B.S. Index van de publicaties van 8 maart 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2012 pub. 08/03/2013 numac 2013000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Duitse vertaling type wet prom. 14/02/1935 pub. 08/03/2013 numac 2013000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van de erfdienstbaarheid van opruiming van struikgewas op de langs de spoorwegen gelegen gronden. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013014061 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 21 februari 2013, dat in werking treedt op 1 juni 2013, wordt aan Mevr. Christiane AERTS, eervol ontslag verleend uit haar functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. Zij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007077 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 9312 van 18 januari 2013 : Worden op 1 juli 2012 ontslagen uit het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel bij de **** **** **** sta type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007072 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 9309 van 18 januari 2013 : Landmacht Worden de kandidaat-beroepsofficieren, van wie de namen volgen, op 26 oktober 2012 **** ****. ****, **** type koninklijk besluit prom. 04/03/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013003063 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 21/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013018133 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende benoemingen bij de Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007071 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 9308 van 18 januari 2013 : Landmacht De kandidaat-****, die in de graad van adjudant aangesteld zijn, van wie de namen volgen, **** ****. de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007069 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Cumulatieve functie Bij koninklijk besluit nr. 9304 van 18 januari 2013, wordt de militaire aalmoezenier van eerste klasse Michel Quertemont toegelaten om de bezoldigde functie van hulp-pastoor uit te oefenen in cumulatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007066 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Cumulatieve functie Bij koninklijk besluit nr. 9303 van 18 januari 2013, wordt de militaire aalmoezenier van tweede klasse Robrecht Boone toegelaten om de bezoldigde functie van pastoor uit te oefenen in cumulatie met zij type koninklijk besluit prom. 04/03/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007070 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 9307 van 18 januari 2013, wordt de heer Wielfried De Coster, op 1 februari 2013 eervol ontslag uit zijn ambt van hoofdaalmoezenier van de katholieke eredienst verleend, met aanspra Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007068 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Cumulatieve functie Bij koninklijk besluit nr. 9305 van 18 januari 2013, wordt de militaire opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout toegelaten om de bezoldigde functie van parochiaal beheerder uit te oefenen in cumulatie type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013011106 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende systemen die mobiele satellietdiensten leveren type koninklijk besluit prom. 04/03/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013003070 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 houdende uitvoering van de artikelen 157 tot 163 van de programmawet van 29 maart 2012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007065 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 9302 van 18 januari 2013, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor van het korps van de artillerie R. Van Ormelingen. Dit besluit type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 122 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de gelijkgestelde perioden type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007063 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 9301 van 18 januari 2013, wordt kapitein-commandant T. Cuypers van het korps van de infanterie op pensioen gesteld op 1 januari 2013 in toepassi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Lid van het Sturingscomité in het kader van het programma tot opsporing van borstkanker Bij ministerieel besluit van 14 januari 2013, in artikel 1, 8°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2009 tot aanwijzing va type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Pedagogische Gemeenschapscommissie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 24 januari 2013, in artikel 2, 4°, a), van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2010 tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Ge type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Hulpverlening aan de jeugd. - Erkenningscommissie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 8 februari 2013, in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2011 tot aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie, wordt type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raden van de Hogescholen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 24 januari 2013, in artikel 9, tweede lid, 6°, van het ministerieel besluit van 20 september 2011 houdende benoeming van de leden van de Hoge raden van de hogescholen, wor type ministerieel besluit prom. 24/01/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Paul-Henri Spaak » type ministerieel besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013007074 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 28/01/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2012 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de adviescommissie voor lokale projecten type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Onderwijzend personeel van de « Université de Mons ». - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 5 februari 2013 wordt, voor het academiejaar 2012-2013, de aanwijzing van de heer Marc Demeuse, hoogleraar, als voorzitter van de examencommissie v type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur Bij ministerieel besluit van 7 februari 2013 wordt de graad en diploma van technisch ingenieur uitgereikt aan de heer Zkhnini, Abdelmalek, geboren te Berkane op 1 ja(...) type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor de Programma's van het gespecialiseerd secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013201370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de grafische en digitale media van de Artesis Hogeschool Antwerpen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013027070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van het buitengewone onroerende erfgoed van Wallonië

