B.S. Index van de publicaties van 15 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013011532 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Intrekking van erkenning Bij beslissing van 1 oktober 2013, wordt de erkenning van de volgende met name hierna aangeduide persoon op haar verzoek ingetrokken : 210195 type wet prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013205046 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 103/2013 van 9 juli 2013 Rolnummer : 5495 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 186 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, gesteld door het Arbeidshof te Luik. Het Grondwettelij samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/10/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013011513 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht type koninklijk besluit prom. 20/11/2012 pub. 15/10/2013 numac 2013022508 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van type koninklijk besluit prom. 29/09/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013003331 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van zilveren herdenkingsmuntstukken van 20 euro ter gelegenheid van de troonsafstand van Koning Albert II en de troonsbestijging van Koning Filip op 21 juli 2013

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/09/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013003332 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 20 euro ter gelegenheid van de troonsafstand van Koning Albert II en de troonsbestijging van Koning Filip op 21 juli 2013 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013022507 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013011535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013031782 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010 houdende benoeming van de leden van de Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale Raad voor het Bru

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013003333 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie . - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te h(...) Celles (vroeger Escanaffles) Een perceel

document

type document prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013022531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - Duodopa, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van leden Bij ministeriële beslissing van 25 september 2013

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013022524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij het

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013204468 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 105/2013 van 9 juli 2013 Rolnummer : 5608 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 318,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013015227 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten voor 14 betrekkingen van attaché te begeven door bevordering naar een hogere klasse De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken heeft op datum van 27 september 201(...) Deze s type vacante bettreking prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013015224 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten voor 32 betrekkingen van attaché te begeven door bevordering naar een hogere klasse De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken heeft op datum van 27 september 201(...) Deze b type vacante bettreking prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013015223 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten voor 5 betrekkingen van attaché te begeven door bevordering naar een hogere klasse De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken heeft op datum van 27 september 2013(...) Deze b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013009466 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013, is aan mevr. Renard C., de tuchtstraf van ambtshalve ontslag opgelegd uit haar functies van griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Luik. Het beroep tot nietigverklaring

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013205034 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 100/2013 van 9 juli 2013 Rolnummer : 5482, 5507 en 5519 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Aarle Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013205035 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 101/2013 van 9 juli 2013 Rolnummer : 5485 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 25bis tot 25septies van het decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013205635 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (AFG13157) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzond(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013205561 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Masterdatamanagers (niveau C) voor de FOD Budget en Beheerscontrole (AFG13144) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013205622 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van IT-senior juristen (niveau A4) voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (ANG13145) Na de selectie wordt een lijst met kandidaten aangelegd die aan de vereisten voldoen, die één jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaa

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013020043 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 17 oktober 2013, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. Om 9 u. 30 m. 1. Installatie van de verenigde vergadering. 2. Algemene beleidsverklar(...) 3. Dringende vragen (*). 4. Bespreking van de algemene beleidsverklaring type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013020044 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Donderdag 17 oktober 2013, na afloop van punt 2 van de agenda van de verenigde vergadering 1. Voortzetting van de bespreking van de algemene beleidsve(...) 2. Dringende vragen (*). 3. Mondelinge vragen. (**) - Mondelinge vr type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 15/10/2013 numac 2013020045 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Woensdag 16 oktober 2013, om 10 uur en om 14 u. 30 m. Om 10 uur 1. Installatie en eedaflegging van een nieuw lid van het parlement 2. Benoeming v(...) 3. Inoverwegingnemingen 1. Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Viviane
^