B.S. Index van de publicaties van 31 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013022256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 6 december 2012, en in uitvoering van artikel 22,4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering Interp type wet prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013009215 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 7 mei 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013200270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013011111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013203278 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 september 2012, dat in werking treedt op 2 juni 2013, is aan de heer Lesseliers, Y., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Balen. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde ak type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013200305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot vaststelling van een aanvullende vergoeding in geval van tijdelijk type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013014183 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aa type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013202899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013200273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013200138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de c type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013200141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de instelling van het "Fonds voor de tweede pi type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioens type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwo type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013200227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013011112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Opslagplaats voor springstoffen binnen de inrichting van de steengroeve van « la Ronce » te Vielsalm uitgebaat door de NV Carrière LAMBRIGHS, rue du Vicinal 5, te 4830 DOLHAIN Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013 wordt het besluit van het coll type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013202126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 78 van de programmawet van 29 maart 2012

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013035456 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratieaanvraag van de benaming Vlaamse laurier als Beschermde Geografische Aanduiding type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeurs voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 25/04/2013, werd de NV COFELY SERVICES erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van he De erke type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « SEVESO Unitank G&V Tankstorage Belgium NV » van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013035455 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratieaanvraag van de benaming potjesvlees uit de Westhoek als Beschermde Geografische Aanduiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013031420 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van leden, van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013031417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van een lokale islamitische gemeenschap - Moskee Hamza

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013035424 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de voorschotten op de subsidies voor 2013 aan de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013203157 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013035440 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013203083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de preventieve en de ambulante gezondheidszorg, wat b type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013203129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten

decreet

type decreet prom. 03/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013035445 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het protocol, ondertekend in Luxemburg op 24 juni 2010, tot wijziging van de luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend op 25 en 30 april 2007

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013002022 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 623bis. - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2013 en 2014 en de personeelsplannen 2013 : update van de bijlage van omzendbrief 623 type omzendbrief prom. 23/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39nonies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie

document

type document prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013203119 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluiten van de directrice-generaal a.i. van 10 december 2012, worden de heren Paul Fally en Raymond Gauthy, eerste attachés, vanaf 1 juli 2013 in ruste gesteld. Bij besluit van de directrice-generaal a.i. van 13 december Bij besluit v type document prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Oproep tot voorstellen in het kader van het meerjarig onderzoeksprogramma « drugs » I. Inleiding Op 25 januari 2010 hebben de 21 voor drugs bevoegde Belgische Ministers - op federaal, gewestelijk en communautair niveau - een Gezamenlijke Verk Op 26 Me

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Gedelegeerd commissaris van de Regering bij de Hogescholen en de Hogere Kunstscholen Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2013 wordt de heer Karim IBOURKI, geboren op 31 juli 1969 te Brussel, licentiaat in de

erratum

type erratum prom. 22/03/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013002021 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief Klantgerichtheid bij de Federale Administraties. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013203211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State Benoeming tot eerste auditeur-afdelingshoofd Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013 wordt de heer Eric THIBAUT, eerste auditeur, tot eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013 wordt Mevr. Wendy DEPESTER tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013203276 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, va(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepserva

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013203277 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 mei 2013 : - is de aanwijzing van de heer Servais, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konin - is vernieu type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013009232 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, in werking tredend op 30 september 2013 s avonds, is mevr. Goffin A., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Marche-en-Famenne-Durbuy, op haar verzoek in rus Betrokk

registratie

type registratie prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 14/03/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ANCIENS ETS VANDENBROUCKE NV geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlij(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013031328 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 10/04/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd BAETS BV, gelegen Kelperweg 23, te 6037 RL KELPEN-OLER geregistreerd als vervoerder van ni(...) De registrati type registratie prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013031333 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 17/12/2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ALTRANSPORT NV geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlijke afval(...) De registratie draagt het nummer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013203293 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché juristen (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (AFG13070) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Er wordt ook een b(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013203239 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directiesecretarissen/secretaresses De vergelijkende selectie van Nederlandstalige directiesecretarissen/ secretaresses (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG12627) w(...) Er zijn 5

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken Gelet op de artikelen IV.I.30,

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013003171 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 684 van 17 mei 2013 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/05/2013 numac 2013040305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2013 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2013, 122.32 punten bedraagt, tegenover 122. Het gez
^