B.S. Index van de publicaties van 31 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013009050 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden type wet prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten. - Dui type wet prom. 03/06/1997 pub. 31/01/2013 numac 2013000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Protest wet. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009020 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het kader van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus 1992 o type wet prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013200398 bron grondwettelijk hof Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 33 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof is op 12 juli 2012 de heer Jean Spreutels gekozen tot Franstalig voorzitter van het Hof voor een mandaat van vijf jaar met ingang van 1 type wet prom. 18/07/1977 pub. 31/01/2013 numac 2013000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie type wet prom. 14/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013009053 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013022023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 17/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013022024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013015019 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 15 januari 2013 wordt de heer Koenraad ADAM geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Mauritius, met standplaats te Dar es Salaam. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013015022 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 18 januari 2013 wordt de heer Bart OUVRY geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Somalië, met standplaats te Nairobi. type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009035 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 23/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013022043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 1, 17, § 1, 3°, 20, §§ 1, c), en 2, en 25, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013014014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit d.d. 21 januari 2013 wordt de heer DE BUSSCHER Luc op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone BRUGGE met ingang v Hij word type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2012011525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een Penningmeester-generaal van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 21 januari 2013, wordt het mandaat van de heer GERS, Luc, als korpschef van de lokale politie van de politiezone NOORD met ingang van 23(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 21 januari 2013 wordt het mandaat van de heer DE LAENDER Alain als korpschef van de lokale politie van de politiezone POLDER type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 31/01/2013 numac 2012024373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 22/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013200357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 70, 111, 114, 127, 129bis en 129ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot intrekking van artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 september 2012 tot

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 6 december 2012, in artikel 2, type ministerieel besluit prom. 29/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013200561 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 18/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 230, Y. Bosdel - Zutendaal, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 4.956 type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Hogere Kunstschool. - Erkenningen 1) Bij ministerieel besluit van 11 december 2012 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van leraar technische vakken toegekend aan de heer Thierry BRUNFAUT voor het volgende vak - Algem type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013200430 bron waalse overheidsdienst Luchthavenexploitatie Bij ministerieel besluit van 19 december 2012, wordt de vennootschap NV "European Cleaning & Maintenance " vanaf 19 december 2012 voor tien jaar erkend om op de luchthaven van Luik de volgende dienst (...) 6. "vliegtuigservicing". type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Leden van de Raad voor de danskunst. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 19 november 2012, in artikel 2, type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Directeur van het« Institut national supérieur des Arts du Spectacle ». - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 6 december 2012 wordt de heer Laurent GROSS, geboren op 2 januari 1956 te Brussel, tot directeur van het Institut Nationa(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Leden van de Raad voor de klassieke muziek. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 6 december 2012, in artikel 2, type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Leden van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 7 november 2012, in artikel 1, type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013031040 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Particulier Bureau voor Arbeidsbemiddeling Erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 januari 2013, wordt 79 YEARS FOR LIFE BVBA, steenweg op Waver 473, te 1040 Brussel, erkend als particulier bureau voor - Terbesch type ministerieel besluit prom. 24/10/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 maart 2009 houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van gelijkstellingen en vrijstellingen voor cursussen of examens betreffende de opleiding van de openbare brandweerdi type ministerieel besluit prom. 18/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013014016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 201 op de spoorlijn nr. 232, Y. Kaatsbeek - Genk-Zuid, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 1.045 type ministerieel besluit prom. 18/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013018055 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het F type ministerieel besluit prom. 29/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013003026 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 18/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013014019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 230, Y. Bosdel - Zutendaal, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 5.839 type ministerieel besluit prom. 18/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013014017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 230, Y. Bosdel - Zutendaal, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 2.608

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013027020 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Sablière de Ninveau » te Onhaye type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013027021 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Vis Prés » te Gedinne type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013027018 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat « La Vallée de la Hulle » te Gedinne type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013200504 bron waalse overheidsdienst Vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 21 december 2012, dat in werking treedt op 1 januari 2013, wordt de heer Jean-Marc Evrard aangewezen als directeur-generaal van de Openbare Vervoersmaatschappij Namen-Luxemburg. type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013027019 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « L'Ardoisière de Steinebrück » te Lommersweiler

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/11/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000021 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013200405 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 december 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 december 2012, is beroep t b. Bij v

document

type document prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013200429 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij besluit van de directeur-generaal van 24 september 2010, dat in werking treedt vanaf de dag na die van de bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt Mevr. Céline Lequy, attaché-jurist, aangewezen als sanc

erratum

type erratum prom. 31/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009056 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie. - Erratum type erratum prom. 14/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013035117 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen in New York op 19 december 2011 en ondertekend in Genève op 28 februari 2012. - Erratum type erratum prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Opschrift van de rubriek : Immaterieel erfgoed. - Rangschikking van roerend cultuurgoed. - Errata 1° Het opschrift van de rubriek betreffende verschillende ministeriële besluiten van de Franse Gemeenschap tot rangschikking van roerende culturel 2° type erratum prom. 31/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009055 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013022015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de plaatsvervangend voorzitter Bij koninklijk besluit Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 14 januari 2013 werden met ingang van 15 november 2012 benoemd : Leopoldsorde Ridder De heer Gérard BAUCHE, Soye. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Kroonorde Ri De heer Michel CHRISTIA type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 6 januari 2013 werden met ingang van 15 november 2012 benoemd : Leopoldsorde Officier De heren : Jean-Paul MINON, Genepiën; Marcel VERFAILLIE, Zillebeke. Ridder De Robert GENS, Beaufays; Jac type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013011056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 16 januari 2013 werden met ingang van 15 november 2012 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Jean-Marie DOLLINGER, Rochefort. Ridder De h Marcel DE MEUE, Ronse;

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013200595 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Oproep tot kandidaten voor het vervullen van de opdracht van een verbindingsmagistraat met standplaats te Rabat, Marokko De Belgische en de Marokkaanse ministers van Justitie hebben in 2007 beslist i De opdra

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013200158 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013200428 bron waalse overheidsdienst Personeel. - Vernietiging door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 221.598 van 30 november 2012, Afdeling Bestuursrechtspraak, VIIIe Kamer, wordt artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2010 waarbij d

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013200519 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2013 wordt de herziening van het gewestplan Luik voorlopig aangenomen met het oog op de opneming van : • een industriële bedrijfsruimte op he(...) • een gebied v

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/05/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013022025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erkenning

type erkenning prom. 12/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013018041 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 14/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013018048 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 15 oktober 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013200637 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair administratief assistenten (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG12618) Na de selectie wordt een lijst met maximum 125 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt (...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013200589 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een inspecteur internationale samenwerking en strategie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13010) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013008000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten boekhouding (niveau C) voor het Ministerie van Defensie (ANG12654) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. E(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013200564 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige actuarissen (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG12239) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013008001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige projectmanager communicatie (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2013, tweede editie, bladzijde 4047, toevoeging van een toelaatbaarheidsverei(...) Selecti type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013200588 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten digitalisering (niveau C) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG13016) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. E(...) Toelaatbaar

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013043001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013020004 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 1 februari 2013, na afloop van punt 5 van de agenda van het Parlement Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 1. Dringende vragen (*) Om 14 u. 30 m. (...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013020003 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 1 februari 2013, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 1. Inoverwegingnemingen - Voorstel van ordonnantie - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Caroline Persoons, de

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/01/2013 numac 2013040301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2013 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2013, 121.63 punten bedraagt, tegeno Het gez
^