B.S. Index van de publicaties van 3 september 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen. - Duitse vertaling type wet prom. 17/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003285 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop type wet prom. -- pub. 03/09/2013 numac 2013204190 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 79/2013 van 6 juni 2013 Rolnummer : 5493 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, even Het Grond type wet prom. 18/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003284 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2013 numac 2013011426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 9 juli 2013 wordt de heer Danny DE THAYE, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud Bij koni type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013014482 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het bedrag toegekend aan de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 23/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013014483 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het bedrag toegekend aan de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten voor het jaar 2012

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013035761 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

decreet

type decreet prom. 10/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013204763 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de geologische opslag van kooldioxide

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 14 maart 2013 van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie tot vaststelling van het arbeidsreglement, verbindend wordt verk

erratum

type erratum prom. 23/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013204861 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011. - Errata

beschikking

type beschikking prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031703 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen in New York op 19 december 2011 en ondertekend in Genève op 28 februari 2012 type beschikking prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031702 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging om de plaatsing van het stoffelijk overschot in een ander lijkomhulsel dan een doodskist toe te staan type beschikking prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031714 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag betreffende Maritieme Arbeid, goedgekeurd te Genève op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierennegentigste zitting (1) type beschikking prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031710 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst inzake een breed Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 type beschikking prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031715 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel, op 12 december 2006 type beschikking prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031711 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG type beschikking prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031709 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen type beschikking prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031712 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, gedaan te Phnom Penh op 11 juli 2012 type beschikking prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031704 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/09/2013 numac 2013204914 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 2012, dat in werking treedt op 30 september 2013, is de heer Vermylen, Ch., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en h Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/09/2013 numac 2013204915 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2013 : - is de heer Vermylen, Ch., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde; - is Mevr. Allard, M., kamervoorzi Zij zal het bur

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/09/2013 numac 2013031695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 mei zijn de volgende benoemingen verleend : Leopoldsorde Ridder Mevr. VERSTRAETEN, Carine, secretaris-generaal van de « Syndicat d'initiative Brussels Promotion », met ingang van 23 Zij zal het bu type benoemingen prom. -- pub. 03/09/2013 numac 2013011425 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013 wordt met ingang van 1 mei 2013 de heer Marc WOUTERS in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in Bij koni

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/05/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031663 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 13-05 houdend de wijziging van de verordening houdende de oprichting van een begrotingsfonds kinderdagverblijven, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20122013-0624 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/05/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031664 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 13-02 houdend een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20122013-0621 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/05/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031665 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 13-03 houdend een overkoepelend kader voor subsidies binnen het beleidsdomein Gezin, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20122013-0623

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 03/09/2013 numac 2013204906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 03/09/2013 numac 2013009410 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De politierechtbank van Doornik verhuist naar het volgend adres : Politierechtbank, Rue Childéric 22, 7500 Tournai Nieuw numer van de griffie : 069-68 49 88.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/09/2013 numac 2013204856 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13060) werd afgesloten op 13 augustus 2013.

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/09/2013 numac 2013014451 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Er type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/09/2013 numac 2013014467 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Er
^