te 3560 Lummen, geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. D

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/01/2013 numac 2013200171 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige auditor De vergelijkende selectie van Nederlandstalige auditor (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale(...) Er zijn 2

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 15/01/2013 numac 2012055112 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Bauche, Marie Euphrosine Mevr. Bauche, Marie Euphrosine, geboren te Libin op 11 decembe Alvorens te
^