B.S. Index van de publicaties van 14 februari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013200616 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 157/2012 van 20 december 2012 Rolnummer : 5333 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 149 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Nijvel. Het samengesteld type wet prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013200635 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 160/2012 van 20 december 2012 Rolnummer : 5283 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013022063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 10 januari 2013 tot wijziging van artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inz type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 14/02/2013 numac 2013014036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de vergunning voor treinbestuurders en de registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013007048 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit nr. 9320 van 21 januari 2013, wordt de heer Xavier Borrey, van de Franstalige taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uitw Bij konin type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de kieskringen type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 14 januari 2013, dat in werking treedt op 1 maart 2013, wordt aan de heer Edouard CLAES, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. Hij word

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Froyennes - Franse grens te Froyennes , gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 87.284 type ministerieel besluit prom. 31/12/2012 pub. 14/02/2013 numac 2013035151 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van jaarverslag dat de erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten gebruiken type ministerieel besluit prom. 31/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Y. Jurbeke te Aat, gelegen te Jurbeke, ter hoogte van de kilometerpaal 50.370

decreet

type decreet prom. 31/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013200921 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van bepaalde bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/02/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 624. - De vaststelling van de brugdagen voor 2013 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013018103 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Kevin GROSSARD, Luc VAN EECKHOUDT en Michel VANDELOOK, die Dit bes type bericht prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013018102 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV RECOVER ENERGY, die woonplaats kiest bij Mrs. Peter Dit bes type bericht prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013018097 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Association wallonne des Comités consultatifs de lo - het type bericht prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013018101 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW EMMAÜS, die woonplaats kiest bij Mr. Floris SEBREGH Dit be type bericht prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013018094 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hendrik VANGENECHTEN, die woonplaats kiest bij Mr. Floris Dit bes type bericht prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013018096 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Etie type bericht prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013018098 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV RIC-RAC heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze z type bericht prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013018095 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Remi ZEEUWS heeft op 7 januari 2013 de nietigverklaring ge Deze za

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2012 pub. 14/02/2013 numac 2013029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII resso

arrest

type arrest prom. 05/02/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot bepaling van de samenstelling van de Nederlandstalige en van de Franstalige afdeling van de Stagecommissie van de niveaus B, C en D van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013022056 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 31 januari 2013, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van Bij hetzelfd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 januari 201 Bij het

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013200615 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 154/2012 van 20 december 2012 Rolnummer : 5273 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14ter van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. Het Gr samengestel type arrest uittreksel prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013200618 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 159/2012 van 20 december 2012 Rolnummer : 5278 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 124 van het programmadecreet van het Waalse Gewest van 3 februari 2005 betreffende de economische heropleving en de administ Het Grond

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2013014026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 14/02/2013 numac 2012055104 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Heyndels, Jean-Pierre Christine Heyndels, Jean-Pierre Christine, geboren te Machelen Alvorens te b
^