B.S. Index van de publicaties van 19 maart 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type wet prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 bron federale overheidsdienst justitie 17 MAART 2013 - Wet tot wijziging van artikel 344 van het wetboek van strafvordering type wet prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 14/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 19/03/2013 numac 2013201093 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 6/2013 van 14 februari 2013 Rolnummers 5233, 5235 en 5236 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 84, 6° en 10°, van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013200043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding na beëindiging van type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013012003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding na ontslag in de bak type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding na beeindiging van d type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding na beëindiging van type koninklijk besluit prom. 06/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009119 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2012206221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 19/03/2013 numac 2013029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdo type ministerieel besluit prom. 26/09/2002 pub. 19/03/2013 numac 2013000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten. - Duitse vertaling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013035262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013201597 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten en dagopvangdiensten type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013201596 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot intrekking van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2012 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandi

decreet

type decreet prom. 07/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013029223 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende opheffing van artikel 3.V van het koninklijk besluit van 15 december 1973 houdende bepaling van de splitsings- en hergroeperingsnormen van studiejaren in het secundair technisch onderwijs, in het technisch, economisch, agrarisch, paramedi

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/03/2013 numac 2013018158 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Willem DE GROOF en Melanie SLUYTS, die woonplaats kiezen b Dit bes type bericht prom. -- pub. 19/03/2013 numac 2013018155 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h type bericht prom. -- pub. 19/03/2013 numac 2013018159 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Chr type bericht prom. -- pub. 19/03/2013 numac 2013018160 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h

document

type document prom. 11/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013201508 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 24/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013035253 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid Nationale Orden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013029150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun aan de creatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 2004 tot bepaling van evenementen van het hoogste belang en tot vaststelling van de nadere regels voor de toegang ertoe vo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de werking van de Commissie voor de bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot de ambten in het onderwijs

erratum

type erratum prom. 15/08/2012 pub. 19/03/2013 numac 2013002012 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Wet houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2013 numac 2013009115 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2013 wordt de heer Philippe PEDE, met ingang van 1 februari 2013, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Overeenkoms

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/03/2013 numac 2013201693 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013 is aan de heer Schillewaert, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Malmedy-Spa-Stavelot. Het is hem vergu Bij koninkl

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/03/2013 numac 2013201176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013 is de heer EMOND, Michel, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer GOFFIN, André, wie

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/03/2013 numac 2013024081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vierenvijftigste lijst van de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in de loop van het jaar 2012 door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu erkend in uitvoering van de beschikkingen van het ko

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/03/2013 numac 2013201679 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (ANG13041) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast dez(...) Toelaatbaar

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 19/03/2013 numac 2013055151 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Ecran, Silvia Maria Silvia Maria Ecran, weduwe van Wilhelmus Ludovicus Fernandus Augu Alvorens te b

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 19/03/2013 numac 2013003073 bron nationale bank van belgie Mededeling van overdrachten van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 20 Deze
^