B.S. Index van de publicaties van 7 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/06/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013206051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 7 november 1969 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving op de houders van een vergunning van "beroepsrenner" type wet prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013009489 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2013 is machtiging verleend aan de heer **** **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en (...) Bij koninklijk **** type wet prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013009488 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2013 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****(...) Bij koninklijk besluit van 22 **** type wet prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013009491 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) de heer **** **** type wet prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013009484 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 22 oktober 2013 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013202294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar, met uitzondering van de on type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013205754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2013 wordt aan de heer DE BROUWER René, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof van Antwer type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden, met uitzonde type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de wijziging van de collectieve ar type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013205752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2013 wordt aan de heer Vandermeulen, Luc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van B Belanghe type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen, met uit type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013200961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen voor de jare type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de toekenning van ecocheques vanaf 2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013201461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013202063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de arbeide type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013022557 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de finan type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013024370 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2008 tot benoeming van de externe leden van de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 03/11/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013003366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming of herbenoeming van de voorzitter, ondervoorzitter, afgevaardigd bestuurder en van bepaalde leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bedoeld in artikel 3bis, §§

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013024371 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 2008 tot benoeming van de leden van een adviescommissie « Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten » bij de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezo type ministerieel besluit prom. 22/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013031852 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap « Total Gas & Power Belgium SA » van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013036034 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2013 tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van e type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013011555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013036032 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 18/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013031845 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uits type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013024381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeur Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013024372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2009 tot benoeming van de leden van de adviescommissies « Volksgezondheid & surveillance », « Voeding, geneesmiddelen en consumptiegoederen » en « Expertise, Dienstverlening type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013205904 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2013 wordt de algehele herziening van het gemeentelijk plan van aanleg nr. 3C, "Dode Leie-arm" te Komen-Waasten , door de Koning aangenomen op 4 oktob(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013031837 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-cert type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/09/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013031748 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205947 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypothecaire leningen van de "Société wallonne de Crédit social" en de "Guichets du Crédit social" (Sociale Krediet type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027239 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat « Le Marais de Hosdent » te Latinne type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Das Kolvenderbachtal » te Heppenbach en Herresbach en Honsfeld, Manderfeld en Schönberg (Büllingen) type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027237 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Das Frankenbachtal » te Manderfeld type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027236 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat « Das Schwalmtal » te Elsenborn , Rocherath en Wirtzfeld (Büllingen) type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027229 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « L'Ardoisière de l'Hamérienne » te Oignies type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027228 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « L'Ardoisière Le Sauveur » te Oignies type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027227 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Fagnes de Stellerholz » te Sourbrodt type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027230 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Château de Jemeppe » te Hargimont type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027231 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Carrière de l'Alouette » te Hotton type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027232 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Verger Namêche » te Loverval type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027234 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Nesselo » te Weywertz type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027233 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Der Rurhof » te Weywertz type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013027235 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat « Der Wirtzbach » te Rocherath en Wirtzfeld

bericht

type bericht prom. 15/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type bericht prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-13/0028 : IDEG, IEH, IGH, INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC en SIMOGEL Op 29 oktober 2013, ontving de audi Volgens

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013003352 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie . - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te h(...) Stad Antoing (vroeger Bruyelle) Een perce

document

type document prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013031847 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 20/06/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd BLACK SEA EUROPE gelegen, te Jerusalemstraat 34, te 1030 BRUSSELgeregistreerd als ophaler van d(...) De registratie draagt het num

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 2013 houdende uitvoering van het decreet van 14 november 2008 tot instelling van de Jeugdraad in de Franse Gemeenscha

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013205753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brugge ter vervanging van de heer Luc VANDERMEULEN De betrokken organisatie De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013206133 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum Bij de bekendmaking van de openstaande plaats van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2013, pagina 8293 type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013205755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer René DE BROUWER De betrokken organisaties De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013206125 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2013 is de heer Rogiest, Ch., advocaat, plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, benoemd tot rechter in deze rechtbank. Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de arb Bij konink

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013021124 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Huishoudelijk reglement van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Artikel 1. De Wetenschappelijk Raad, hierna de Raad genoemd, vergadert op initiatief van de Voorzitter of op de gemotiveerde vra Art. 2.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2013 numac 2013206098 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen goedkeuring voertuigen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen goedkeuring voertuigen (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG13105)(...) Er zijn 2
^