B.S. Index van de publicaties van 17 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013003155 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 7 mei 2013 wordt ing(...) type wet prom. 23/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013009197 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten type wet prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013009192 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 april 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** kon type wet prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013009193 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 3 april 2013 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****, **** **** **** type wet prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming van de Directeur van de Administratieve Directie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. - Oproep tot kandidaatstellingen Met het oog op de benoeming van de Directeur van de Administratieve Directie van de De comm

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een vak type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de colle type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013200310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 FEBRUARI 2013 - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het bijkomend verlof (1 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013021053 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoens- en gelegenheidswer type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, met betrekking tot de proeftijd van de contracten met onbepaalde duur die type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van artikel 6 van de statuten van het "Sociaal Fonds voo type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van de e type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013012008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013009202 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 29 april 2013 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Regio Dender type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013012013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het ka type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 728.632,75 EUR aan de gemeente Vorst in het kader van de stimulering van wijken in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brus type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013021054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Plantentuin van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 2005 houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de werkende assessoren en plaatsvervangende assessoren van de Federale Raden en van de Federale Raden van beroep van de landmeters-experten en tot benoeming van de griffiers van de Federale Raden van beroep van type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot samenstelling van het Directiecomité van de Pensioendienst voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013011235 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031337 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031341 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031342 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur B-diensthoofd vo type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031340 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031339 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031338 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013202831 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de voorschotten op de subsidies voor 2013 aan de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzo type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013202833 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2013 voor de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018229 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv Fluxys c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van Dit besl type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018230 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer David HATZKEVICH en de bvba Dental Clinics hebben Dit bes type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018245 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Tommy DALEMANS en het VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMB Dit bes type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018227 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mijnheer Haitham HANNAN KHOURAKI en Mevr. Rabah FAHEL, die Dit be type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018228 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ELIA SYSTEM OPERATOR en de NV ELIA ASSET, die beide Dit besl type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013003153 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van de volledige portefeuille van hypothecai Deze ov type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018247 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA BRANDSTOFFEN JAN BERGMANS en Jean BERGMANS, die be Dit bes type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013003152 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van een gedeelte van de portefeuille van hyp Deze ov type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018246 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Johan LIPPENS heeft op 22 april 2013 de nietigverklaring g Dit be type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018240 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Arlette VERVLOESEM, Diane HENDRICKX, Marc VAN DEN BROECK e Dit be

document

type document prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013031361 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Schaarbeek. - Goedkeuring Bij besluit van 23 april 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 maart 2013 waarbij de gemeenteraad van Schaarbeek beslist tot het toekennen van een levensduurtepremie aan de personeelsleden woonachtig in h

beschikking

type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031348 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031350 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031349 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met :

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013009200 bron federale overheidsdienst justitie DG E PI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2013, wordt Romina NONIS, geboren op 2 augustus 1979, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache-psycholoog deskundige bij de Federale Overheidsdienst Overeenkomstig d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018251 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijke besluiten van 22 april 2013 : Leopoldsorde Zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. AMELOOT, Charlotte, attaché, wonende te Brugge ; Mevr. BRISO(...) Mevr. RYCKMAN, Annick, attac

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013202997 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Vorst : 1; - Hamme : 2. Een van deze plaatsen vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2013; - Lede : 1. Deze plaats vervangt deze gepublic - Wichelen : 1 (in associ

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013009209 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2013, is Mevr. Bial D., assistent bij het parket van de arbeidsauditeur te Nijvel, aangewezen om het ambt van hoofd van dienst van de Commissie van de Modernisering van de Rechterlijke Orde te Het bero

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013042005 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/09/2012 pub. 17/05/2013 numac 2013022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013202983 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de ondersteunende diensten voor de Pool Kunst (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis) (ANG13711) Deelnemings(...) De deel type bericht van selor prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013202975 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerders digitaal archief De vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerders digitaal archief (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken (ANG12626) werd afgesloten (...) Er zijn 4 g type bericht van selor prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013202999 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-veiligheidsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG13074) Na de selectie wordt een lijst met maximum 150 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst va(...) Toelaatbaa
^