B.S. Index van de publicaties van 30 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 27/12/2012 pub. 30/07/2013 numac 2013000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidzorg. - Duitse vertaling type wet prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/03/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid . - Duitse vertaling type wet prom. 14/01/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013000487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2013 numac 2013000507 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Bij koninklijk besluit d.d. 17 juli 2013 wordt de heer BRAECKMANS, Jurgen, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone GRIMBERGEN voor een termijn van vijf jaar en bevorderd in de graad van h type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013024275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 27 januari 1978 betreffende de organisatie van de gezondheidszorg voor varkens type koninklijk besluit prom. 23/07/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013009380 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van het Ministerieel Comité en van het College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst type koninklijk besluit prom. 23/07/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013009381 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1996 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/04/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013204241 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013204242 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013204239 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 23/07/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013018341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/07/2013 numac 2013204284 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 juni 2013 wordt de « SAS Hemmerlin » vanaf 12 juni 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 28 juni 2013 wordt de « SPRL Serge Michaux Bij minister type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013003254 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013204240 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013204238 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 18/06/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013204213 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties waaronder de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt tussen de organen en personeelsleden van de gemeente, de provincie of het district die een beslissing neme type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/07/2013 numac 2013015185 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Vrijstellingen van dienst Bij ministerieel besluit van 17 juli 2013 wordt op datum van 31 augustus 2013 een einde gesteld aan de dienstvrijstelling toegekend aan de heer Olivier QUINAUX, verleend per ministerieel besluit v Het be

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/07/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013035667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

decreet

type decreet prom. 05/07/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013035658 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, ondertekend te Brussel op 13 juli 2012 type decreet prom. 27/06/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013204285 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verschillende bepalingen inzake landbouw, tuinbouw en aquacultuur type decreet prom. 05/07/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013035685 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/07/2013 numac 2013203981 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 juni 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 juni 2013, heeft Philipp Sirij, w Die zaak

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/07/2013 numac 2013014392 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juni 2013 wordt de heer Marc VANSNICK vastbenoemd in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met Overeen

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 30/07/2013 numac 2013055198 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Santulliana, Renzo Vigilio Santulliana, Renzo Vigilio, geboren te Oltresarca o(...) Alvorens te besl
^