B.S. Index van de publicaties van 5 juni 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013201994 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 31/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5373 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 14, type wet prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013202132 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 35/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5419 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, 1°, van de wet van 27 december 1994 « tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik va Het Gro type wet prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013201995 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 32/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5383 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 11 december 2002 « houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederland Het Gro type wet prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013202130 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 34/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5387 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7, type wet prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013202129 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 33/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5384 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. H samengestel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2006 houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Direc type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013021062 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de aard en het aantal bedden waa type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 23 mei 2013 wordt de heer STOCKX, Etienne, voor de duur van zijn mandaat als korpschef, aangesteld in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 8 september type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel be type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 29 mei 2013 is het artikel 2 van het ministerieel beslui « Art. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit d.d. 21 mei 2013 wordt de heer DE BECKER, Michel, op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone LEUVEN met ingang van Hij wor type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2013 van zilveren herdenkingsmuntstukken van 5 en 10 EURO en van gouden herdenkingsmuntstukken van 12 1/2, 50 en 100 EURO

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen, vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subc type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen type ministerieel besluit prom. 30/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden aan de Voorzitter van het Directiecomité, Directeurs-generaal, Stafdirecteurs en sommige ambtenaren van het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenla type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031418 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van een bestek tot regeling van het gebruik van aanduidingen die verwijzen naar de biologische productiemethode in de grootkeukensector type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013003163 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren en gouden herdenkingsmuntstukken die in 2013 worden uitgegeven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031375 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Bosnië" op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013031374 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Bijzonder bestemmingsplan nr. 07-02. - « PACHECO ». - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 31 januari 2013 keurt het bijzonder bestemmingsplan 07-02 « Pacheco » van de stad Brussel goed, begrensd Dit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013035438 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, w

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013203258 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten, wat de overdrachtsvergunningen betreft type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013203259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten, wat de voorziene certificeringsmaatregelen betreft type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203260 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2013 wordt op 31 mei 2013 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van kabinetschef van de Minister-President van de Waalse Regering verleend aan de heer Renaud Witmeur en w

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013018272 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Emile BAERT heeft op 22 mei 2013 de nietigverklaring gevor Dit bes type bericht prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013018271 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Vlaamse Gewest, dat woonplaats kiest bij Mrs. Paul VAN Dit bes type bericht prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg Bericht Wijzigingen aan het reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2012. DEEL 1 D(...) type bericht prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013018273 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Christel VAN HUMSKERKEN, die woonplaats kiest bij Mr. Wim Deze z

document

type document prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 13 mei 2013 werd Mevr. Lequeux, Jacqueline, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het a

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vernieuwing, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissaris-afgevaardigde van de Regering bij de hogescholen en de hogere kunstscholen. - Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 mei 2013, wordt Mevr. Ingrid BOUILLIART DE SAINT SYMPHORIEN, geboren op 18 augustus

erratum

type erratum prom. 21/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013018275 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. [2013/203237]. - Erratum type erratum prom. 30/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013003186 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013, dat uitwerking heeft Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 25 april 2013 werden met ingang van 8 april 2013 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heren : Jean-Michel DALLE, Oostduinkerke; Dirk DEROOSE, Kruishoutem; Gu Mevr. Marie-Jeanne HUYSM type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2013 werd met ingang van 8 april 2013 benoemd : Kroonorde Zilveren Palmen De heer Jean GELAY, Pont-à-Celles.

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013201776 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 29/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5367 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330, type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013201775 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 28/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5363 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1447 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit wijst na beraad type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013201927 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 30/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5369 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 332quinquies,

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031389 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/248 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van sociale zaken en gezondheid van d type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031383 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/245 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van human resources van de Franse Gem type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031384 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/249 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van bijstand aan gehandicapten van de type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031385 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/250 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 16 van administrateur-generaal van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031386 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/244 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van culturele zaken, sport en toerism type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031387 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/246 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van onderwijs en beroepsopleiding van type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031388 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/247 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van budgettaire, financiële en vermo

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013007138 bron ministerie van landsverdediging Werving van een deeltijds docent « POLYMEERCHEMIE » voor de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een deeltijds docent die vanaf het academi 2. Pl type aanwerving prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013007136 bron ministerie van landsverdediging Werving van een deeltijds docent « Studie van de wereldgeografie » voor de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een deeltijds docent die vanaf het academiejaar 2013-201 2. P type aanwerving prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013007137 bron ministerie van landsverdediging Werving van een deeltijds docent « GRONDWETTELIJK RECHT » voor de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een deeltijds Nederlandstalige docent die zal belast worden met het 2. P type aanwerving prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013007139 bron ministerie van landsverdediging Werving van een deeltijds docent « Aanvullingen in stabiliteit van structuren » voor de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een deeltijds 2. Pl type aanwerving prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013007140 bron ministerie van landsverdediging Werving van een deeltijds docent « Hout- en staalconstructies » voor de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een deeltijds docent die vana 2. Pl type aanwerving prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013007141 bron ministerie van landsverdediging Werving van een deeltijds docent « ADMINISTRATIEF RECHT » voor de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een deeltijds Nederlandstalige docent die zal belast worden met het 2. P

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203344 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2012, is aan de heer Goedemé, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophand Het is

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 6 mei 2013 wordt de vergunning voor het exploiteren van een type vergunning prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013000352 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking van de weigering tot vergunning Bij ministerieel besluit van 20 december 20 type vergunning prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 8 februari 2013, wordt de vergunning voor het e Bij min type vergunning prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 20 december 2012, wordt de vergunning voor het exploiter De verg

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013201928 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 36/2013 van 7 maart 2013 Rolnummer : 5528 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek , gesteld door de Rechtbank van(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. He

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203313 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal regulering en organisatie van de markt voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13716) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een(...) Op de uiters type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203316 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal kwaliteit en veiligheid voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13717) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieproced(...) Op de uiters type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203317 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal controle en bemiddeling voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13718) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieproced(...) Op de uiters type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203318 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal economisch potentieel voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13719) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedur(...) Op de uiters type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013203310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal K.M.O.-Beleid voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13715) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SE(...) Op de uiters

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 05/06/2013 numac 2013043005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)
^