B.S. Index van de publicaties van 28 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013007006 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2013 type wet prom. 30/01/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013000033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen. - Duitse vertaling type wet prom. 29/03/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013000037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Republiek Armenië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013200234 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 156/2012 van 20 december 2012 Rolnummer 5499 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet van 20 juni 2012 houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabili Het Grondw type wet prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2012207528 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 149/2012 van 6 december 2012 Rolnummer : 5293 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 40, derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gesteld door het Arbeidshof te B Het Grond type wet prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013009034 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de Mevr. ****(...) type wet prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013009037 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 17 januari 2013, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** **** type wet prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013009046 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 januari 2013, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens type wet prom. 19/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013021010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de bezoldiging van de personeelsleden en van de mandatarissen van de instellingen van openbaar nut, van de autonome overheidsbedrijven en de rechtspersonen waarop de Staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013007016 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 9149 van 10 november 2012, wordt aan mijnheer W. Wauters, op 1 januari 2013 eervol ontslag uit zijn ambt van eerstaanwezend taalleraar aan de Koninklijke Militaire S Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013007014 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overplaatsing van korps van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 9146 van 10 november 2012 : In de categorie van de beroepsofficieren wordt luitenant vlieger G. Coppin, met haar graad en haar anciënniteit, van ambtswege Voor verdere type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013007015 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het brevet van ingenieur van het militair materieel aan lagere officieren Bij koninklijk besluit ****. 9147 van 10 november 2012, wordt het brevet van ingenieur van het militair materieel op 1 augustus 2012 verleend **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013200508 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 24 april 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Tilmans, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Wellin. Het Bij koninkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013007012 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Annulatie Bij koninklijk besluit nr. 9145, van 10 november 2012, wordt het koninklijk besluit nr. 8937 van 22 april 2012 betreffende he type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2012022495 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en u type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013007009 bron ministerie van landsverdediging **** **** wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 9141 van 10 november 2012 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 januari 2013 in toepassing van de samengeordende we Landmacht Kor type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013007013 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 9144 van 10 november 2012, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste meester-chef **** **** : « type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2012022498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013024053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van biocide, met het oog op de opname van DDA-carbonaat type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 28/01/2013 numac 2014029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2009 houdende oprichting van de « Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet » en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erke type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013200240 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven voor de oproep voor de indiening van aanvragen voor de toekenning van investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen om gebouwen, installaties, inrichtingen en voorzieningen op t type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013015017 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Vrijstellingen van dienst Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 wordt aan de heer Stéphane DE LOECKER een dienstvrijstelling toegekend voor een periode van 16 januari 2013 tot 31 december 2014 teneinde hem toe te lat Het b type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013200361 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van de loonkosten van de aangeworvene in de zes maanden die de indiensttreding voorafgaan type ministerieel besluit prom. 04/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013200420 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van het "Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux" type ministerieel besluit prom. 04/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013200418 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende een steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013035035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013200419 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector, wat drachtige zeugen betreft

decreet

type decreet prom. 13/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013029024 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot geldigverklaring van diverse bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van het onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 623. - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2013 en 2014 en de personeelsplannen 2013 type omzendbrief prom. 11/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 622. - Informatie over de methodologie voor de opmaak en opvolging van de uitvoering van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013031035 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Oproep tot kandidaatstellingen Luidens de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemee Deze Co

document

type document prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013011041 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Tweede verlenging van de aanstelling van een wnd. adviseur bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 12 december 2012 wordt de heer Wim RUTTEN, attaché bij het Belgisch interventie- en restitutiebureau, voor het uitoefenen van de Het be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 1994 tot vaststelling van de algemene voorwaarden krachtens welke de inrichtende machten van onderwijs voor sociale type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013029038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenare type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 betreffende het schoolbezoek

erratum

type erratum prom. 21/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013. - Errata type erratum prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013015013 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking Personeel. - Bevorderingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2012, 3e editie, bladzijde 88474, betreffende de koninklijke besluiten van 13 november 2012 waarbij de here In he type erratum prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013009040 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O. - Erratum Verbetering van de Nederlandstalige versie van de publicatie op 18 december 2012, betreffende de bevordering van Mevr. Sylvia VANSTEENKISTE. De laat - Mevr. Sylvia VANSTEENK type erratum prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013015016 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2012, 3e editie, bladzijde 88474, betreffende het koninklijk besluit van 10 november 2012 waarbij de heer Bruno NEVE de MEVERGNIES wordt ontheven uit zij In het type erratum prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013015014 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2012, 3e editie, bladzijde 88474, in verband met het koninklijk besluit van 21 november 2012 betreffende de accreditatie van Mevr. Godelieve VAN den BERGH a type erratum prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013015015 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Dienstvrijstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2012, 3e editie, bladzijde 88474, in verband met het ministerieel besluit van 19 november 2012 betreffende de dienstvrijstelling voor internationale

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013200509 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij arrest nr. 195.635/AGAV-125 van 18 januari 2013 van de Raad van State is het koninklijk besluit van 15 december 2009, waarbij de heer Hellebaut, H., benoemd tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Bru type arrest prom. 24/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013031026 bron brussels instituut voor milieubeheer Besluit van de leidende ambtenaren tot wijziging van het besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 10 januari 2008 houdende subdelegatie van bevoegdheden aan de directeur Personeel inzake personeelsbeheer

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2012007332 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 9131 van 24 oktober 2012 worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 wordt Mevr. Julie Mahiels, licentiate in de rechten, benoemd als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, met ingang Bij kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013007011 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 9143 van 10 november 2012, wordt op 28 december 2012 benoemd in de graad van kapitein-commandant in het reservekader, de kapi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2012007331 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 9126 van 18 oktober 2012 : **** Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier ***** op 1 juli 2012 benoemd in de graad van **** **** ****

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013007005 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 9138 van 5 november 2012 : Landmacht De aangestelde onderluitenants, van de 147**** promotie van de faculteit sociale en militaire wet Korps van de ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013200507 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 januari 2013, is de heer Andries, J.-B., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik op datum van 30 januari Het bero

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt Mevr. CHATT, Rajae, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armo Bij k

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013011042 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Goedkeuring van de aanstelling van een wnd. adviseur bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 12 december 2012 wordt de aanstelling door het bestendig comité van 30 november 2012 van mevrouw Rose-Marie LUYCX, attaché bij het Bel Het b

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2012207526 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 147/2012 van 6 december 2012 Rolnummer : 5287 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 100, eerste lid, 1°, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, g Het Gro type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2012206914 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 128/2012 van 25 oktober 2012 Rolnummer 5322 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 327, type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2012206913 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 127/2012 van 25 oktober 2012 Rolnummer 5284 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2012207634 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 152/2012 van 13 december 2012 Rolnummer : 5270 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1675/7,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013200485 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG13007) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opge(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013200282 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent In type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013200281 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van ar In u type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2013 numac 2013200484 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig supervisor contactcenter voor de (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12648). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21 januari (...) 1. Verei
^