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013000072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 72 betreffende de rechtshulp aan personeelsleden van de politiediensten die slachtoffer zijn van gewelddaden of valse klachten type omzendbrief prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013031108 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de parameters voor het uitwerken van de beheersplannen als bedoeld in artikel 242bis van de NGW en de Europese Richtlijn 2011/85 voor de periode 2013-2015 Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen van het Brussels Ter inf type omzendbrief prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013031107 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de oriëntatienota en het beheersplan als bedoeld in artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet en de Europese Richtlijn 2011/85 Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ter Aan de da

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013201135 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 januari 2013 in zake I.S. tegen H.D. en Mr. Vicky De Mey, in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over H.D. en R.D., en tegen E. V.R., waarvan de exp « Schen type bericht prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013201441 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 januari 2013 in zake Giovanni Willem tegen de nv « Allianz Belgium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 januari 2013, « 1.

document

type document prom. 24/01/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013035228 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013201459 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 22 januari 2013, heeft de heer Vanommeslaghe, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, aangewezen tot ondervoor Arbeidsrecht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de « Service francophone des Métiers et type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de « Service francophone des Métiers et type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzingen voor de diplomatieke posten van de externe loopbaan bij « Wallonie-Bruxelles International ». - Aanwijzigingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 januari 2013 wordt de heer Yves De Greef tot adviseur aange Bij be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitter en de secretaris van de Raad van Beroep van de leden van het werkliedenpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de "Service francophone des Métiers et de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 januari 2013 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd het duolegaat tne bedrage van

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013201265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 december 2012, blz. 79362, akte nr. 2012/207071, onder punt 1° b), moet worden gelezen : « 447,89 EUR » in plaats van « 477,89 EUR ».

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007061 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 9274 van 10 januari 2013 wordt ****-kolonel ****. de **** , benoemd op 28 maart 2013 in de graad van ****(...) Bij kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007062 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 9279 van 10 januari 2013 worden de luitenant-kolonels **** ****. **** en ****. **** **** benoemd op 26 juni 2013 in de **** **** kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007073 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 9291 van 10 januari 2013 wordt majoor **** ****. **** **** benoemd op 26 juni 2013 in de graad van luitenant-kolonel **** **** kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007060 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 9267 van 10 januari 2013, wordt kapitein-commandant S. **** benoemd op 26 maart 2013 in de graad van majoor in het medisch onder Bij ****

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013201448 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 december 2012 in zake de Belgische Staat tegen André D'Haese, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 januari 2013, heeft he « Sch

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013024070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2013 wordt de heer DALL'ASTA Alexis, geboren op 15 mei 1981, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2012, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Franstalig taalkade type benoemingen prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Pensioendienst voor de Overheidssector. - Personeel Bevorderingen. - Benoemingen. - Eervolle ontslagen Bij ministerieel besluit van 19 februari 2013 : De heer Roland HISSEL wordt bevorderd door verhoging in de klasse tot de klasse A4 met d De heer Marc type benoemingen prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013007076 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9311 van 18 januari 2013, wordt de heer Jean-Paul Marcel, van 1 juli 2012 tot en met 31 augustus 2015 als tijdelijk medewerker belast met een leer-, studie of informatieop type benoemingen prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013024069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 wordt Mevr. RÖHL Martine, geboren op 17 november 1978, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 10 november 2012, met als titel Attaché in de klasse A2 op het Franstalig taa

erkenning

type erkenning prom. 25/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013024077 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 25/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013024078 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013201458 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés vastgoedstrategieën (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG12095) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze lijs(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 08/03/2013 numac 2013201510 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG13036) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden w(...) Toelaatbaarh
^