B.S. Index van de publicaties van 5 maart 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beslissing tot intrekking van de voorlopige toelating verleend aan een maatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 70, type wet prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013011107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van erkenning en intrekking van registratie Bij beslissing van 19 februari 2013, genomen in toepassing van artikel 106, type wet prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013201361 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van april 2013 De Federale Ov De aanvr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013014058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, dat in werking treedt op 1 april 2013, wordt aan de heer Walter MILLE, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A2, met de titel van attaché-scheepvaart Hij wo type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 05/03/2013 numac 2013014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van een bestek voor de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013207148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 februari 2013. Wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Marcel VANBAELEN Raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof te Bergen Hij zal het Hij neemt vanaf 15 novemb type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 05/03/2013 numac 2013014057 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de omzetting van de ecocheques type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 29/08/2012 pub. 05/03/2013 numac 2013000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van : 1° het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra voor het eenvormig oproepstelsel, 2° het konin type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de oprichting van een fonds van bestaanszekerheid genaamd "F type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013207308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Burgerlijk ereteken Bij koninklijk besluit van 19 februari 2013 wordt het Burgerlijke ereteken Kruis 1ste klasse verleend aan de hiernavermelde raadsheer in sociale zaken : De heer Palmer DOUBEL, ere-raadsheer in sociale zaken bij het arbei type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de ervaringsbarema type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 05/03/2013 numac 2013000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013207309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Burgerlijk ereteken Bij koninklijk besluit van 19 februari 2013 wordt de Burgerlijke medaille eerste klasse verleend aan de hiernavermelde rechter in sociale zaken : De heer Peter DE RIDDER, rechter in sociale zaken bij de arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 25 februari 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 30 oktober 2012 : - worden hernieuwd de mandaten van de leden van het Beheerscomi De heer Jef type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2013014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken op het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzend-arbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de casino-bedienden, betreffende de risicogroepen in 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de verhoging van de sectorale vormingsinspanningen in type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzend-arbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de p type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de protocol van sectoraal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de herschikking van de aanvullende sociale toe type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijver type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzend-arbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds c type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012012186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februa type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2013 pub. 05/03/2013 numac 2013011114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de « Evaluatiecommissie Oorsprong »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2013 pub. 05/03/2013 numac 2013035218 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 05/03/2013 numac 2013201219 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevorderi

decreet

type decreet prom. 21/02/2013 pub. 05/03/2013 numac 2013201218 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek V van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid - decretaal luik type decreet prom. 30/11/2012 pub. 05/03/2013 numac 2013035194 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2010

document

type document prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013018105 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten « M-implants » Poly Implant Prothèse. - Verbod. - Intrekking Bij besluiten van 30 maart 2012 en van 3 september 2012 heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het in de handel brengen van de implantaten « M-implants » van de firm type document prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013020014 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 5 maart 2013, om 14 u. 30 m. (Deze bijeenroeping vervangt de reeds rondgedeelde bijeenroeping) Voorzitter : de heer Philippe Close. - (...) - Interpellatie van Mevr. Françoise Schepmans (F) tot de heren Guy Vanhen

arrest

type arrest prom. 20/02/2013 pub. 05/03/2013 numac 2013022097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2013 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type arrest prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013022109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming van een regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor pensioenen. - Vernietiging Bij arrest nr. 222.384 van 5 februari 2013 vernietigt de Raad van State - VIIIe kamer het koninklijk besluit van 8 maart 2012 houdende benoeming van Mevr.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013022117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 februari 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2013 : - wordt aan de heer Daniel VAN DAELE eervol ontslag ver - wordt, op type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013201304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Benoeming van de voorzitter. - Benoeming of hernieuwing van de mandaten van de leden Bij koninklijk besluit van 20 februari 2013 wordt de benoeming van de heer Xavier Verboven tot voor Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013201203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een werkend lid Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2013 : - wordt aan de heer Daniel VAN DAE - wordt de h

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013009106 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding (m/v -niveau A) van de Franstalige of de Nederlandstalige taa(...) De geselecteerde

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013009105 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 februari 2013, zijn voorlopig benoemd in de vakklasse A2 met de titel van parketjurist : - in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : - Mevr. Anselot, C, licentiaat in de rec - De heer Grov

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013201390 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundige homologatie De vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundige homologatie (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG12219) werd afgeslot(...) Er zijn 1

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013014044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2609 van de autorijschool « Auto-école Escam Paré SA » wordt ingetrokken vanaf 27 december 2012. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013014043 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2632 van de autorijschool « Auto-école Adam » wordt ingetrokken vanaf 31 december 2012.

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 05/03/2013 numac 2013201377 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 15 januari 2013 werd de heer Dessart, M., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, om vanaf 1 april 2013, het ambt van plaatsvervange Rechtbank v
^