B.S. Index van de publicaties van 19 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013205599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van industrieel onderhoud en herstellingswerkplaatsen gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voo type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013024385 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 612.360 EUR aan het « Fonds ter reductie van de globale energiekost » type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013003373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2010/78/EU van 24 november 2010 wat betreft de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteiten type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013003354 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse wetten ter gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2010/78/EU van 24 november 2010 wat betreft de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2013 numac 2013206305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 11 november 2013 wordt de heer Yves MAIRESSE, attaché klasse A2, met ingang van 1 oktober 2013, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013011572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij de Raad van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013205598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013003370 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/11/2013 numac 2013206217 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 20 september 2012, wordt de VZW "Maison médicale des Balances", gevestigd chaussée de Charleroi 218, te 5000 Namen, vanaf 1 juli 2013 voor drie jaar erkend als geïntegreerde gezondheidsverenigin Bij ministeriee type ministerieel besluit prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013011569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel 11, § 1, van de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013206168 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de gevallen waarin de diensten Ondersteuningsplan begeleiding mogen verstrekken aan personen met een handicap die al ondersteuning krijgen van voorzieningen en diensten, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Ag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013206274 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Moezel en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013206277 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2004 tot invoering van een tegemoetkoming voor de verfraaiing van de buitenkant van panden die hoofdzakelijk voor bewoning bestemd zijn type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013206272 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen die in de statuten van de « Société wallonne des Eaux » zijn aangebracht type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013206273 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable »

decreet

type decreet prom. 08/02/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031858 bron brussels hoofdstedelijk parlement Decreet houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurie van de Franse Gemeenschapscommissie en van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/11/2013 numac 2013011576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-13/0030 : TECTEO SERVICES GROUP SA/EDITIONS DE L'AVENIR SA en CORELIO CONNECT SUD SA Op 5 november 2013, ontving Volgens type bericht prom. -- pub. 19/11/2013 numac 2013011577 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0029 : BELORTA CVBA en VEILING BORGLOON CVBA Op 11 oktober 2013, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Volgens

beschikking

type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031877 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Londen op 16 februari 2010, tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noor type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031869 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 26 februari 2010, tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Gemenebest van Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangel type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031871 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 18 december 2009, tussen het Koninkrijk België en Saint Christopher en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en met het Protocol (1 type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031870 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Parijs op 16 december 2009, tussen België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031875 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 7 december 2009, tussen het Koninkrijk België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031873 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 7 december 2009, tussen het Koninkrijk België en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031876 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 en op 18 maart 2010, tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031874 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010, tussen het Koninkrijk België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031878 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde 1) te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031879 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het Protocol ondertekend te Brussel op 21 oktober 2010 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031868 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 7 december 2009, tussen het Koninkrijk België en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2013 numac 2013022574 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen". - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 november 2013, dat in werking treedt de dag van Bij hetzelfde be

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/11/2013 numac 2013206325 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 november 2013 : - is de heer Mormont H., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Luik; - is Mevr. Vanden Avenne M., gerechtelijk stag - is de heer De

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 19/11/2013 numac 2013015246 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 22 oktober 2013 heeft de heer Laurent NOESEN de nodige exequatur ontvangen om het ambt van Ereconsul van het Groothertogdom Luxemburg te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Antwer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2013 numac 2013206289 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige elektriciens (niveau C) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG13168) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijs(...) Toelaatbaa

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 19/11/2013 numac 2013042411 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand november 2013
^