B.S. Index van de publicaties van 10 september 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/08/2011 pub. 10/09/2013 numac 2011015105 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voork type wet prom. 23/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten. - Duitse vertaling type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 be type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de lonen van het garagepersoneel in de type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de s type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de prov type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezon type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot vaststelling van de minimumleeftijd waaro type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de bijkomende vorm type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, ter bepaling voor 2012 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2013 numac 2013009411 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 17 augustis 2013 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Mare » type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de werkgelegenheid, de vorming en het loonbeleid voor 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013204942 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zi type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar, met uitzondering type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de kr type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de vormi type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013201496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van een sectorale outplacement voor sommige oudere werkn type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013024312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/08/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013027178 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de vennootschap « Stream and River Consult SPRL » tijdelijk gemachtigd wordt elektrisch te vissen in de Burnot te Bioul type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2001 tot bepaling van de tarieven voor uitzonderlijke opdrachten van bestuurlijke politie in het kader van het beveiligd waardevervoer. - Duitse vertaling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/09/2013 numac 2013031668 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de villa « Puy Fleury », gelegen Winston Churchillaan 228, te Ukke Voor

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013035786 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het operationeel kader uitbreiding studieomvang masteropleidingen

document

type document prom. 07/06/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/09/2013 numac 2013204982 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, dat in werking treedt op 31 augustus 2013, is de heer Louveaux, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functie van onderzoeksrec Bij koni

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 10/09/2013 numac 2013003290 bron federale overheidsdienst financien Dienstorder. - Directe belastingen. - Sector taxatie Incompetitiestelling van betrekkingen van fiscaal deskundige, met het oog op een bevordering door verandering van graad of door overgang naar het hoger niveau, bij de Administratie der directe Deze be type incompetitiestelling prom. -- pub. 10/09/2013 numac 2013003288 bron federale overheidsdienst financien Dienstorder. - Douane en Accijnzen Incompetitiestelling van betrekkingen van fiscaal deskundige, met het oog op een bevordering door verandering van graad of door overgang naar het hoger niveau, bij de Administratie der douane en accijnzen. D Reglementa type incompetitiestelling prom. -- pub. 10/09/2013 numac 2013003289 bron federale overheidsdienst financien Dienstorder. - Registratie en Domeinen Incompetitiestelling van betrekkingen van fiscaal deskundige, met het oog op een bevordering door verandering van graad of door overgang naar het hoger niveau, bij de Administratie van de BTW, registratie e Deze be type incompetitiestelling prom. -- pub. 10/09/2013 numac 2013003287 bron federale overheidsdienst financien Dienstorder. - Directe belastingen. - Sector invordering Incompetitiestelling van betrekkingen van fiscaal deskundige, met het oog op een bevordering door verandering van graad of door overgang naar het hoger niveau, bij de Administratie der dir Deze be type incompetitiestelling prom. -- pub. 10/09/2013 numac 2013003286 bron federale overheidsdienst financien Dienstorder. - Kadaster Incompetitiestelling van betrekkingen van fiscaal deskundige, met het oog op een bevordering door verandering van graad of door overgang naar het hoger niveau, bij de Administratie van het kadaster. Deze betrekkingen Reglementai type incompetitiestelling prom. -- pub. 10/09/2013 numac 2013003291 bron federale overheidsdienst financien Dienstorder. - btw Incompetitiestelling van betrekkingen van fiscaal deskundige, met het oog op een bevordering door verandering van graad of door overgang naar het hoger niveau, bij de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, sector Deze bet
^