B.S. Index van de publicaties van 18 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/03/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013015245 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, gedaan te Kleinmond, Zuid-Afri

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013024386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Animar » type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013003359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de aanstelling ad interim van hypotheekbewaarders bij de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2012 tot wijziging van artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekking type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013014664 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontol

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013007243 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 29/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013011563 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013206111 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een h

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013206218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de functies van huisbewaarder binnen de Waalse Overheidsdienst

protocol

type protocol prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013024384 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord nr. 4 gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid : monitoring van de evolutie van de sector voor de jaren 2013-2014 Gele Gelet o

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013003365 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie . - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de ha(...) Leuze-en-Hainaut (vroeger Willaupuis) Een

document

type document prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013021127 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie die plaatsvindt op maandag 25 november 2013, om 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Kan Op de a

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013007249 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9573 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 8677 van 5 december 2 Heeft de v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013007248 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9572 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken in het koninklijk besluit nr. 8675 van 5 december 2011 to Hebben de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013007240 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9568 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 8640 van 5 december 2011 tot b Heeft de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013007252 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9575 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 8657 van 5 december 2011 t Hebben de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013000740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013 wordt de heer Christophe VERHAERT, licentiaat in de rechten, benoemd als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, met in type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013205883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 november 2013 is Mevr. MADEREEL Els benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer VAN REETH Frans

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Jean-Marie Van Den Steene De betrok De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013009497 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013, is een einde gesteld aan de functies van de heer D'haese, P., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Willebroek, met ingang van 30 juni 2013 's avonds. Bij koni

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206280 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché e-invoicing (niveau A) voor de FOD Budget en Beheerscontrol (AFG13183) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206248 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige senior jurist-A2 De vergelijkende selectie van Franstalige senior jurist-A2 (niveau A2) voor de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (AFG13106) werd afgesloten op 4 november 2013. type bericht van selor prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206288 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalig technisch analist (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13177) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste di type bericht van selor prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206247 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (FOD Binnenlandse Zaken) (ANG13169) Na de selectie wordt een lijst met maximum 80 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijf(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige veiligheidsassistent-coördinator De vergelijkende selectie van Franstalige veiligheidsassistent-coördinator (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG13083) werd afgesloten op 5 november 2013. type bericht van selor prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206284 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attachés bureau Transfer De vergelijkende selectie van **** attachés bureau Transfer (niveau ****) voor de **** **** **** (****13072) werd afgesloten op 31 oktober (...) Er zijn 4 type bericht van selor prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206291 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés in wetenschappelijke communicatie (niveau A) voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (AFG13140) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig b(...) Naast

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206290 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 24 oktober 2013 heeft de heer Embrechts, J., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termij Hof van be

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013014661 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013014651 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013014649 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013014650 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013014652 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém
^