B.S. Index van de publicaties van 29 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013009342 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 10 juli 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens **** **** type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013009335 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 8 juli 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. 27/11/2012 pub. 29/07/2013 numac 2013000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen, en van andere wetgeving die betrekking heeft op het statuu

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkeri type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het monteren van metaal, de industriële werktuigbouwkunde, het industrieel onderhoud, de industriële verhuizing, het hijswerk, de kraanverhuur, de behandeling en het uitzonder type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013203893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de metaalbouw, het koperslagerswerk, het ijzerwerk, de bouw van installaties voor waterzuivering en de bouw van mechanisch gelaste buisvormige elementen, gelegen op het grondgeb type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013007179 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit nr. 9632 van 19 juli 2013, wordt mijnheer Eduard De Maeyer, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot adviseur-generaal in de klasse A4, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit Bij konin type koninklijk besluit prom. 08/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013011356 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers in kader van een project of activiteit type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de productie van staalproducten bestemd voor de automobielmarkt, in het bijzonder door de verwerking door het warm- en koudwalsen van half-afgewerkte product type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013202691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing, die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaro type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013003245 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013007162 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 9509 van 24 april 2013, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse wegens een daad van moed of toewijding verleend aan eerste soldaat type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013003246 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36, 59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1 en 59quinquies/2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013000505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 17 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 juni 2013 wordt Mevr. Saskia Van Gaever, geboren op 7 september 1979, bevorderd met ingang van 20 juni 2013 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché in de klasse A2 op type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013202692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen van metaal- en machinebouw, van industrieel onderhoud ter plaatse en werkzaamheden van koperslagerswerk en bewerking, gelegen op het grondgebied van Fleurus en die onder het Paritair Comité type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure volgens dewelke de informatieverplichtingen, bedoeld in artikel 31, § 1, vijfde lid, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen va

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013009334 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van leden van de federale bemiddelingscommissie Bij ministerieel besluit van 23 juli 2013 dat in werking treedt op 1 september 2013, zijn aangewezen : A. Als vast lid van de algemene commissie van de federale bemiddelingscommissie 1° als N type ministerieel besluit prom. 21/03/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204237 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204236 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204235 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 04/03/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204233 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 07/03/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204234 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013031642 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de gedelegeerde ordonnateur van de Grondregie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013035656 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204232 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van twee ambtenaren die de overtredingen van de reglementering op het personenvervoer moeten vaststellen

decreet

type decreet prom. 05/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013035657 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 april 1999 tot regeling van de rechtspositie van het statutair en het contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch Orkest en het VRT-koor type decreet prom. 05/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013035654 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013204056 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 juni 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 juni 2013, is beroep tot gehele o Die zaa

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013203702 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 83/2013 van 13 juni 2013 Rolnummers 5441 en 5445 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 39 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en van artikel 143 van de programmawet van 29 ma(...) Het Gron

document

type document prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013031592 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding en van het examen voor erkende verwarmingsketeltechnici type L in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 18 februari 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM werden de reglementaire ople De Erke type document prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013031594 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor erkende EPB verwarmingsadviseurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 18 juni 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor erkende EPB verwarmingsadviseurs van IFAPME Dina De Erke type document prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013031593 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding en van het examen voor erkende verwarmingsketeltechnici type G1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 18 februari 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM werden de reglementaire opl De Erke type document prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013031595 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor erkende verwarmingsinstallateurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 18 juni 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor erkende verwarmingsinstallateurs van IFAPME Dina De Erke type document prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013204215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 juli 2013, dat in werking treedt de dag worden type document prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij he

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013003253 bron federale overheidsdienst financien Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 worden, met ingang van de bekendmaking van dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad, tot leden van de Sanctiecommissie van de Nationale Ban - de heer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013009372 bron federale overheidsdienst justitie Bijkomende oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de federale bemiddelingscommissie Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van vaste en plaatsvervangende leden van de federale bemiddelingscommissie, ingesteld bij artikel 1727 van he De huid

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013204399 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013, dat in werking treedt op de datum van 31 juli 2013, is aan de heer Dehond, L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Aarschot.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013204104 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 14 juni 2013 in zake de publiekrechtelijke coöperatieve vennootschap « Opera voor Vlaanderen », in vereffening, tegen Linda Devis en anderen, waarvan « Sc

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013203704 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 85/2013 van 13 juni 2013 Rolnummer 5590 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 4.8.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vervangen bij artikel 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 j Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013203705 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 87/2013 van 13 juni 2013 Rolnummer 5435 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 16 maart 2012 houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen, inge Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013204292 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché samenwerking met internationale strafgerechten (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG13089) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013204406 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taalcertificering : taaltest nationale gebarentaal ten behoeve van het politiepersoneel Reglement 1. Reglementaire basis 1.1. Dit examenreglement wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het art. 5 van het akkoordprotoco(...) 1.2. Voor zover ee

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 29/07/2013 numac 2013055171 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Poncelet, Ghislaine Marie Mechtilde Mevr. Ghislaine Marie Mechtilde Poncelet, geboren Alvorens te

document betreffende de koninklijke munt van belgie

type document betreffende de koninklijke munt van belgie prom. 16/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013003249 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de leden van het beheerscomité van het Staatsbedrijf « Koninklijke Munt van België » type document betreffende de koninklijke munt van belgie prom. 16/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013003248 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de leden van het beheerscomité van het Staatsbedrijf « Koninklijke Munt van België »
^