B.S. Index van de publicaties van 18 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013205201 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 120/2013 van 7 augustus 2013 Rolnummer : 5510 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6, eerste lid, 1°, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, gesteld door de Het Gron

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013003345 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014631 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het strategisch comité van de NMBS- Holding type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014632 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 04/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013024367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der Dierenartsen en de dierenartsen die in de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen z type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014610 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot samenstelling van de raad van bestuur, tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van Infrabel NV van publiek recht type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014609 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014615 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013022535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013018424 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriele besluiten van 18 september 2013, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, met ingang van 1 mei 2013 : Bij de C - Mevr. DE type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ondervoorzitster van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverz

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013205644 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden

erratum

type erratum prom. 17/09/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013021113 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013022533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013, dat in werkin Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013205724 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Vacante betrekkingen : notaris ter standplaats : - Brussel : 1 (in associatie). Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2013; - Kruibeke : 1 (i(...) - Ham-sur-Heure-Nalinnes : 1 (in associatie). De ka

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013007215 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-vrijwilligers in het kader van de vrijwillige militaire inzet in 2014 1. In 2014 worden wervingssessies van kandidaat-vrijwilligers in het kader van de vrijwillige militaire inzet georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. (1) op 8 novem type aanwerving prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013007213 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-officieren in het kader van de vrijwillige militaire inzet in 2014 1. In 2014 wordt een wervingssessie van kandidaat-officieren in het kader van de vrijwillige militaire inzet georganiseerd. Deze sessie is voorbehouden voo 2. Insch type aanwerving prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013007214 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-onderofficieren in het kader van de vrijwillige militaire inzet in 2014 1. In 2014 wordt een wervingssessie van kandidaat-onderofficieren in het kader van de vrijwillige militaire inzet georganiseerd. 2. Inschrijvingen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013009469 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013, uitwerking hebbend met ingang van 9 september 2013 's avonds, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Vossen, M., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwe Bij mi type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013205712 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 oktober 2013 : - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Hasselt van : - de heer Clae te Charleroi van : -

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013042010 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013205628 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2013 wordt de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs overeenkomstig bijgevoegde kaart met het oog op de opneming van een(...) Alternatieve

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013205718 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van financieel deskundigen (niveau B) voor de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen (ANG13159) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geld(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013205715 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel coördinators (niveau A) voor het Nationaal Geografisch Instituut (ANG13144) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast dez(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013205713 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** ****/expert voor de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid De vergelijkende selectie van **** ****/expert (niveau ****) voor de Openbare Instellingen van de(...) Er zijn 72 type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013205665 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen-diensthoofden voor het beleid rond gezondheidszorgberoepen (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG13155) Na de selectie wordt een lijst (...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013205670 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanager (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13154) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naas(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013205711 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige attaché samenwerking met internationale strafgerechten De vergelijkende selectie van Franstalige attaché samenwerking met internationale strafgerechten (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG13089) w(...) Er zi type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013205662 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige jurist sociale dialoog (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG13148) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste di type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2013 numac 2013205757 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs overheids- opdrachten (niveau A3) voor de FOD Financiën (ANG13153) Na de selectie wordt een lijst zonder rangschikking met maximum 12 geslaagden aangelegd. Naast deze lijst van gesl(...) Toelaatbaa
^