B.S. Index van de publicaties van 3 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013003207 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2006 en de voorgaande jaren 2003 en 2004

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013011313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 juni 2013 wordt aan de heer Alfons GEERTS, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 maart 2014, eervol ontslag uit zijn functies ver De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013203861 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 juni 2013 wordt, met ingang van 1 oktober 2012, aan de heer André Gaspard, eervol ontslag als statutair ambtenaar verleend uit zijn ambt van adjunc De heer A type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 19/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger « Office international des Epizooties » genoemd type koninklijk besluit prom. 27/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013031515 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de erkenning van een fokkersvereniging van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 30/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de Voorzitter en Ondervoorzitter van de examencommissie belast met de evaluatie van de oriënteringstest van de gezondheidssector type ministerieel besluit prom. 18/04/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 oktober 2008 houdende aanstelling van de leden van het orgaan voor het waarnemen en begeleiden van het taalbadonderwijs type ministerieel besluit prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van een waarnemer van de FSMA en van een waarnemer van de Nationale Bank van België bij het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013031563 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het mandaat van adjunct-directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013035626 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203834 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 39 september 2010 tot benoeming van de leden van de « Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières » (Gewestelijke Adviescommissie voor de ontgin type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203847 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij TECTEO als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de stad Luik aangewezen wordt

decreet

type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203773 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met : type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203749 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met : type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203754 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlic type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203753 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203750 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203757 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203761 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met : type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203760 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met : type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203755 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 15 en 18 maart 2010 type decreet prom. 31/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013035605 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit v type decreet prom. 07/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013035606 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010 (1) type decreet prom. 31/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013035603 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het verdrag van Lissabon, ondertekend in Brussel op 13 juni 2012 type decreet prom. 31/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013035604 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, ondertekend in Brussel op 3 februari 2012

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013018302 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Val d'Amblève, Lienne et affluents heeft de nietigv - het type bericht prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013018301 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013009314 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 september 2012, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is de heer Debrauwere Y., federaal magistraat bij het federaal parket, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013009313 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 juni 2013 zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd griffier bij de politierechtbank te Brussel : Mevr. Moreau, N. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Mevr. Dit besluit treedt type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013009315 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2013 : - is Mevr. Van Damme, C., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Zij zal het burger - is de heer

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013203831 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 223.625 van 29 mei 2013 in zake de bvba « Fernandez-Grandjean » tegen de stad Luik en het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof « Is

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën . - Inrustestelling Bij besluit van het Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën (ETNIC) van 11 april 2013, wordt op 1 juni 2013 eervol ont(...) Vanaf 1

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203475 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203476 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203474 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203751 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 2009 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013203477 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013 wordt op 1 juni 2013 Mevrouw Brigitte TWYFFELS, door bevordering in graad, tot de graad van directeur - graadcategorie : administratief - kwalificatie Bij bes

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013031566 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van h type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013031567 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstede

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/07/2013 numac 2013203943 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige administratieve assistenten boekhouding De vergelijkende selectie van Franstalige administratieve assistenten boekhouding (niveau C) voor het Ministerie van Landsverdediging (AF(...) Er zijn 5
^