B.S. Index van de publicaties van 6 juni 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013009211 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 8 mei 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij koninklijk type wet prom. 23/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013009250 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Strafwetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake ex type wet prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013009212 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 8 mei 2013 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ver Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het conventioneel brugpensioen in de subsector van de af type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot wijziging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013022287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013018253 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Promag SPRL - rue André Féher 1 G-001 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2011 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010 tot vast type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het sociaal akkoord tot verhoging van het aantal overuren w type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de wijziging van de coll type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, houdende toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een ui type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid - nachtpres type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013200322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203269 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de rivier Hoyoux dat door bossen onder bosregeling stroomt type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203106 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de vakjury voor de goedkeuring van de globale concepten 2014-2017 van de instellingen voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203270 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de beek van Muno dat door bossen onder bosregeling stroomt type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013031399 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verhoogde functies Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 mei 2013 wordt Mevr. LONTIE Fabienne aangewezen om het hoger ambt van Directeur, Rang A3 uit te oefenen met ingang van 1 mei 2013. Bij besluit van de Brusselse Beroep tot nie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013035488 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie procesoperator Voedingsindustrie type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013035492 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator Textielproductielijn

decreet

type decreet prom. 30/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013031440 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie met Slotakte, verklaringen en briefwisseling, gedaan te Brussel op 9 december 2011

document

type document prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Evere. - Vernietiging Bij besluit van 21 maart 2011 wordt vernietigd de beslissing van 11 januari 2011 waarbij het college van burgemeester en schepenen van Evere de inschrijvers selecteert en de opdracht voor de externe dienst voor pre type document prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013022288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid B Bij het type document prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Pieters-Woluwe. - Overheidsopdrachten Goedkeuring Bij besluit van 11 maart 2011 wordt goedgekeurd de beslissing van 18 november 2010 waarbij de gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe de gunningswijze en het bestek betreffende de h type document prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. - Goedkeuring Bij besluit van 7 maart 2011 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 december 2010 waarbij de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe beslist een eindejaarstoelage toe te kennen aan het tijdelijk ond type document prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Anderlecht. - Overheidsopdrachten. - Vernietiging Bij besluit van 10 september 2010 wordt de beslissing van 13 juli 2010 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anderlecht de inschrijvers selecteert en de opdra type document prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Anderlecht. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 30 april 2013 wordt de beslissing van 28 maart 2013, waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de gunningswijze en het bestek betreffende het afsluiten van leningen voor de f type document prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013031437 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Politiezone 5344. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 3 mei 2013 wordt de beslissing van 20 maart 2013 waarbij de politieraad van de politiezone 5344 de gunningswijze en het bestek betreffende het schoonmaken van de dienstvoertu

arrest

type arrest prom. 21/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013022275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2013

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, dat in werking treedt op 1 juli 2013, wordt eervol ont Bij hetzelfd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013022264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 april 2013, dat in werking treedt de dag van deze b Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013000381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 16 april 2013 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder ee Tijdens h type vacante bettreking prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013031439 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vacatures voor de betrekkingen van directeur-generaal en van adjunct-directeur-generaal bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Oproep aan de kandidaten Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 De duur

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013203368 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 maart 2013 is de aanwijzing van Mevr. Zimmermann, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf Bij koni

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203111 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren sociale aangelegenheden en gezondheid

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013009206 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2013, wordt de heer Olivier VANDERICK, met ingang van 13 februari 2013, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale d Overee type benoemingen prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013009205 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2013, wordt de heer Guido VEREECKE, met ingang van 1 februari 2013, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Overee

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Lijst van de postale operatoren met een individuele vergunning voor het verstrekken van een dienst van brievenpost binnen de werkingssfeer van de universele dienst O Volgens

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013009256 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De Rechtbank van Koophandel rue des Filles Dieu 1-1A, te 7500 Doornik, verhuist naar het volgend adres op 10 juni 2013 : Rechtbank van Koophandel Rue du Château 47, 7500 Doornik

registratie

type registratie prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013031400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 17 april 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd IMBRECHTS GEBRS BVBA gelegen Haachtsesteenweg 53, te 1910 Kampenhout,(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013031327 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 18 februari 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd BEHOTRANS NV geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afvalst(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013031390 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 18 februari 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd DE KNOP RECYCLING BVBA geregistreerd als vervoerder van niet-gev(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013031401 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 13 mei 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd CVB RECYCLING NV gelegen Radiatorenstraat 51, te 1800 Vilvoorde gere(...) De registratie draagt het nummer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013203374 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** van Ondernemingen De vergelijkende selectie van **** **** **** van Ondernemingen (niveau ****) voor de **** (...) Er zijn 13 type bericht van selor prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013203369 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke medewerkers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke medewerkers (niveau B) voor de Koninklijke Sterrenwacht van België (ANG12652), werd afgesloten op 1(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013203375 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanagers veiligheid en milieu De vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanagers veiligheid en milieu (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13043(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013203381 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal assistenten (niveau B) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG13061) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaa(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013203401 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidsconsulenten (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG13070) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013203378 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van adjunct directeur voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (ANG13720) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR.

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/06/2013 numac 2013203367 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 14 februari 2013, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, is de aanwijzing van de heer Boon, J., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzi Bij beschik
^