B.S. Index van de publicaties van 14 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013041311 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013205869 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 137/2013 van 17 oktober 2013 Rolnummers : 5018, 5028 en 5030 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 maart 2010 houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 b Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013003336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële vergoeding verleent aan de verpleegkundigen voor de gevolgde continue ople type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013024389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013011564 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013 wordt de heer Herbert VEYT voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van directeur van de directie van de operaties inzake bestuurlijke politie b

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013206245 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 7 november 2013 : - is het verzoek tot toetreding van Mevr. Rolin Jacquemyns, G. en de heer Penne, K., kandidaat-notarissen, tot de associatie "ACTALYS", ter standplaats Brussel Mevr. Rolin Jacquemyns, G. en de h type ministerieel besluit prom. 09/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206010 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand type ministerieel besluit prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002055 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbar

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van INTEREST type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206157 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van de Regie van Waver type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206152 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206151 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206150 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van AIESH type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van IEH type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206155 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van INTERMOSANE - sector 1 type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206077 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011, 13 december 2012, 21 februari 2013 en 8 mei 2013, tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanl type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van INTERMOSANE - sector 2 type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206158 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van PBE type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206159 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013206188 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013 wordt de heer Vincent Peremans op 30 september 2013 's avonds eervol ontslag ontleend uit zijn ambt van kabinetschef van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Bij bes type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206160 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206161 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van TECTEO-RESA type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206149 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanpassingsplannen 2013-2016 en 2014-2017 van het stroomdistributienet van AIEG type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013027243 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoersprijzen te innen op het net van de openbaarvervoersmaatschappijen in het Waalse Gewest

document

type document prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013031867 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Uitrusting en Vervoer/Brussel Mobiel Bij regeringsbesluit van 26 september 2013 wordt dhr. GAILLY, Jean-Paul, aangewezen om het mandaat van Directeur-Generaal uit te oefenen met ingang van 1 december 2013.(...) type document prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven type document prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013205696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 oktober 2013, dat in werking worden type document prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven. - Verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 25 mei 2014

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013031854 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving Het B Gelet

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013007245 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur in 2014 In 2014 worden maandelijks wervingssessies van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur georganiseerd. De details betreffende deze sessies (vacatures, limietdatum voor (...) 2. Inschrijvingen a. De

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013007246 bron ministerie van landsverdediging Normale werving Wervingssessie van kandidaat-reserveonderofficieren 2014 1. In 2014 wordt een werving van kandidaat-reserveonderofficieren georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De inschrijving is mogelijk vanaf 5 november 2013. b. De 3. Programma van de type aanwerving prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013009498 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een financieel-juridisch adviseur (Niveau A) Het Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO) zal overgaan tot de aanwerving van een financieel-juridisch adviseur (m/v) (niveau A) van de Franstalige of de Nederlandstalige ta(...) De gese type aanwerving prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013007247 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving Wervingssessie van kandidaat-reserveofficieren 2014 1. In 2014 worden wervingssessies georganiseerd voor de normale werving, bijzondere werving en de laterale bijzondere werving van kandidaat-reserveofficieren, die houder z 2. Inschri

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013206244 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 november 2013 : - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik : - Mevr. Jackers, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - Mevr. Tordoir; G., beslagrecht - is de heer Chomik,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013033004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 september 1987 waarbij het kasteel Thor te Astenet als monument en als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206106 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 10 december 2009 tot uitvoering van het decreet van 11 mei 2009 betreffende de erkenning van de uitzendbureaus en de controle op de particuliere arbeidsbemiddelingsbureaus

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013206108 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2013, wordt Mevr. DEPIENNE Véronique benoemd tot cultuurpactinspecteur bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste M Bij kon

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2013 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013000622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2013 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013000620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2013 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013206268 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Technicus (m/v) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (ANG13156). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25 november 2013. De uiterste inschrijvingsdatum van de functi(...) Het selectieregl type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013206255 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige coördinator organisatie strategie De vergelijkende selectie van Franstalige coördinator organisatie strategie (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG13091) werd afge(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2013 numac 2013206215 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige diëtiste (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG13184) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijz(...) Toelaatb
^