B.S. Index van de publicaties van 21 augustus 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer » type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2013 numac 2013021091 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt de heer Mailier, Pascal, geboren op 11 juni 1961, assistent-stagiair van de Franse taalrol bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2013 numac 2013021092 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt Mevr. Polet, Caroline, geboren op 21 november 1968, assistent-stagiair van de Franse taalrol bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2013 numac 2013024301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium Aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging en vergunning voor het leggen en de exploitatie van de electriciteitskabels van het Rentel offshore wind(...) In toepassin type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013201158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de sectorale regeling van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013014444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013201346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013201349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de zesde verlenging van artikel 6, § 3 en type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013201159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013201244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 tot type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013200645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013201255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het zaterdagwerk type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013200642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende een buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013201348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2012, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten type koninklijk besluit prom. 31/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013022427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verp type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013201252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013201360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en vorming van de risic type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013201157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de permanente vorming van de arbeiders en de opleiding type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013200649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de syndical type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013011398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van het lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor de administratieve directie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013011397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013011396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van het lid van het directiecomité verantwoordelijk voor de directie voor de technische werking van de elektriciteits- en de gasmarkt van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013011395 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van het lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor de directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013201344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013200697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011 gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de opzegtermijnen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/08/2013 numac 2013204649 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 12 juli 2013, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Eloy Water in Sprimont onder de handelsnaam Bij mi type ministerieel besluit prom. 14/01/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013021093 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de benoemingen in de schoot van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013204701 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Re type ministerieel besluit prom. 11/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Commissie voor bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot ambten in het onderwijs type ministerieel besluit prom. 13/08/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 08/02/2011 pub. 21/08/2013 numac 2013021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de benoemingen in de schoot van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type ministerieel besluit prom. 13/08/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 11/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdo type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013029481 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013029483 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 02/02/2012 pub. 21/08/2013 numac 2013021095 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de benoemingen in de schoot van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen

decreet

type decreet prom. 17/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 november 2011 betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie type decreet prom. 17/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse wijzigingen betreffende de opleiding van het gezondheidspersoneel

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 21/08/2013 numac 2013031662 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2014 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Aan de dames en heren Voorzitters en Leden van de raden voor maatschappelijk we Aan de

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/08/2013 numac 2013018338 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Navj type bericht prom. -- pub. 21/08/2013 numac 2013018337 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Surj

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2013 numac 2013029451 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2012 Wordt bevorderd tot Grootofficier in de O Niveau 1 M type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2013 numac 2013029450 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2012 : Worden bevorderd tot Commandeur in de Leo Niveau 1 D type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2013 numac 2013029452 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de **** ****. - Nationale Orden. Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2012 Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** **** 1 ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/08/2013 numac 2013009403 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 9 augustus 2013 : is aan mevr. Nasdrovisky A., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te Dit beslui

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/08/2013 numac 2013011414 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2013 wordt Mevr. Andoulsi, Valérie tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoed Overe
^