B.S. Index van de publicaties van 11 februari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013022046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2013-2014 Krachtens de artikelen 26, 50 en 51 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft de Nationale Commissie 1. CO type wet prom. 21/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013011082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende dringende bepalingen inzage K.M.O.'s

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 11/02/2013 numac 2012021060 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013029097 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1e klasse toegekend aan de hierna vermelde personeelsleden : Voo Niveau 1 De h type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 januari 2013 zijn de volgende promoties, benoemingen en decora-ties verleend: Leopoldsorde Commandeur De heer DE CREM Guy, Philippe, Jean, Eerste directieraad bij het Vlaams Parlement, me De heer RILLAERT type koninklijk besluit prom. 22/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013022049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsris type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013000066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden PALEIS Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012 zijn de volgende benoemingen en decoraties verleend: Leopoldorde Commandeur Mevr. VANDEN BRANDE Marie-Christine, Adviseur Schatbewaarder van de Civiele Lijst van de K Ridder Mevr. CLEURE type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013200093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 wordt aan de heer Evrard, Philippe, op het einde van de maand januari 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013200090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013, wordt aan de heer De Backer, Jacques, op het einde van de maand november 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het a Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013014033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 januari 2013, wordt Mevr. Natalie UYTERHAEGEN, klasse A2 met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A3, met de titel van adviseur, in het Nederla Een be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013029117 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 20 december 2012 wordt, in verband met het ambt meester-assistent, een beroepsbekendheid erkend voor de toe te kennen cursus « audiologie » aan type ministerieel besluit prom. 17/12/2012 pub. 11/02/2013 numac 2013029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor podiumkunsten type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013009063 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij ministerieel besluit van 19 december 2012 wordt de heer Dirk JANSSENS, adviseur-generaal gevangenisdirecteur A41, aangewezen in de functie van regionaal di Overeenkomstig de gecoö type ministerieel besluit prom. 10/12/2012 pub. 11/02/2013 numac 2013029004 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het buitengewoon onderwijs type ministerieel besluit prom. 03/12/2012 pub. 11/02/2013 numac 2013029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leden van het administratief personeel van de inrichtingen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 11/12/2012 pub. 11/02/2013 numac 2013029003 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013035156 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013035108 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair on

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013200802 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013200760 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de « Legend Boucles de Spa » in de « Clémentine » op 18 februari 2012

decreet

type decreet prom. 31/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013200795 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Fr type decreet prom. 31/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013200793 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, gedaan te Kleinmond, Zuid- type decreet prom. 31/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013200794 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen en met het Protocol opgemaakt krachtens artikel 22 van dit akkoord, ondertekend

document

type document prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013200912 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat is als volgt samengesteld, voor de duur van vier jaar : Notarissen : Effectief : de heer Hans De Decker, notaris ter standplaats Brasschaat. Plaatsvervanger : de h Effectief : de heer type document prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013000062 bron raad van state Betrekking van Nederlandstalig Staatsraad Eerlang zal een betrekking van Nederlandstalig Staatsraad te begeven zijn bij de Raad van State. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten 1° geslaa

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013029091 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2012 : Wordt tot Grootofficier in de Orde van Niveau 1. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013029094 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011 Wordt tot Grootofficier in de Kroonorde Niveau 1. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013029096 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011 Worden tot Grootofficier in de Orde van Niveau 1.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013200089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Jacques De Backer De betrokken o De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013200088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Philippe Evrard De betrokken organisaties wor De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013200908 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 januari 2013, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen : - de heer Dierckx, G - de heer De Bie, P

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt de heer Jean-Pierre ENGELMANN vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, me Overeen

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013200617 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 158/2012 van 20 december 2012 Rolnummer : 5275 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 393, type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013200694 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 161/2012 van 20 december 2012 Rolnummer : 5285 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 53, 6°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013200909 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13024) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ge(...) Toelaatbaarh

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/02/2013 numac 2013014029 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1.
^