B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013007206 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 9557 van 13 juni 2013 verliest de heer Bart Wyloeck, attaché, de hoedanigheid van ambtenaar en wordt ambtshalve zonder vooropzegging uit zijn betrekking bij het Ministerie van L type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013202753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010 tot wijzi type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013202312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 19 april 2013 : De heer Alluyn Andre, Zingem De heer Antolini Salvatore, Farciennes Mevr. Baar Claudine, Pepinster De heer Baeyens Hugo, Destelbergen De heer De heer Bastiels Jean, Flémalle type koninklijk besluit prom. 29/09/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013014574 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2005 tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013202843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het onthaal in de o type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013202755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013202752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, to type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013202844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, tot wijzigi type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013202309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoeming Gouden Palmen Koninklijk besluit van 19 april 2013, de heer PHILIPS Frans, Lokeren. Hij neemt vanaf 8 april 2013 zijn rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013202310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen. - Benoemingen Zilveren Penning Koninklijk besluit van 19 april 2013. De heer SPRUYT, Guido, Vorselaar. Bronzen Penning Koninklijk besluit van 19 april 2013. De heer BOURMORCK, Eric, Jurbeke. type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013202734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013015228 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 21 september 2013 wordt Mevr. Marie-Noëlle DUBOIS benoemd met de titel van adviseur op het Franse taalkader met ingang van 1 oktober 2010. Het koninklijk besluit van Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013022506 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 16 september 2013 wordt Mevr. Caroline Jadot, geboren op 18 december 1975, bevorderd met ingang van 16 september 2013 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klass Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013024352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juni 2013 wordt Mevr. Geneviève Ducoffre, Werkleider bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 november 2013, eervol Mevr. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013007212 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 9562 van 17 juni 2013, wordt generaal vlieger ****. **** **** bevorderd tot Grootkruis in de **** voor de uitzonderlijke **** **** neemt type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013007205 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 9556 van 13 juni 2013 wordt aan Mevr. Marie Spiliers op 1 juli 2013 eervol ontslag uit haar ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt gemachtigd de tit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013027209 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 9 september 2013 wordt de beslissing van 20 juni 2013 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de CVBA Intercommunale Simogel de rekeningen 2012 van de intercommun EDINGEN type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013011541 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 10 oktober 2013, wordt de VZW « Organisme de Contrôle Electrique Verviers », afgekort, « O.C.E.V. », gevestigd te 4860 Wegnez, rue des Anneus

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/09/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013205562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/09/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013205467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs van de Artesis Hogeschool Antwerpen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013205575 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 2001 tot benoeming van de leden van het Strategisch comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013205576 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2011 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013205579 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van de erkenning voor de centra voor de validering van de vaardigheden voor de beroepen brood- en banketbakker, administratief bediende, PC technicus & Netwerk, assistent-boekhouder type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013205577 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2013 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entrepri

decreet

type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013011540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0027 : Delta Lloyd/ZA Verzekeringen Op 11 oktober 2013, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededing Volgens type bericht prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013205597 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 september 2013 in zake Géry Danhier tegen de Rijksdienst voor Pensioenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 september « Bren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoel

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013205664 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Erratum Bij koninklijke besluiten van 7 oktober 2013 : - is het koninklijk besluit van 28 september 2008 waarbij aan de heer Verschoore, X., op zijn verzoek, ontslag wordt verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Heuve - is in he type erratum prom. 04/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vorming van de kandidaat-officieren en officieren van het actief kader van de Krijgsmacht. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013202308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Leopoldsorde. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 april 2013 wordt de heer OTTE, Andre, Belsele, tot Ridder in de Leopoldsorde benoemd. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt vanaf 8 april 2013 zijn rang in de Orde in. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013007210 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 9558 van 13 juni 2013 : Landmacht In de categorie van de beroepsofficieren wordt op 26 juni 2013 benoemd in de graad van kapitein-commandant :

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013015229 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Bevorderingen. - Rechtzetting De publicatie in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2013, pagina 73579 aangaande de oproep tot kandidaten voor 14 betrekkingen A31 te begeven door bevorderi(...) « Oproep tot kandid type vacante bettreking prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013015230 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Bevorderingen. - Rechtzetting De publicatie in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2013, pagina 73739 aangaande de oproep tot kandidaten voor 5 betrekkingen A41 te begeven door bevorderin(...) « Oproep tot kandid

erkenning

type erkenning prom. 09/10/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013018427 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013205663 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controleurs dierenwelzijn (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG13145) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één j(...) Naast

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 17/10/2013 numac 2013042410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand oktober 2013
^