B.S. Index van de publicaties van 21 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2012207051 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 131/2012 van 30 oktober 2012 Rolnummer 5213 In zake : de prejudiciële vraag over de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, in het bijzonder artikel 14 ervan, de wet van 15 januari 1990 houdend Het Gron type wet prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2012207053 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 137/2012 van 30 oktober 2012 Rolnummer 5319 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 2 van de wet van 7 mei 2009 « houdende instemming met en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 decem Het Gro type wet prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013041301 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2012014483 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013024017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2012 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2012014484 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV NMBS type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013024021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013024023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2012 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en ri type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2012014485 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV Infrabel type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013024022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2012 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013000733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 december 2012 wordt, met ingang van 1 januari 2013, Mevr. Dendas, Anneleen, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene Directie dienst Vreemdelingenzaken van de Feder type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013027009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2012 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de volgende gemeentelijke personeelsleden en mandatarissen : Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijke De heer Claud

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013018014 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 29/10/2012 pub. 21/01/2013 numac 2012207444 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de NV LABELEM als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2013022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2013022010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013031024 bron brussels hoofdstedelijk gewest BBHR van houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 houdende het algemeen reglement van het brussels waarborgfonds en tot opheffing van het besluit van 5 april 2004 houdende het algemeen reglement van het

decreet

type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013200188 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende opheffing van sommige bepalingen inzake economie en K.M.O.'s type decreet prom. 11/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013200156 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter verbetering van de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in het onderwijs type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013200213 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013014004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Bericht Onderwerp : Toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of Op bas

document

type document prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013027013 bron waalse overheidsdienst Lijst met het bedrag van de belastingen op afvalstoffen en de vrijstellingen toepasselijk van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 zoals aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig artikel 45 van het fi type document prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2012207552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 december worden type document prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013021004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie die plaatsvindt op maandag 28 januari 2013, om 14.30 uur, in een vergaderzaal van de Kanselarij van de Eerste Minister Op de

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013200286 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Erratum Bij koninklijke besluiten van 10 januari 2013 : - is in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 oktober 2011 houdende het ontslag van de heer Sebrechts, T., als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen - is in het arti

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 6 januari 2013 wordt de heer KOEKS Jozef, identificatienummer 44-33122-28, benoemd in de functie van hoofdcommissaris van politie Directeur van het Departement Interventies/ R

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013020001 bron brussels hoofdstedelijk parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor twee vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbelt Het Ste type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013020002 bron brussels hoofdstedelijk parlement Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor een vacant mandaat Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstede De Kon type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013200287 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij arrest nr. 221.734, van 13 december 2012, van de Raad van State werd de in de oproep tot kandidaten besloten beslissing om de standplaats van de bijkomende plaats van gerechtsdeurwaarder in Torhout te vestigen voor het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013200285 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2013 : - is Mevr. Barnich, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, benoemd tot rechter in deze rechtbank. Zij is gelijktijdig benoemd t - is Mevr. Bouf

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 6 december 2012 en, met ingang van 1 november 2012, wordt Mevr. Evy De Middelaer, stagedoend attaché, klasse A1 - weddenschaal A11, bij de Federale Overheidsdienst Bui Overe

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2012207052 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 136/2012 van 30 oktober 2012 Rolnummer 5272 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 15,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013200283 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal voor het Departement Gezinnen voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) (ANG13703) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een (...) Op de uiters type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013200284 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige supervisor contact center (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12648) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2013 numac 2013200278 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van expert rekrutering en selectie (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG13009) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig bli(...) Er wor
^