B.S. Index van de publicaties van 21 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/1939 pub. 21/10/2013 numac 2013000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013205199 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 116/2013 van 31 juli 2013 Rolnummer : 5498 en 5522 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 29bis, type wet prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013204636 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 113/2013 van 31 juli 2013 Rolnummer : 5481 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverl Het Grondw type wet prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013204859 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 109/2013 van 31 juli 2013 Rolnummer : 5466 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 24 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. H samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013003338 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht « Fedesco » type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013015225 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013022487 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013002049 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013 wordt de heer Marc De Spiegeleire, met ingang van 15 oktober 2013, aangesteld tot houder van een managementfunctie -1 bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in Overeen type koninklijk besluit prom. 10/08/2011 pub. 21/10/2013 numac 2013000656 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende de vaststelling van de risicozones en de zones bedoeld in respectievelijk de artikelen 4 en 70 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming v type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205726 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014597 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 80 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Leuze - Doornik, gelegen te Warchin, ter hoogte van de kilometerpaal 79.042 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014598 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 82 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Leuze - Doornik, gelegen te Warchin, ter hoogte van de kilometerpaal 80.390 type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013011539 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken type ministerieel besluit prom. 25/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013027210 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 30 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 17/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013022539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/08/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205370 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Büllingen als inrichtende macht van twee noodopvangwoningen, gelegen in 4760 Büllingen, "Am Wittumhof" 7 type ministerieel besluit prom. 17/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013022537 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014591 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Houthem, ter hoogte van de kilometerpaal 22.739 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014588 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 62 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 20.785 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014589 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 21.077 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014586 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 56 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 19.185 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014590 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 64 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 21.867 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014593 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 72 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Houthem, ter hoogte van de kilometerpaal 24.300 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014595 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Leuze - Doornik, gelegen te Havinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 77.865 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014592 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 70 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Houthem, ter hoogte van de kilometerpaal 23.655 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014594 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen, gelegen te Houthem, ter hoogte van de kilometerpaal 25.097 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014587 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 57 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 19.400 type ministerieel besluit prom. 09/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014559 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2012 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014596 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Leuze - Doornik, gelegen te Warchin, ter hoogte van de kilometerpaal 78.386

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013031738 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de aanduiding van de GIMB voor het lot 1 en het Participatiefonds voor het lot 2 als operationeel beheerders van het Brussels Waarborgfonds voor een periode van drie jaar

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013035968 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie meubelmaker-interieurelementen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werkplaatsbuitenschrijnwerker type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013035995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 4 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013035975 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie wijnbouwer type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende het basis- en het secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205645 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Strategisch Comité voor Geomatica type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013205698 bron waalse overheidsdienst Gewestelijke overheidsdiensten Bij besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013 wordt het mandaat van directeur-generaal van het Operationeel Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen, toegekend aan de heer Dirk Desmet tot 30 juli 2013, ve type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205646 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 tot vastlegging van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van de externe carrière van « Wallonie-Bruxelles International »

decreet

type decreet prom. 10/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205695 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende opheffing van het tweede lid, van § 3, van artikel 172 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie

erratum

type erratum prom. 07/06/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205533 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen. - Erratum type erratum prom. 17/09/2012 pub. 21/10/2013 numac 2013021114 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de geïnformatiseerde matrix als bedoeld in artikel 39, § 3, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelij

arrest

type arrest prom. 03/11/2011 pub. 21/10/2013 numac 2013000666 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector. - Duitse vertaling type arrest prom. 25/07/2011 pub. 21/10/2013 numac 2013000657 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor röntgenapparatuur voor medisch diagnostische radiologie. - Duitse vertaling

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013, dat in werking treedt de dag van deze bekendm Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013021109 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Vacature van werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 1591 (Observaties) Sommige woorden in de jobomschrijvingstaan in de mannelijke vorm voor een betere (...) 1.POSITIE VA type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013021112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Vacature van assistent-stagiair van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 1437 (Weersvoorspellingen) Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm(...) 1. POSITIE VA type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013009470 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Oproep tot kandidaten voor de nationale cel DNA Het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling De persone type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013021111 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Vacature van werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 1589 (Klimatologie) Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor een beter(...) 1. POSITITE type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013021110 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Vacature van assistent-stagiair of werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 1590 Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vor(...) 1. POSITIE VAN DE FUNC type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013021108 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Vacature van werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 1588 (Teledetectie) Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor een beter(...) 1. POSITIE V

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205371 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 12 juli 2012 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013205083 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 111/2013 van 31 juli 2013 Rolnummer : 5474 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 255 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, gesteld door de Rechtba Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013204860 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 115/2013 van 31 juli 2013 Rolnummer : 5479 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals ingevoegd bij artikel 35 van het decreet van het Vlaamse Gewest Het Gron type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013205196 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 112/2013 van 31 juli 2013 Rolnummer : 5480 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. samengestel type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013204637 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 114/2013 van 31 juli 2013 Rolnummers : 5530 en 5531 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals ingevoegd bij artikel 35 van het decreet van het Vlaamse Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013204635 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 110/2013 van 31 juli 2013 Rolnummer : 5473 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 51 van het decreet van het Waalse Gewest van 9 februari 2012 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode, ingest Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013205739 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige P & O-experten (niveau B) voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (AFG13136) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. N(...) Toelaatbaarhe type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013205747 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van technisch deskundige (m/v) voor de penitentaire instellingen van de FOD Justitie (ANG13156) Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast(...) Toelaatbaarheidsvereist type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013205746 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratieve beheerders P & O (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG13150) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig(...) Er wordt o type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013205740 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige psychologen expertise (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG13158) Na de selectie wordt een lijst met maximum 35 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagd(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013205721 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratieve assistenten (niveau C) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG13147) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...) Er wor type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013205719 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers-toezichthouder diamant Antwerpen (niveau C) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13150) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die éé(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2013 numac 2013205744 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur belast met het management van de werkprogramma's bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (ANG13727) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan (...) Op de uiters
^