B.S. Index van de publicaties van 6 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglemente type wet prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013009378 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 18 juli 2013 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013012097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013022406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 19 juli 2013 wordt de heer JACOBS, Pierre, aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone van HOUYET/ROCHEFORT voor een termijn van vijf type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011 in type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de outplacement type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het regime van de regeling van schorsing van de uitv type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013200641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dieren type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013002040 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 werd Mevr. VAN OUYTSEL Ingrid, Attaché bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering, op haar aanvraag overgeplaatst, in de hoedanigheid van attaché - klasse A1 naar de Overe type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Bevorderingen naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 12 juli 2013 wordt de heer Bert VANHULLE bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A2, met de titel van attaché A2 begrotingsadvies bij de Federale overheidsdienst B Bij ko type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012 voor de havenarbeiders van het algemeen c type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 19 juli 2013 wordt het mandaat van de heer Christian DEJACE, als korpschef van de lokale politie van de politiezone BEYNE/FLERON/SOUMAGNE, met ingang van 13 ok type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003252 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanmerking van het effectenafwikkelingssysteem beheerd door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht BNY Mellon CSD als effectenafwikkelingssysteem in de zin van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013012104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd, betreffe type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012 voor de havenarbeiders van het logistiek type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de invoering van een plan voor de toekenning van niet-recurrente result type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013012078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de inspanningen inzake vorming in 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013201145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arb

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003267 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013035688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013035670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013035647 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013027135 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2007 tot invoering van de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens, het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2002 houdende sectora type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013204389 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de instapstages

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204103 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 januari 2013 in zake Nicolas Bernard en anderen en Laurence Abs en anderen tegen de Franse Gemeenschapscommissie en de Rijksdienst voor Sociale Zek « Schen type bericht prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204247 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 juni 2013 in zake de vzw « Xerius » tegen de bvba « Danicar », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 juni 2013, heeft de A « 1

document

type document prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204603 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikkingen van 6 mei 2013 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik : - is de aanwijzing van de heer Aerts, J., raadsheer in het hof van beroep te Luik, tot kamervoorzitter i - is de aanwijz

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204604 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013 is de aanwijzing van de heer Charlier, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van tw Bij kon

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204080 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 mei 2013 in zake de Rijksdienst voor Pensioenen tegen Adolphe Razafihelison, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 juni 20 « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204246 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij arrest nr. 223.729 van 5 juni 2013 in zake Mohammed Bouanane tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingek « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013203880 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 juni 2013 in zake de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Moeskroen tegen L.V en Y.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013003262 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 wordt de heer Dries VRIENS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Nederlands taalkader, met i Overeen

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013009354 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht van het kanton Westerlo Vanaf 9 september 2013 zijn de diensten van het vredegerecht van het kanton Westerlo, gevestigd Bistplein 13, te 2260 Westerlo. Telefoonnummer : 014-54 44 18 Faxnummer : 014-54 13 86

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor Normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor Normalisa(...) (www.nbn.b

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204545 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige applicatie- & webontwikkelaars voor ruimtevaart gerelateerde projecten (niveau A1) voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) (ANG13100) Na de selectie wordt een lijst met maxi(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204595 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisors De vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisors (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG13022) werd afgesloten op 25 juli 2013. Er zijn 6 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204594 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** **** (****13016) werd afgesloten op 11 juli 2013. Er zijn 46 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013204596 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige architect De vergelijkende selectie van Franstalige architect (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG13023) werd afgesloten op 31 juli 2013. Er zijn 5 geslaagden. (...)

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013011390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0020 : Corelio NV/Concentra NV Op 31 juli 2013, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededin(...) Volgens de aanmeldin

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013055173 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mullens, Raymonde Lambertine Augustine Mevr. Mullens, Raymonde Lambertine Augustine, Alvorens te b

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 06/08/2013 numac 2013003264 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Regeling tussen bevoegde autoriteiten De bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten en van België komen hierbij de volgende regeling overeen aangaande de toepassing van artikel 7 v(...) Met betrekking tot a
^