B.S. Index van de publicaties van 3 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013009177 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 25/08/2012 pub. 03/05/2013 numac 2013000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013202243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 03/05/2013 numac 2012207212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 03/05/2013 numac 2012012173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 03/05/2013 numac 2012012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013012002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013027108 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 november 2012 wordt Mevr. Maryse Tonon, directrice bij de provincie Namen, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 19 november 201 - wordt de vol type koninklijk besluit prom. 16/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013018223 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot bepaling van de bijdragen te betalen in het kader van een verzoek om advies of toelating voor het uitvoeren van een klinische proef of een experiment type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013202242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, met het oog op de preventie van scherpe letsels in de zie type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013200041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013012000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag vanaf 60, 58 en 56 type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 03/05/2013 numac 2012206446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2009 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013003136 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten en de afgeschafte strategische cellen, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begr type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 03/05/2013 numac 2012206087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de v type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 03/05/2013 numac 2012206285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van de statuten van h type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 03/05/2013 numac 2012206026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2011, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 03/05/2013 numac 2012012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen in de handel van bier en drinkwaters type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 03/05/2013 numac 2012207318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de wijziging van de statuten va

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/37/122 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 66 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen-Zottegem, gelegen te Zottegem, ter hoogte van de kilometerpa type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94025/123 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 50 op de spoorlijn nr. 123 Edingen-Geraardsbergen, gelegen te Geraardsbergen ter hoogte van de kilometerpaal type ministerieel besluit prom. 18/03/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013027107 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 26 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/37/122 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 71 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem-Melle, gelegen te Zottegem ter hoogte van de kilometerpaal 43.964 type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013202609 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 25 maart 2013 wordt de NV De Bock Gebroeders vanaf 25 maart 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's. Bij ministerieel besluit van 25 ma Bij ministeri type ministerieel besluit prom. 30/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013202411 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 11/03/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013035377 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter van de Regionale Mobiliteitscommissie en tot vaststelling van de huishoudelijke reglementen van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie en van de Regionale Mobiliteitscommissie type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen-Zottegem, gelegen te Zottegem, ter hoogte van de kilometerpaal 40.330 type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 69 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen-Zottegem, gelegen te Zottegem, ter hoogte van de kilometerpaal 40.620 type ministerieel besluit prom. 28/12/2012 pub. 03/05/2013 numac 2013202470 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en de programma's 01, 02 en 12 van organisatieafdeling 15 type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 03/05/2013 numac 2013202468 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 03/05/2013 numac 2013202469 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 28/12/2012 pub. 03/05/2013 numac 2013202471 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013202610 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 4 december 2012, dat in werking treedt op 4 december 2012, wordt de vennootschap "Chauffage Van Werst" als zonneboilerinstallateur erken(...) Deze erkenning (ref. 1860) wordt verleend voor een verlengbare periode va type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 maart 2013 betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door mi type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen-Zottegem, gelegen te Zottegem, ter hoogte van de kilometerpaal 38.384 type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen-Zottegem, gelegen te Lierde, ter hoogte van de kilometerpaal 35.543 type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 64 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen-Zottegem, gelegen te Zottegem, ter hoogte van de kilometerpaal 38.055 type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilligheidsinrichtingen van de overweg nr. 62 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen-Zottegem, gelegen te Lierde, ter hoogte van de kilometerpaal 36.652 type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94025/123 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 48 op de spoorlijn nr. 123 Edingen-Geraardsbergen, gelegen te Geraardsbergen, ter hoogte van de kilometerpaa type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/37/122 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 58 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen-Zottegem, gelegen te Lierde ter hoogte van de kilometerpaal

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013031299 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen dat ter vervanging van een ontslagnemend lid door het Parlement voorgedragen is

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013002019 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 627. - Vakantiegeld 2013

document

type document prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013022251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 20 december 2012 en 21 maart 2013 en in uitvoer Interpreta type document prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013018226 bron studiebeurzen Provinciale Commissie der studiebeurzenstichtingen van Namen Schooljaar 2013-2014 De Provinciale Commissie der studiebeurzenstichtingen van Namen, place Saint-Aubain 2, te 5000 Namen, brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de volgende beur Stichti type document prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013009181 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Halle-Vilvoorde SELOR te Brussel zal een vergelijkende selectie voor bevo(...) Enkel de Nede type document prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013009179 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdgriffier van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel SELOR te Brussel zal een vergelijkende selectie voor bevordering naa(...) Enkel de Fran type document prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013009180 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdgriffier van de Franstalige rechtbank van koophandel van Brussel SELOR te Brussel zal een vergelijkende selectie voor bevorde(...) Enkel de Fran type document prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013009178 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde Selor te Brussel zal een vergelijkende selectie vo(...) Enkel de Nede type document prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013011218 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Impulsfonds voor het migrantenbeleid Projectoproep 2013 1. Kader en doelstellingen van het Impulsfonds Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid werd in 1991 opgericht door de Federale Regering met als doel projecten te ondersteunen d(...) Sinds 1993 wo

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013000320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Politiediensten. - Loonschaal. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 april 2013, akte nr. 2013/00294, bl. 25369, moet gelezen worden : Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt de loonschaal O8 toegekend aan negen hogere officie type erratum prom. 03/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013022243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de Regeringscommissarissen bij de Fondsen Sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013202723 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2012, dat in werking treedt op 31 mei 2013, is de heer Jamar de Bolsée-Simonis, A., vrederechter van het kanton Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize, in ruste gesteld. Hij kan zijn a Bij konink

verslag

type verslag prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013018204 bron federale wetgevende kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. - Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten Overeenkomstig artikel 24 (...) (1) Het volledig

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 april 2013 wordt de heer Philip Tavernier benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang va Bij kon

vergunning

type vergunning prom. 08/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit van toekenning van een individuele vergunning aan de NV EDF Luminus voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit op het grondgebied van de gemeenten Thuin en Ham-sur-Heure-Nalinnes voor een winmolenpark met een

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013202785 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché's Personeel en Organisatie (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG13054) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangele(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013202786 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT-deskundigen helpdesk (niveau B) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (ANG13068) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geld(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013202761 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige financieel assistenten (niveau C) voor de FOD Financiën (ADG13052) Na de selectie wordt een lijst met maximum 14 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden (...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013202762 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën (ADG13053) Na de selectie wordt een lijst met maximum 14 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bij(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013202782 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische deskundigen (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG13064) Na de selectie wordt een lijst met maximum 14 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijs(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013202760 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige fiscaal beheerders (niveau A) voor de FOD Financiën (ADG13051) Na de selectie wordt een lijst met maximum 14 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden word(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013202732 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van adjunct-administrateur-generaal voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (ANG13710) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een(...) Op de uiters type bericht van selor prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013202757 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs/experts (niveau B) voor de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (ANG13058) Na de selectie wordt een lijst met maximum 500 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste di type bericht van selor prom. -- pub. 03/05/2013 numac 2013202722 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché P & O competentieontwikkeling De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché P & O - competentieontwikkeling (niveau A) voor het Wetenschappelijk In(...) Er is 1 geslaagde
^