B.S. Index van de publicaties van 24 juni 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013009254 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 23 mei 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** **** type wet prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013203450 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 60/2013 van 25 april 2013 Rolnummer : 5417 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 43 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, zoals gewijzigd bij artikel 11 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende d Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013007126 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Aanstellingen van kandidaat reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 9364 van 9 februari 2013 : Wordt de kandidaat officier in vrijwillige militaire inzet, L. Fissiaux, op 1 november 2012, aangesteld in de graad van type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013022310 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van telkens 3.000 EUR aan de vzw's « Vlaamse Vereniging voor Pleeggezinnen » en « La Porte ouverte », voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 13/06/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013003185 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 06/03/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013024196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « ZNA - PZ Stuivenberg » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor perso type koninklijk besluit prom. 06/03/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Ziekenhuis Oost-Limburg » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde sto type koninklijk besluit prom. 06/03/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013024198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Ziekenhuis Leuven » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelatee type koninklijk besluit prom. 06/03/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013024199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Ziekenhuis Gent » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerd type koninklijk besluit prom. 06/03/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013024200 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Verzorgingscentrum Brugmann » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissi type koninklijk besluit prom. 06/03/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de Namur » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen ge type koninklijk besluit prom. 06/03/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve midd type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2012 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma « Solidariteit en beheer van de migratiestromen ». - Jaarprogramma 2012 type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013202954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 januari 1983 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de steenbakkerij en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 12 juni 2013 wordt de heer VANHAUWERE, Jan, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone DEMERDAL-DSZ voor een termijn v(...) type koninklijk besluit prom. 06/03/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013024201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve m type koninklijk besluit prom. 06/03/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013024204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Algemeen Ziekenhuis Sint Jan » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerd type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013007125 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 9363 van 19 februari 2013 : In de categorie van de beroepsofficieren wordt luitenant vlieger J. Coppieters, met zijn graad en zijn anciënniteit, van ambts Voor verd type koninklijk besluit prom. 18/06/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013003196 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013007128 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 9369 van 26 februari 2013 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij gaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013007131 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 9372 van 6 maart 2013, wordt majoor J. Goyvaerts op pensioen gesteld op 1 februari 2013.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013203738 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 18 juni 2013 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Luxemburg van Mevr. Hebrant, L., als plaatsver - is aangew type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013203592 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 3 juni 2013 wordt de heer Georges Baelen aangewezen als voorzitter van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Komen-Waasten.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013203693 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de herhuisvesting van de gebruiker die wordt ontzet ten gevolge van een bewoningsverbod opgelegd door de burgemeester overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013203694 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2009 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois

decreet

type decreet prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013203628 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Erkenning van een vereniging als instantie voor de zelfregulering van journalistieke deontologie in de Duitstalige Gemeenschap. - Oproep tot de gegadigden Het decreet van 25 maart 2013 tot erkenning en subsidiëring van een instantie voor de zel Hierbij

document

type document prom. 05/06/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - SOLIRIS - atypisch Hemolytisch-Uremisch Syndroom , ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden type document prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013021068 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. - Algemene vergadering Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie die plaatsvindt op maandag 1 juli 2013, om 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Kanselarij v Agenda

erratum

type erratum prom. 21/03/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013203740 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Mechelen : 2 ; - te Turnhout : 1 (vanaf 1 maart 2014); - te Hasselt : 1 (vanaf 1 maart 2014); - te Tongeren(...) - te Brussel : 23 (waarvan 1 vanaf

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013007130 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren van de laterale bijzondere werving Bij koninklijk besluit nr. 9371 van 6 maart 2013, de aangestelde apotheker-kapitein kandida

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013203737 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag geschieden voor de dag bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van Het bero

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/04/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013203109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 november 2009 tot aanwijzing van de leden van het adviescomité van het centrum voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/04/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013203110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013007129 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 9370 van 6 maart 2013 : Wordt geneesheer majoor S. **** benoemd in het ambt van tijdelijke medewerker belast met een leeropdracht in het tijdelijke **** **** gene type benoemingen prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 mei 2013 wordt Mevr. Aline GROSFILS in vast verband benoemd in de hoedanigheid van ingenieur in het Frans taalkader van het Instituut ter bevordering van het W Bij bes type benoemingen prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juni 2013 wordt Mevr. Christine Evrard tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van het F Overee

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013018289 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 mei 2013 en 31 mei 2013 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2013, akte nr. 2013/11302, op bladzijde 39226, moet in het Nederlands « Bij ministerieel besluit van 10 juni 2013 » in plaats van « Bij ministerieel be

registratie

type registratie prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013031484 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 5/06/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd EDELCHEMIE BENELUX BVBA , gelegen Heulentakstraat 20, te 3650 DILSEN-STOKKEM(...) De registratie draagt het nummer

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 11 juni 2013 heeft de Dr. Joseph P.M. D'HAENS de nodige exequatur ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Mauritius te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de Vlaamse Regio.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013203746 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken selectie en personeelsplanning (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG12217) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die éé(...) Er wor type bericht van selor prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013203779 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs-ingenieurs medische hulpmiddelen voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (ANG13097) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaag(...) Naast deze l type bericht van selor prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013203780 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs geneesmiddelen en gezondheidsproducten voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (ANG13098) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 g(...) Naast deze li

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 24/06/2013 numac 2013055184 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Meersseman, Willy Meersseman, Willy, geboren te Wasmes op 9 juni 1945, wonende te Was Alvorens te b
^