B.S. Index van de publicaties van 18 februari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 wordt, met ingang van 1 maart 2013, de heer VERMEULEN Pierre, Attaché bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken t type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013027063 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale Actie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012 : - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Josée Giet, directrice van home bij het O.C.M.W. van Manage; De heer Edgard Hougardy, De heer Hector type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013011081 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 1 februari 2013 wordt aan de heer Emiel BIESEMANS, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 februari 2013, eervol ontslag uit zijn functies ver De hee type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 18/02/2013 numac 2012206220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardi type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 18/02/2013 numac 2012012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in d type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 18/02/2013 numac 2012206378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vastlegging voor 2010 van de modaliteiten van fin type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013011079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013011060 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Beëindiging aanwijzing van een tweetalig adjunct Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013 wordt het koninklijk besluit van 9 juli 2000 waarmee de heer Erik STERCKX werd aangewezen als tweetalig adjunct, opgeheven met Overeenko type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013, wordt de heer Bruno SNAPPE, adviseur - klasse A3, door verhoging in de klasse tot de klasse A4 - met de titel van adviseur-generaal bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Pe Overeen type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013201005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 01/02/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013018091 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot regeling der prijzen Ontslagen en benoemingen van leden Bij ministerieel besluit van 1 februari 2013 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard de ontslagen aangeboden door : - de heer Pino CA - de heer Alfons type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 18/02/2013 numac 2013200920 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, tweede lid, en artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende contractuele betrekkingen en samenwerking in de sector melk en zuivelproducten type ministerieel besluit prom. 14/02/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2012 pub. 18/02/2013 numac 2013035154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013200896 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de instapstage type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013200918 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat de mandaatfunctie v

decreet

type decreet prom. 18/01/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013035168 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de « International Management Group », ondertekend in Brussel op 13 juni 2012

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013003038 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij hande Voor het

document

type document prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013021014 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het kaderprogramma voor onderzoek BRAIN-be "Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks" Oproep 2013 I. Inleiding De Ministerraad heeft op 5 oktober 2012 de lancering goedgekeurd van de eerste fase BRAIN-be laat toe, dankzij type document prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013000063 bron raad van state Betrekking van Nederlandstalig Staatsraad te begeven zijn bij de Raad van State Eerlang zal een betrekking van Nederlandstalig staatsraad te begeven zijn bij de Raad van State. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doct 1° geslaa type document prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013200938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 5 februari 2013, dat uitwerking heef Paritair Su

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013014039 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2013, blz. 5132, [C - 2013/14016], moet de titel gelezen worden zoals Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. type erratum prom. 14/01/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013009072 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken. - Errata

arrest

type arrest prom. 09/01/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013022074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2013 van het Fonds voor de beroepsziekten

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/12/2012 pub. 18/02/2013 numac 2013031079 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de leden van de afdeling « Sociale Samenhang » van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2012205541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer Geert Motmans De betrokken organisaties De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013201052 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 is de heer Van Dooren, E., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. Het beroep tot n

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013200914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2013 wordt Mevr. Maria Do Carmo De La Grandiere De Noronha Cotta met ingang van 1 januari 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met als titel attaché en ranginneming op 1 ja Een ber type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013200916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2013 wordt Mevr. Marilyne De Spiegeleire met ingang van 1 januari 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2012. Een beroe type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013200917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2013 wordt Mevr. Dana De Groote met ingang van 1 december 2012 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 december 2011. type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 13 december 2012 wordt met ingang van 1 september 2012, de heer Benoît KOSLOWSKI in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel va Overeenko type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 november 2012 wordt Mevr. Christelle CARUEL tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking va Bij k type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 december 2012 wordt met ingang van 16 oktober 2012, de heer Tom PEPERSTRAETE in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van Overeenkom type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2012207573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013, is Mevr. Snoeck, Martine, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Oudenaarde ter vervanging van de heer Bernag type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2012207517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013, is de heer COX, Ludo, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer VRANK type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2012207572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013, is de heer Deketelaere, Patrick benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brugge ter vervanging van de heer Laet type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2012207519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 januari 2013, is de heer WALCKIERS, Luc, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer- bediende bij de Arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de hee type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2012207518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 januari 2013, is de heer MOTMANS, Geert, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer JANSSEN, type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2012207149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2012, is de heer Vochten, Jan benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer De Cock, K

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013018100 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 januari 2013 en 31 janvier 2013 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op

registratie

type registratie prom. -- pub. 18/02/2013 numac 2013031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 28/01/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « VALENS NV » gelegen te Brugmanlaan 27, te 1060 Sint-Gillis geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draa
^