B.S. Index van de publicaties van 13 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt Mevr. Kaat LEUS, Staatsraad, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2013-2014 een mandaat uit te oefenen van professor aan de Vrije Universiteit B type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013021125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2000 ter definiëring van de procedure voor machtiging van het storten in de Noordzee van bepaalde stoffen en materialen type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013202887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire maaltijdvergoeding type koninklijk besluit prom. 09/09/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013024359 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013014665 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2013, wordt de heer Luc DONNAY, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om deel uit te maken van de examencommissie van het wervingsexamen van twee adm type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013024388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013031842 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013003358 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 11 oktober 2013 wordt de heer François Debuyst, ambtenaar van de klasse A3 bij de Vlaamse Buitendiensten Regio Noord, bevorderd door verhoging in klasse in een betrekking van de klasse A4 Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2013 wordt Mevr. Kaat LEUS, Staatsraad, gemachtigd om als voorzitter deel uit te maken van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen - Expertenpan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013031844 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2014-2015 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013031811 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juli 2013 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektri

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/10/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013003369 bron federale overheidsdienst financien Circulaire nr. E.T. 124.747 - geregistreerd kassasysteem in de horecasector, uitvoering van de wet van 30 juli 2013, van het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 ter uitvoering van deze wet en van het koninklijk besluit van 30 december 2009. - Erratum

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013206060 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 oktober 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 oktober 2013, is beroep tot v b. Bij v

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013003356 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie . - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de h(...) Stad Ath (vroeger Ath) Een perceel grond

document

type document prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013031860 bron brussels hoofdstedelijk parlement Wijziging aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft beslist, in zijn vergaderingen van 16 en 17 oktober 2013, wijzigingen aan te brengen aan artikels 130, 131, 132, 132bis, Deze wi type document prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013206192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 oktober 2013, Paritair S

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013029574 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledi

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013022571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013, dat in werking Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013022570 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013, dat in werking tree Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013007241 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9571 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 8674 van 5 december 2011 tot Hebben de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013007238 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9570 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 8673 van 5 december 2011 t Heeft de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013007239 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9569 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 8671 van 5 december 2011 to In de lan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013007237 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit ****. 9567 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit ****. 8638 van 5 december 2011 tot **** **** de land type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013007236 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit ****. 9566 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit ****. 8637 van 5 december 2011 tot **** **** de land type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013007235 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit ****. 9565 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit ****. 8636 van 5 december 2011 tot **** **** de **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013003371 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 november 2013 wordt de heer Jannie Haek, met ingang van 13 november 2013, benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij voor een mandaat va Het ber

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013206199 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 (vanaf 16 februari 2014); - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 1; - Koekelberg : 1. Deze plaats vervangt de(...) - Galmaarden : 1. Deze plaats vervangt deze gepublice

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013205683 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 8 juni 2001 tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013024387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium . - Aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging en vergunning voor de bouw en de exploitatie van een vermaasd netwerk in zee (Belgian Offshore Grid (BOG(...) Door het

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013205924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Dendermonde Bij beschikking van 21 oktober 2013 werd de heer Daniël STURTEWAGEN, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank Dendermonde, door de heer voorzitter van deze rechtbank

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013206213 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-specialisten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-specialisten (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (ANG13126) (...) Er zijn 4

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 13/11/2013 numac 2013055213 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Cauvain, Eugène Henri Cauvain, Eugène Henri, geboren te Beloeil op 3 februari 1948, w Alvorens te
^