B.S. Index van de publicaties van 23 september 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/09/2012 pub. 23/09/2013 numac 2012015180 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 20 juni 1996 (2) type wet prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, type wet prom. 01/09/2012 pub. 23/09/2013 numac 2012015179 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 176 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid en gezondheid in mijnen, aangenomen te Genève op 22 juni 1995 type wet prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen van een maatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 70, type wet prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013011476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg 'Aanb

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 23/09/2013 numac 2013014428 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de Kruispuntbank van de Rijbewijzen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 23/09/2013 numac 2013014429 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijk type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2013 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013204700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 11 juni 2013 van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van de feestdagen voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013204438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013011460 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt aan de heer Herman ROESEMS, adviseur-generaal bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 januari 2014, eervol ontslag uit De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013011461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt aan de heer Roger DESMET-CARLIER, directeur-generaal bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 april 2014, eervol ontslag uit zijn De heer type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 23/09/2013 numac 2013014430 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs in kaartmodel. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013018394 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2013 wordt met ingang van 1 oktober 2013, eervol ontslag uit zijn functies van Inspecteur verleend aan de heer Marcus MAES, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzel type ministerieel besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013003301 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3.75 % - 22 juni 2045 » type ministerieel besluit prom. 11/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013011472 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013018393 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2013 wordt met ingang van 1 oktober 2013, eervol ontslag uit haar functies van vertaler-revisor verleend aan Mevr. Gerda EECKHAUT, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013031753 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 november 2006 tot organisatie van het fonds van Openbaar Beheersrecht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013205125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013205126 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Rumes type besluit van de waalse regering prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013205124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot wijziging van de statuten van de Autonome Haven van Namen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009423 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief inzake de wet van 2 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betref type omzendbrief prom. 17/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of pre

protocol

type protocol prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013015206 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol inzake de immuniteiten van de Bank voor Internationale Betalingen, ondertekend te Brussel op 30 juli 1936 Bekrachtiging door het Groothertogdom Luxemburg Op 26 juli 2013 is bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Bu(...) De neerleg

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de kandidatenlijst voor de te begeven vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 3 september 2013 heeft de algemene vergadering v Eerste

document

type document prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013204989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoemingen van de leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 september 2013, dat in werking treedt d worden type document prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013204961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoemingen van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, L Bi

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013205011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 5 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensio Bel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013022395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 juli 2013 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leo Officier De h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. - Nationale Orden. - Benoemingen Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 juli 2013 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopol Ridder De type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013022471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 s Bij he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013009441 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 18 september 2013, is aan de heer De Rouck, D., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton te Brussel Dit bes type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013009436 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 september 2013, in werking tredend op 30 april 2014 's avonds, is Mevr. Saucez, M.-J., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op haar verzoek in r Betrokk

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013204853 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot bepaling van de voorwaarden voor het verkrijgen van het kwaliteitslabel voor seniorenresidenties type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/07/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013204852 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 7 juni 2012 houdende programmatie van de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/08/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013205077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 2012-2013 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013205055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch De heer type erkenning prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013205056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgevingen Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bes De heer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013205169 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** assistent digitalisering De vergelijkende selectie van **** assistent digitalisering (niveau ****) voor de Koninklijke Bibliotheek van **** (****13016) werd ****(...) Er zijn 3 type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013205202 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociale media en marketing (niveau A2) voor de FOD Financiën (ANG13138) Na de selectie wordt een lijst met maximum 16 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatba type bericht van selor prom. 11/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013205214 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 mei 2012 tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013205153 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG13724) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste in(...) • houder te z type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013205154 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de stafdienst voor beleidsexpertise en -ondersteuning voor de FOD Financiën (ANG13725) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bi(...) Op de uiter type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013205212 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten kalibraties De vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten kalibraties (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13062) werd afgesloten op 21 ju(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2013 numac 2013205151 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten technische metingen en proeven (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13133) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één(...) Naast
^