B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/10/2013 numac 2013021106 bron grondwettelijk hof Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 33 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof is op 21 november 2012 de heer André Alen gekozen tot Nederlandstalig voorzitter van het Hof voor een mandaat dat ingaat op 9 januari 20 type wet prom. -- pub. 10/10/2013 numac 2013021107 bron grondwettelijk hof Vacature van een ambt van rechter Een Nederlandstalige rechter van het Grondwettelijk Hof zal op 9 januari 2014 in ruste worden gesteld. In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, type wet prom. -- pub. 10/10/2013 numac 2013011514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 26 september 2013, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1 P

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 10/10/2013 numac 2013000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013201363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013201335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013201410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012, luik koopkracht type koninklijk besluit prom. 15/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013024342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne in verband met voedselallergieën type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013012073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de pro type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013201341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van het bedrag, de toeke type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013201342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013201336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vervanging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013201332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de outplacement, sectorale tewerkstel type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013201343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de eindejaarstoelage/premie type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013201160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de per type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013201351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging voor 2012 van de modaliteiten van toe type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffend een aanvullend sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duit type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2013 numac 2013022518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. - Personeel Toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013 wordt, met ingang van 16 september 2013, de managementfunctie van directeur-generaal Het ber type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013012099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de prov type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de inspanningen inzake vorming in de verzekeringssector in 20 type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013024322 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 houdende benoeming van de leden van de kamer « acupunctuur » bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inza type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffe type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2013 numac 2013015222 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 september 2013 wordt aan de heer Wim VANTIEGHEM , op zijn aanvraag, met ingang van 1 juni 2013 eervol ontslag verleend uit zijn functie van attaché - klas(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013024335 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie type ministerieel besluit prom. 09/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013024336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urologie type ministerieel besluit prom. 09/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013024337 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiotherapie-oncologie type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022523 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013205511 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling en de werking van het Strategisch comité voor geomatica

decreet

type decreet prom. 28/06/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013035845 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 10/10/2013 numac 2013031717 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief. - Opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2014 Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Dames en heren Burgemeesters, Dames en heren Schepenen, 1. Algemeen Deze omzendbrief

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/10/2013 numac 2013205294 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 september 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 september 2013, is beroep t b. Bij v

document

type document prom. -- pub. 10/10/2013 numac 2013003334 bron federale overheidsdienst financien Personeel Bij beslissing van 1 oktober 2013 wordt de heer De Bruyne, A., adviseur-generaal, tijdelijk belast, met ingang van 1 oktober 2013, met de leiding van de diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Een ber

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2013 numac 2013024332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Directoraat-generaal Gezondheidszorg. - Federale evaluatiecel inzake palliatieve zorg. - Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Federale evaluatiecel inzake palliatieve zorg In uitvoering van de wet van 14 juni 2002 betreffende de pa In mei type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2013 numac 2013031780 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaten 2 VROEGERE EXPLOITANTEN VAN TAXIDIENSTEN om te zetelen in de gewestelijke Tuchtraad Profiel : - Vroegere exploitanten van taxidiensten met minstens tien jaar ervaring ter zake.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/10/2013 numac 2013205565 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2013 is het ministerieel besluit van 22 juli 2013, waarbij de heer Beek, M., benoemd werd tot gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Gent, met ingang van 1 oktober 201 Het bero

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 10/10/2013 numac 2013205505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst
^