B.S. Index van de publicaties van 28 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013009476 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013, wordt Mevr. Isabelle MINNON, met ingang van 26 juni 2013, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overeenk type wet prom. 06/02/2012 pub. 28/10/2013 numac 2012015040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Jakarta op 9 november 2009 (

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013015237 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen e type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013009439 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013011545 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begr type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013011547 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een ondervoorzitter en benoeming van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013009474 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013 wordt op datum van 9 september 2013 's avonds aan Mevr. Charlotte JANSSENS DE BISTHOVEN, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale O type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013205839 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013009475 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013 wordt op datum van 30 september 2012 's avonds aan de heer Simon ALBUIXECH y GOMEZ, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overhe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013024351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 2012 tot toekenning van een subsidie aan de stad Luik ter ondersteuning van een « pilootproject inzake de behandeling door middel van diacetylmorfine » type ministerieel besluit prom. 27/08/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013024350 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de stad Luik ter ondersteuning van een proefproject voor de behandeling door middel van diacetylmorfine type ministerieel besluit prom. 21/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013205838 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van bepaalde leden van zijn Stuu type ministerieel besluit prom. 17/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013014635 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61ter op de spoorlijn nr. 19 Mol - Hamont, gelegen te Neerpelt, ter hoogte van de kilometerpaal 23.098

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013205829 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu Departement Natuur en Bossen. - Directie Jacht en Visvangst. - Jachtexamen 2014 Overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 - theoreti

decreet

type decreet prom. 10/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013205828 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en van het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies type decreet prom. 17/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013029478 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie1

document

type document prom. 09/09/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013014572 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2013-01-S betreffende het verzoek van de spoorwegonderneming NMBS aan de Dienst Regulering tot het bepalen of de passagiersvervoerdienst pe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het maximumpercentage van lestijden-leraar die aan verloven wegens opdracht besteed kunnen worden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013022540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013, dat in werking t Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013205882 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013 zijn benoemd in de Franstalige kamer van de beroepscommissie van het Instituut voor bedrijfsjuristen : - als effectief lid : de heer Gaudy, J., voorzitter van de arbeidsrechtbanke - als plaat type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013205881 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2013, pagina 75383, van het ministerieel besluit van 16 oktober 2013, waarbij de associatie "Karl Smeets en Phil Vanhaeren" ter standplaats Has Dient in de Neder

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013009471 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Het Parket van de Procureur des Konings te Ieper is verhuisd naar het volgend adres op datum van 17 oktober 2013 : Parket van de Procureur des Konings Grote Markt 1 8900 Ieper type adreswijziging prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013009472 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Officieel adres van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper vanaf 17 oktober 2013 : Rechtbank van Eerste Aanleg Grote Markt 1 8900 Ieper

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013205875 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch attaché accreditatie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13162) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig (...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013205876 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch dossierbeheerder accreditatie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13161) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaa(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013205856 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige attaché P & O De vergelijkende selectie van Franstalige attaché P & O (niveau A) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (AFG13054) werd afgesloten op 16 oktober 2013(...) Er zijn 14 gesla

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013003350 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « PRESTO 30 » genaamd Overeenkomstig artikel 17 van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « PRESTO 30 », een door de - v type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 28/10/2013 numac 2013003351 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « WIN FOR LIFE 3 euro » en « WIN FOR LIFE 5 euro » genaamd Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Lo - v
^