B.S. Index van de publicaties van 24 september 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204192 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 77/2013 van 6 juni 2013 Rolnummer : 5436 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 87, 1° en 8°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gesteld do Het Gr type wet prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204194 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 86/2013 van 13 juni 2013 Rolnummer : 5600 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals vervangen bij de wet van 2 februari 2005, gesteld door Het Grond type wet prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013003308 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging en een beleggingsonderneming Overeenkomstig artikel 214 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van c type wet prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204259 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 84/2013 van 13 juni 2013 Rolnummers : 5534 en 5536 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 39/73,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 26, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022465 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, j), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2013, wordt aan de heer BOYNE, Fernand, op het einde van de maand januari 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013024321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-40-14 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor het dekken van uitgaven van alle aard met betrekking tot type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2013, wordt aan Mevr. VANDER LINDEN, Christiane, op het einde van de maand november 2013, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van externe diensten voor de technische controles op de werkplaats Koninklijk besluit van 29 april 1999 Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2013 wordt de Vereniging zonder winstoogmerk TüV SüD BENELUX, gevestigd Betekomsestraat 1° cont type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2013, wordt aan de heer BESONHE, Jean-Marie, op het einde van de maand januari 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het a type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2013 wordt aan de heer Masschelier, William, op het einde van de maand december 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2013, wordt aan de heer ZEVENNE, André, op het einde van de maand oktober 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17quater, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verz type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2013 wordt aan de heer Van Mierlo, Werner, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidsh Belanghe type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013000615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de methodes en procedures van toepassing op de activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om te strijden tegen piraterij en tot vaststelling van verscheidene maatregelen die gelden voor d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013014555 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/98007/50A van 27 april 1999 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 50A

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205143 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 29 augustus 2013, wordt er op 31 augustus 2013 's avonds een einde gemaakt aan de functies van Mevr. Asma Mettioui als Kabinetschef van de Minister van Duurzame Ontwikkeling en van Ze word type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205142 bron waalse overheidsdienst Gewestelijke overheidsdiensten Bij besluit van de Waalse Regering van 25 juli 2013, wordt het mandaat van directeur-generaal van het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek, Informatie- en Communicatietechnologie toegekend aan d Bij besl

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013031749 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke omzendbrief over de woonerven en de erven

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013000613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken College van provinciegouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement Bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 type bericht prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013018402 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA OZ België, die woonplaats kiest bij Mrs. Stijn VER Dit be type bericht prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013018403 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ELIA ASSET, die woonplaats kiest bij Mrs. Tangui VAN Deze za type bericht prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013018404 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW VOGELBESCHERMING VLAANDEREN, die woonplaats kiest b Dit bes type bericht prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013018386 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Katleen NAUWELAERTS, die woonplaats kiest bij Mr. Johan V Dit besl type bericht prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205050 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 augustus 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 augustus 2013, is beroep tot ve Die zaak type bericht prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013018408 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Emiel CRAEGHS en Marianne DIRKX, die beiden woonplaats kie Deze za

document

type document prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205218 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 18 september 2013 : - is het verzoek tot associatie van Mevr. Van Edom, Ch., notaris ter standplaats Boortmeerbeek, en van Mevr. Arnaerts, H., kandidaat-notaris, om de associatie "Van Edom & Mevr. Arnaerts, H.,

erratum

type erratum prom. 04/07/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013027188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving inzake gezondheid en sociale actie in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid. - Erratum type erratum prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013014552 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013029514 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister ministerie van de franse gemeenschap Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Leerplichtonderwijs. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 Worden benoemd tot Ridder van de Leopoldsorde : Kunsto Mevr. OGOREK type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013029512 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Leerplichtonderwijs. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 Wordt benoemd tot Commandeur van de Orde van Leopold II : Onderwijs type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013029513 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister ministerie van de franse gemeenschap Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Leerplichtonderwijs. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 Worden benoemd tot Officier in de Kroonord Basisonder type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013029511 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 juli 2013 : Worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aa Mevr. FRAN

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Werner Van Mierlo De betrokken o De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer William Masschelier De betrokken organisa De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Ferdy Buggenhoudt De betrokken De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht van de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Brugge ter vervanging van Mevr. Erna Vienne De betrokken organisaties worde De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Aarlen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne ter vervanging van Mevr. Christiane Vand De type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer André Zevenne De betrokken organisaties wor De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Walter Buys De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Jean-Marie Besonhe De betrokken organ De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Fernand Boyne De betrokken organisati De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205217 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2013 : - is de heer Lanckriet, P., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge, benoemd tot Officier in de Kroonorde; - is de heer Cos Hij zal het bur type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205231 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 11 september 2013, welke uitwerking heeft op 1 juli 2013, is aan Mevr. Bertholet, L., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van gerechtsdeurwaarder in het ger Het bero type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205238 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 september 2013 is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Lelièvre, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg t Bij kon

verslag

type verslag prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013000614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verslag van de activiteiten van het College van provinciegouverneurs van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 A. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN PROVINCIEGOUVERNEURS Nederlandse taalgroep : - de heer L(...)

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2012206130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 24 september 2012 werd de heer Walter BUYS, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, door Mevrouw de voorzitter van deze rechtbank aan

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204195 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 88/2013 van 13 juni 2013 Rolnummer : 5410 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7, achtste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemer Het Gron type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013204262 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 91/2013 van 13 juni 2013 Rolnummer : 5446 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 55, derde lid, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, ges Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige inspecteur van vervoer (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFG13098). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch S(...) De selec type bericht van selor prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205245 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige elektrische, mechanische, elektromechanische, elektronische en telecommunicatie controle - tekening, tekening openbare werken, bouw en cartografie (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele inst(...) Erra type bericht van selor prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205248 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige luchthaveninspecteur met voldoende kennis van het Engels (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFG13105). - Erratum Deze selectie is (...) De selec type bericht van selor prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205243 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige elektrische, mechanische, elektromechanische, elektronische en telecommunicatie controle - tekening, tekening openbare werken, bouw en cartografie (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele inst(...) Deze type bericht van selor prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205247 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bachelors in bouw (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFG13104). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staats(...) De sele type bericht van selor prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205246 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige inspecteur van vervoer (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFG13103). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch S(...) De selec type bericht van selor prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205244 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors in bouw (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFG13101). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsb(...) De sele type bericht van selor prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013205242 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige luchthaveninspecteur met voldoende kennis van het Engels (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFG13099). - Erratum Deze selectie is (...) De selec

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013014485 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/09/2013 numac 2013014486 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2542/10 van de autorijschool « Auto-école Henry, rue du Bosquet 19, à 1370 Jodoigne » wordt ingetrokken vanaf 2 juli 2013.
^