B.S. Index van de publicaties van 22 februari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013009080 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 11 februari 2013, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens **** **** **** type wet prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013009081 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 11 februari 2013, is machtiging verleend aan de heer ****, ****. ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****, ****(...) Bij **** type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013200528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen type wet prom. 29/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013014042 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013200996 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2013, wordt de heer Verkin, Frederik, attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in het k type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013003040 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende dringende schadevergoedingen en gerechtskosten en Optifed-projecten, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2013 en bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013009084 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Orthodoxe eredienst. - Erkenning van een plaats van bedienaar Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 wordt aan een plaats van bedienaar bij de orthodoxe parochie Heilige A Dit bes type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013200862 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 11 januari 2013 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister benoemd, met ranginneming op 15 november 2012 : Leopoldsorde Commandeur Officier De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013200864 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 januari 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2012, wordt Mevr. Meulemans, Isabelle, ambtenaar van de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kansel Overeen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor het boek type ministerieel besluit prom. 10/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne » type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de hulpverlening aan het stripverhaal type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 16/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepssector van de podiumkunsten ressorteren type ministerieel besluit prom. 21/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 december 2008 houdende aanstelling van de leden van de Verbeteringsraad van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse G type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 22/02/2013 numac 2013029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector type ministerieel besluit prom. 08/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013200954 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring van de gemeentelijke lijsten van de waardevolle bomen en heggen type ministerieel besluit prom. 07/11/2012 pub. 22/02/2013 numac 2013029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten type ministerieel besluit prom. 29/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013200958 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij tijdelijk wordt afgeweken, ten gunste van de "Unité de Biologie du Comportement" van de Universiteit van Luik, van sommige bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet type ministerieel besluit prom. 07/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013024064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2007 houdende aanwijzing van de secretaris van de Raad van de Tandheelkunde

decreet

type decreet prom. 08/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013200992 bron vlaamse overheid Decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest

document

type document prom. 24/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013200991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde type document prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013027050 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van ziekenhuis- en gezo(...) Voor de raadpleging van de t type document prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013009082 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 11 februari 2013 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - de heer Dominique BORGHANS, geboren op 14 febru - de heer type document prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013027051 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Office wallon des déchets . - Ophalers erkend voor de inzameling van ziekenhuis- en gezondhei(...) Voor de raadpleging van de tab type document prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013027048 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Office wallon des déchets . - Ophalers erkend voor de inzameling van afgewerkte oliën. - Toes(...) Voor de raadpleging van de ta type document prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013027047 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van gevaarlijke afvalst(...) Voor de raadpleging van de ta type document prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013027049 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Office wallon des déchets . - Ophalers erkend voor de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen(...) Voor de raadpleging van de tab type document prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013027045 bron waalse overheidsdienst type document prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013027046 bron waalse overheidsdienst type document prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013027052 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Office wallon des déchets . - Vervoerders erkend voor het vervoer van dierlijk afval. - Toest(...) Voor de raadpleging van de tab type document prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013027053 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Office wallon des déchets . - Ophalers erkend voor de inzameling van dierlijk afval. - Toesta(...) Voor de raadpleging van de tab

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling van een leidend ambtenaar als mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012 wordt Mevr. Anne Hicter bij mandaat in het volgende ambt aangesteld : leidend ambtenaar van het Instituut voor de Overeenk

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013007058 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 43 van 14 februari 2013, 2de editie, dient men de volgende wijzigingen aan te brengen : Bladzijde 8921, in de Nederlandse tekst, in het koninklijk besluit nr. 9322 van Op dezelfd

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013022085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS-Holding Beheerscomité. - Ontslag en Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 januari 2013 : Wordt aan de heer Michel TINTINGER, met ingang van 1 juli 2012, eervol ontslag verleend uit zijn mandaa Wordt Mevr.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013009090 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de federale bemiddelingscommissie Er zal weldra worden overgegaan tot de aanwijzing van de leden van de federale bemiddelingscommissie, ingesteld bij artikel 1727 van het Gerechtelijk wetboek, waar In de b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013201140 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 februari 2013 : - is de heer Van Ingelgem, A., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, aan wie opdracht is gegeven om het ambt van openbaar ministerie waar te nemen bij het Ho - is de hee

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013009083 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Het Vredegerecht van Binche verhuist naar het volgend adres, op 4 maart 2013 : Vredegerecht Charles Deliègelaan 54, 7130 Binche.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013201128 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van voorzitter van het directiecomité voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13705) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiters(...) • houder te type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013201151 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige douaniers (niveau C) voor de FOD Financiën (ANG13021). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2013, bl. 9139. Er zijn wijzigingen in de deelnemings(...) Na de

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken Gelet op de artikelen IV.I.30, type ministériele beslissing prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken Gelet op de artikelen IV.I.30,

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013003042 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw registratie en domeinen . - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te hand te(...) Stad Doornik (vroeger Orcq) Een perceel g

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 22/02/2013 numac 2013055139 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van Eeckhout, Carine Mevr. Van Eeckhout, Carine, geboren te Köln op 21 ju(...) Alvorens te besli
^