B.S. Index van de publicaties van 13 maart 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/03/2013 numac 2013011122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, toepassing van artikel 3,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013022131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 13/03/2013 numac 2013201206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 13/03/2013 numac 2013200404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de eindejaarspremie in 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 23/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013200378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het halftijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013024068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 13/03/2013 numac 2012206363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013009108 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 1971 houdende de bijzondere instructie van toepassing op het personeel van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2013 numac 2013201608 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is Mevr. Ponente, A., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, b De stand type koninklijk besluit prom. 05/03/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201453 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey landbouwoppervlakten" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Milieuwetboek dat he type ministerieel besluit prom. 05/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201452 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2012

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2012 pub. 13/03/2013 numac 2013035047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding master in de industriële wetenschappen : bouwkunde van de XIOS Hogeschool Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201328 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 3, 5, 6, 7/1 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201375 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "graduaat in het winkelmanagement"

decreet

type decreet prom. 08/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201483 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/03/2013 numac 2013018157 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Bij

document

type document prom. -- pub. 13/03/2013 numac 2013018130 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriële besluiten van 20 februari 2013, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, met ingang van 1 november 2012 en drage Bij de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2013 numac 2013022122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 februari 2013, da Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/03/2013 numac 2013201578 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Nijvel : 1 ; - te Luik : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 april (...) - te Aarlen : 5. Deze plaatsen verv

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/03/2013 numac 2013009116 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, in werking tredend op 28 februari 2013 's avonds, is Mevr. Menten, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haa Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/03/2013 numac 2013018127 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 30 januari 2013 : Met ingang - De heer Hu type benoemingen prom. -- pub. 13/03/2013 numac 2013018128 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013 : Met ingang - De heer Bu

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/03/2013 numac 2013201163 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 8/2013 van 14 februari 2013 Rolnummer : 5291 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 47bis,

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 13/03/2013 numac 2013014055 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé
^