B.S. Index van de publicaties van 2 september 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013024280 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013 wordt Mevr. Marie-Noëlle VERHAEGEN, geboren op 1 augustus 1969, bevorderd met ingang van 15 juli 2013 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché in de klasse A Bij type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013014442 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van mandaten van agent en inspecteur van luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 04/07/2011 pub. 02/09/2013 numac 2013014484 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013024309 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium Aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging en vergunning voor de bouw en de exploitatie van een offshore windmolenpark, inclusief kabels, in de zee(...) In toepassin type koninklijk besluit prom. 27/06/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013018353 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende uitvoering van hoofdstuk 4, afdeling 2, van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013000140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 19 februari 2013 wordt de heer Roger NICOLAY, attaché bij het departement, met ingang van 1 oktober 2013 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013029493 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204721 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de vennootschap « ProFish Technology SA » tijdelijk de toelating wordt verleend om met een wetenschappelijke methode op paling te vissen in het meer van Robertville type ministerieel besluit prom. 29/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013018351 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 28/08/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013021096 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013031719 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Generaal bij het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013031718 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Adjunct-Directeur-Generaal bij het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

decreet

type decreet prom. 24/06/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204092 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste wijziging van het decreet van 13 december 2012 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204206 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en werkgelegenheid - 2013 type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013018380 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Emile BAERT heeft op 19 juli 2013 de nietigverklaring gevo Dit bes type bericht prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013018374 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Maria VERHOEVEN, die woonplaats kiest bij Mr. Tom SWERTS, Dit bes type bericht prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013018378 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV VERIZON BELGIUM LUXEMBOURG, de NV COLT TECHNOLOGY SE Dit bes type bericht prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013018379 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Chaima GADHGADHI, vertegenwoordigd door haar wettelijke ve « de type bericht prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013000539 bron raad van state Bericht. - Werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau van de Raad van State en de samenstelling van een wervingsreserve I. Met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van adjunct-audi(...) II. Om tot het vergelij type bericht prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013018377 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Bibliotheek van België . - Vacature (m/v) van 2 assistenten-stagiair (1 per taalrol - klasse SW1 van de wetenschappelijke loopbaan). - Vacaturenummer HRM S 1645 (dienst Publiekswerking) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTEL(...) • He

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013204899 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 22 juli 2013 zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair, met ingang van 1 oktober 2013 : - voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : De heer Altunbay, V., master in de rechten; De h Mevr. Mahieu, F.,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/06/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204203 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de basisopleiding in het kader van de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/06/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204201 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013204744 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 118/2013 van 7 augustus 2013 Rolnummer 5490 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 7, 1°, van de wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft Het Gron

registratie

type registratie prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013031673 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 31/07/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de SARL GLOBAL TRANS SP ZOO MERGEFIELD "PAYS" gelegen in(...) De registratie draagt het nummer : ENR/DND-T/00

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013204908 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische dossierbeheerders consumentenveiligheid (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13123) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, (...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013204811 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige leefmilieu coördinators (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (AFG13036) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze (...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013008008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachées (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG13115). - Erratum Deze selectie is verschenen in het Belgisch Staatsblad op dinsdag 13 augustus 2013. De titel van de selectie, de (...) Deze selecti type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2013 numac 2013204834 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatieanalisten (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG13103) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast dez(...) Toelaatbaa
^