B.S. Index van de publicaties van 10 juni 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 18 december 2012 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type wet prom. 29/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013011276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type wet prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013022289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 28 februari 2012 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type wet prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 18 december 2012 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type wet prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013009207 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 april 2013 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; Juf. ****, ****, geboren te **** **** type wet prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 18 december 2012 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type wet prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 26 februari 2013 en in uitvoering van artikel 22, Interpr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013 en met ingang van 1 juni 2013 werd de heer MOORS, Peter, aangeduid als titularis van een managementfunctie N-1 van Directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking, bij de federale Overh Het ber type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013022304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013203308 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 29 april 2013 en 7 mei 2013 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister benoemd, met ranginneming op 8 april 2013 : Leopoldsorde Comm Mevr. Brancart type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013203274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de beroepskwalificaties betreffende de gezondheidsberoepen verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost type koninklijk besluit prom. 28/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1999 betreffende de invoering van de mogelijkheid van een verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden van een beroepsbrandweerkorps type koninklijk besluit prom. 28/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013018278 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013009245 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Regio Leuven » type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013009246 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Service d'Aide sociale aux Justiciables des arro type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013000383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013203468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Personeel Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 2 juni 2013, dat in werking treedt op 1 juni 2013, wordt de managementfunctie van adjunct-adm Het beroep type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013202783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013003188 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 26 juli 2007 houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Administratie der Douane en Accijnzen die de functie van douaneattaché uitoefenen in het buitenland type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre Aanstelling van de directeur Bij ministerieel besluit van 14 mei 2013, wordt Mevr. Caroline MIEROP, geboren op 21 juli 1952 te Kortrijk, aang(...) type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013011284 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013203273 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de nucleaire geneeskunde type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013203275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Indexcommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013035494 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie procesoperator Hout type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013035495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker Hout

decreet

type decreet prom. 30/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013203383 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2013 tot oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises" (1)

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013009204 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief nr. 204. - Betreft : Uittreksels van het strafregister De Minister van Justitie aan de dames en heren Provinciegouverneurs, de dames en heren Burgemeesters, Ter info aan Mevrouw en de heren Procureurs-generaal bij d Mijnheer de Federale Pro

protocol

type protocol prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol houdende intrekking van het Protocol II van 8 december 2011 en aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom De Raad van Bestuur van het Benelux-Burea(...) Gelet op zijn bevoegdheid ex artike type protocol prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom De Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of mo(...) Gelet op het Benelux-verdrag inzake

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013018267 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Philippe BOUCHEZ heeft de nietigverklaring gevorde Deze za

document

type document prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013015122 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor Internationale samenwerking. - Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 18 april 2013 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke post of het Bureau ontwikkelingssamenwerking vermeld ond DELI type document prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013031407 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij beslissing van de raad van bestuur van 22 februari 2013 wordt aan Mevr. Laetitia Di Placido, ambtenaar van niveau A op de Stadsvernieuwing, vrijwillig ontslag uit haar ambt verleend op 28 (...) type document prom. 10/04/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013031391 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving type document prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013031405 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Bevorderingen door verhoging in graad Bij beslissing van de raad van bestuur van 29 maart 2013 wordt de heer Philippe Blondeel met ingang van 1 april 2013 via bevordering door verhoging in graad bevorderd in de graad van eerste att Bij bes type document prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 18 april 2013 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke post vermeld onder hun naam : VAN HECKE, Mattias : Ambassade van België te Madrid. RAEYM TOTTE, Jori type document prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013031406 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioen Bij beslissing van de raad van bestuur van 26 oktober 2012 wordt aan Mevr. Mireille Francq, administratrice-generaal van de GOMB , eervol ontslag verleend uit haar ambt op 28 februari 2013. Het wordt Mevr. Mireill(...) type document prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 18 april 2013 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke post vermeld onder hun naam : CASTALDO, Elisa : Permanente Vertegenwoordiging van België bi ANNEZ de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2012 pub. 10/06/2013 numac 2013029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII resso type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 mei 2013 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, de grafgiften van het graf 10 van het Merovingis Bij bes

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013202938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erratum Kroonorde In het koninklijk besluit van 5 december 2012

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013203446 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 30 april 2013, heeft Mevr. Lecocq, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, aangewezen tot ondervoorzitter, voor e Rechtbank v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013022294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale Raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013, dat in werking tre Bij het

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013031404 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel Uitstel van de benoeming van een directeur Op 29 maart 2013 ging de raad van bestuur akkoord met het uitstel tot 1 april 2014 van de benoeming, oorspronkelijk voorzien op 1 maart 2012, van de heer Denis Lievens in de graad v(...) Een beroep t type benoemingen prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013202946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 wordt Mevr. Eva DEPOORTER, met ingang van 1 maart 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 december 2011. Goed voor inlassing in

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 2 oktober 2012 wordt de vergunning voor het organiseren van een inte Deze ve type vergunning prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013000385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 18/12/2012 wordt de vergunning voor het aanb Bij besluit type vergunning prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 12 september 2012 worden in het besluit van 21 april 20 Bij be type vergunning prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 12 september 2012, wordt de vergunning voo Bij min type vergunning prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013000358 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 13 september 2012 wordt de vergunning voor het organi Deze ve type vergunning prom. -- pub. 10/06/2013 numac 2013000357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 14 februari 2013 wordt de vergunning voor het organisere
^