B.S. Index van de publicaties van 28 maart 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Rechtzetting type wet prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013201640 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 22/2013 van 28 februari 2013 Rolnummer : 5365 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 11, type wet prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013000199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep voor burgemeesters met het oog op de samenstelling van de Adviesraad van burgemeesters Beschrijving van de in te vullen mandaten. De Adviesraad van burgemeesters werd ingesteld bij wet van 7 december 1998 wet van 7 december 1998 tot o Het betreft type wet prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013201691 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 24/2013 van 28 februari 2013 Rolnummer : 5371 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 3 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, gesteld door de Rechtbank van Koophandel Het Gron

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012012181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de p type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013009145 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, dat in werking treedt op 1 januari 2013, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Fabienne POLAIN, attaché. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak te doen g type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die s type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013011127 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 18 februari 2013 wordt Mevr. Marijke STEYAERT, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met be Bij konin type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 februari 2012 wordt de heer Kris BOUTEN, geboren op 17 december 1964, bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, bij de Federale Overheidsdienst S Overeen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van telkens 35.000 EUR aan de VZW's « Gezinsbond » en « Ligue des Familles », voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 19 FEBRUARI 2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstr type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de anciënniteitstoeslag voor het rijdend en het niet-r type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de e type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan h type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de loonprogrammatie 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013024080 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastst type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de elektronische maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een ui type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen en bestaanszekerheidsuitkeringen aan het type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 28/03/2013 numac 2012207305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een ui

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2010 pub. 28/03/2013 numac 2013201624 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 2011 type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013201621 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 20 type ministerieel besluit prom. 06/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013035277 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft type ministerieel besluit prom. 21/10/2011 pub. 28/03/2013 numac 2013201623 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 20 type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013201625 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit ter aanvulling en wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies e type ministerieel besluit prom. 21/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013011163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van het Interministerieel Comité voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van gehoorbeschermers van het merk Climax, model « 13 » type ministerieel besluit prom. 20/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013011162 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type ministerieel besluit prom. 25/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013029228 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor gezondheidspromotie op school type ministerieel besluit prom. 14/12/2011 pub. 28/03/2013 numac 2013201622 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 oktober 2011 betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare c

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013027076 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hervorming van de mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de diensten van de Regering van het Waalse Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren. - Addendum

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013201861 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnissen van 15 januari 2013 in zake het openbaar ministerie tegen respectievelijk Vincent Truyens, Emmanuel Marchandise en Jeoffrey Dewever, waarvan de expedit « Schen type bericht prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013201856 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 februari 2013 in zake A.B. tegen Securex , waarvan de expeditie ter griffie van(...) « 1. Schenden de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 15 juni 1935 op h

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 20/09/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013201791 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord betreffende het getuigschrift management overheidsbesturen voor de toegang tot de betrekkingen vallend onder de mandatenregeling in de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest

document

type document prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013201617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 maart 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staats worden ben type document prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013202001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Hoei Op 26 juli 2012 werd de heer Tessarolo, Renato, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Hoei, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van p

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013029232 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 2013, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat ten bedrage van o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Beheersraad van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2013 wordt de heer Carlo Gianonne tot lid benoemd, in het ambt van vertegenwoordiger van het gesubsidieerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor Studietoelagen en Studieleningen va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Externe mobiliteit. - Dienstaanwijzing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2013, waarvan de inwerkingtreding op 1 april 2013 bepaald wordt, wordt de heer Olivier Schneider, mandataris van rang 15 bij het ETNIC, In ove

erratum

type erratum prom. 03/10/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en

arrest

type arrest prom. 18/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013201700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van het Paritair leercomité voor de landbouw type arrest prom. 12/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het eHealth-platform voor het jaar 2013 type arrest prom. 18/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013201701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013009144 bron federale overheidsdienst justitie DG E PI. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2013 wordt Mevr. DE SMEDT, Sarah, geboren op 26 oktober 1984, be(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013022148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité voor de mijnwerkers, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013201734 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 4 maart 2013, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Hans Naudts eervol ontslag v - wordt de h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013015078 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2013 wordt Mevr. Rita BENIEST met ingang van 1 januari 2013 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van attac Overeenko

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013201986 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 maart 2013, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel : - de heer Aguirre y Otegui, X., wonen - de heer De

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013011146 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2013, wordt Mevr. Van Oostende, Nathalie, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integrati Overeen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 december 2012, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013000156 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 december 2012, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « OEuvres du Soir », te Brussel, om van 1 januari 2013 type vergunning prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 december 2012 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Fermes du Bonheur », te Sommière, om van 1 januari type vergunning prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013000157 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 december 2012, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « BRS » te Leuven om van 1 januari 2013 tot en met 31 type vergunning prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013000154 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 december 2012, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2012205276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 september 2012, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Nationale Federatie voor Gehandicaptenzorg, Gewes

erkenning

type erkenning prom. 18/03/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013018169 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013201990 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** «*****» De vergelijkende selectie van **** «*****» (niveau ****) voor de Koninklijke Sterrenwacht van **** (****13018) werd afgesloten(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013202018 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (ANG13041). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op dinsdag 19 maart 2013. De toelaatb(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013201985 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige meetkundigen (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG12244) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt(...) Toelaatbaa

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 28/03/2013 numac 2013201987 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 7 maart 2013 werd de heer Laurent, Ph., emeritus eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Luik, door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, aangewezen om, voo Rechtbank v
^