B.S. Index van de publicaties van 11 september 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/09/2013 numac 2013204186 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 73/2013 van 30 mei 2013 Rolnummer : 5409 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 2 en 3 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet va Het Grond type wet prom. 25/02/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013015089 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 24 juni 2010, tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, ondertekend op 25 en 30 april 2007 (2) type wet prom. 25/02/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013015088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, gedaan te Brussel op 25 april 2007 en te Washington op 30 april 2007 (2) type wet prom. -- pub. 11/09/2013 numac 2013204188 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 75/2013 van 30 mei 2013 Rolnummer : 5423 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 204 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en artikel 14 van de wet van Het Grond type wet prom. -- pub. 11/09/2013 numac 2013204191 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 76/2013 van 30 mei 2013 Rolnummers : 5449 en 5450 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 6 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2012 aan het type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2012 aan het type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende d type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013204141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013203164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de wijziging van artikel 4bis van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013203443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013204138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 20 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013203741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgevers type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013204098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapsc type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, in toepassing van artikel 27 van de wet van type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de facultatieve methode voor de invoering type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013204137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013204156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2012 aan het type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 7, § 1 van het n type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013011457 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de pro type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013011451 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garageper type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), 19, § 5quinquies, en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013014494 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 5.369.497 EUR aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/09/2013 numac 2013021101 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Nationale Plantentuin van België. - Personeel Bij ministerieel besluit van 3 juni 2013 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2013 wordt de heer Sosef, Marc, geboren op 4 september 1960, in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschap Het b type ministerieel besluit prom. 28/06/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013027169 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05 en 15 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 04/09/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013021100 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" type ministerieel besluit prom. 28/06/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013027170 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 30/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van het lid van het directiecomité verantwoordelijk voor de directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. - Errata type erratum prom. 18/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013011458 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert. - Erratum type erratum prom. 30/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013011454 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van het lid van het directiecomité verantwoordelijk voor de administratieve directie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/09/2013 numac 2013204988 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2013 : - Zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel : Mevrn. : - De Graef, M., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen; - Mevr. Heilpor - zijn benoemd tot rech

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 11/09/2013 numac 2013204975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van de laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 4 september 2013 is het laboratorium BVBA ASPER, Industriepark-West 75, te 9100 Sint-Niklaas, erke Groep : 6.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/09/2013 numac 2013204985 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige facilitymanager provincie Antwerpen voor de Regie der Gebouwen De vergelijkende selectie van een Nederlandstalige facilitymanager - provincie Antwerpen (niveau A) voor (...) Er is 1 ges

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 11/09/2013 numac 2013000580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken. - Artikel VI.I.7, eerste lijn, 8°, RPPol. - Lijst van recurrente gebeurtenissen die een afwijking noodzaken Bezoek van buitenlandse staatshoofden en/of regeringsleiders. Internationale en Eu Nationale
^