B.S. Index van de publicaties van 28 juni 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003203 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende betere inning van penale boeten type wet prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013009268 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 27 mei 2013 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling type wet prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013015158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013, overeenkomstig met het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende oprichting van een dienst « Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking Dit besl type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor aanvullende pensioenen en tot aanwijzing van een voorzitter van de Commissie voor aanvullende pensioenen type koninklijk besluit prom. 06/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013018290 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013202632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 18/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1987 tot uitvoering van artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaa type koninklijk besluit prom. 20/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de programmawet van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het pari type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 28/06/2013 numac 2013000416 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, onder meer naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van d type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 19/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten type koninklijk besluit prom. 11/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013000424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW 'OEuvres de Don Bosco' type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 17 april 2013, is aan Mevr. Rita VANGILBERGEN, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit Zij mag type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de organisatie 'Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees' type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 17 juni 2013 wordt de aanwijzing van de heer DE SUTTER, Jan, als korpschef van de lokale politie van de politiezone ZOTTEGEM - HERZELE - SINT-LIEVENS-HOUTEM type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013009293 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Regio Brugge »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013021071 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk b type ministerieel besluit prom. 13/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013031556 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de richtlijnen voor de toepassing van de procedures voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en van de strategische oriëntatienota's type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de maatregelen van het ministerieel besluit van 5 december 2012 houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product Total Clean

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013031529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor administratieve en financiële aangelegenheden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013031499 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Financie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013031500 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Back-Off type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013031501 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Front-Of type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013031558 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013031557 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 met het oog op het omzetten van Richtlijn 2009/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wi type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013031498 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Begrotin type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013031497 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Agentsch type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013031495 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Economie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013031494 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Buitenla type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013031358 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ten einde de voorwaarden te bepalen waaronder de mandatarissen bij de instellingen van openbaar nut worden aangewezen, ter uitvoering van artikel 35 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerin

decreet

type decreet prom. 28/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013035608 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie type decreet prom. 13/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203734 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst van 21 februari 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap inzake de administratieve vereenvoudiging en elektronische administratie en tot organisatie van een netwerk van corresponde type decreet prom. 06/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst van 21 februari 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap inzake de administratieve vereenvoudiging en elektronische administratie en tot organisatie van een netwerk van corresponde type decreet prom. 13/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203735 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, met de samenwerkingsovereenkomst van 21 februari 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap inzake de administratieve vereenvoudiging en elektronische type decreet prom. 21/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013035618 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013031460 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief gemeenschappelijk voor stedenbouwkundige en milieugebonden materies met betrekking tot « schoolvoorzieningen » die onder de gewestelijke bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar vallen in het kader van de afgifte van de stedenbouwkundig Aa

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013018295 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW FEDCAF BELGIUM heeft de nietigverklaring gevorderd Deze z type bericht prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013018296 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV IMMO WATRO heeft de nietigverklaring gevorderd van h Het be

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 21/02/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203732 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap tot organisatie van een gemeenschappelijke dienst inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, e-Wallonie-Bruxelles Simplification genoemd, afgeko type samenwerkingsakkoord prom. 21/02/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203733 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap inzake de administratieve vereenvoudiging en elektronische administratie en tot organisatie van een netwerk van correspondenten belast met de administratieve vereenvoudiging en de type samenwerkingsakkoord prom. 21/02/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap tot organisatie van een gemeenschappelijke dienst inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, « e-Wallonie-Bruxelles Simplification » genoemd,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013, dat in werking tree Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013203806 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 21 juni 2013, dat in werking treedt op 19 juni 2013, wordt Mijnheer Thierry Giet, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, benoemd tot rechter bij het Grondwettelijk Mijnheer T

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013203848 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2013, pagina 40266, van een vacante plaats van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Neufchâteau, dient, in de Neder type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013031561 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vacatures van de betrekkingen van Directeur-generaal A5 en van adjunct-Directeur-generaal A4+ bij het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap. - Oproep aan de kandidaten Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van De duur

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013009305 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van een adjunct-auditeur De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) wenst een Nederlandstalige statutaire adjunct-auditeur aan te werven(m/v). Context van de functie De HRJ is een federaal orgaan met als voornaamste taak het verb(...) - het voordra

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013009302 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 24 juni 2013, is aan Mevr. Blaise, B., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het kanton Virton- Florenville-Etalle, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredege Dit bes type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013203852 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluiten van 17 juni 2013, zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Dupont G., kandidaat-gerechtsdeurwaarder; - mevr. Gaumier Ch., licentiaat in de rechten; - de heer C - mevr. De Troij type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013009304 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijke besluiten van 24 juni 2013, zijn benoemd tot kandidaat-notaris : Voor de Franse taalrol : De heren : - Magnus, F. - De Ruydts, Q. Mevrn. : - Hong, T. - Thiebaut, M. - Collard De heer Suymens, J.-F. Mevrn.

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/05/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203627 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 25 september 1996 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte voor de personeelsleden van de door de Duitstalig

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013014269 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juni 2013 wordt de heer Arnaud LAMBINON vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming Overee type benoemingen prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013018291 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 3 juni 2013 wordt Mevr. Anne-Catherine DONIE, in vast dienstverband benoemd met de titel van Attaché in de klasse A1 bij het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Ho Aan be type benoemingen prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013018292 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 14 juni 2013 : Met ingang van - Mevr. DESM

overeenkomst

type overeenkomst prom. 08/04/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013022210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013203802 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige herstellers elektronische componenten vliegtuigen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG13085) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig b(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013203862 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige veiligheidsassistent-begeleider FOD Binnenlandse Zaken (AFG13065) Na de selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden (...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013203846 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige polyvalent medewerker secretariaat dossierbeheer De vergelijkende selectie van Nederlandstalige polyvalent medewerker secretariaat - dossierbeheer (niveau C) voor het Minist(...) Er zijn 31

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013011316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0014 : SPIE Belgium NV/Electech Holding BV en Elecbel NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde proc Op

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013040306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2013 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2013, 122.53 punten bedraagt, tegenover 12 Het gez

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 28/06/2013 numac 2013003198 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De tweede kw
^