B.S. Index van de publicaties van 22 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013205878 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 122/2013 van 26 september 2013 Rolnummer : 5389 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, 3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, gesteld door het A Het Gron type wet prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013205879 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 123/2013 van 26 september 2013 Rolnummers : 5426, 5427, 5428 en 5429 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot Het Gron

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013000612 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt de heer Paul LEWALLE, Staatsraad, op 1 april 2014 in ruste gesteld. Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren en zijn aanspraken op een r type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013205872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming, ontslag en vervanging van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013206046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 november 2013 wordt aan de heer TIERENS, Peter, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het Arbeidshof v type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 5 februari 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013000754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 2013 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 4 tot 8 juli 2012 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013003381 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013003382 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013002062 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 7 november 2013 wordt mevrouw Sophie BUYSE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het N Bij ko type koninklijk besluit prom. 05/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2012000633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013002066 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 november 2013, wordt Mevr. Ellen DE NAEYER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013206401 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012, dat in werking treedt op 28 november 2013, is aan de heer Snyers d'Attenhoven, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel Het is hem vergund de titel van z type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013014648 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 22/11/2013 numac 2013036083 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de subsidiebedragen in diverse ministeriële besluiten voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaamse Intersectoraal Akkoord type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Academische bachelor in de industriële wetenschappen » gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het lange type type ministerieel besluit prom. 04/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013024399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 september 2013 houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product Total Clear type ministerieel besluit prom. 07/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013011579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een tweede plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013206210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013031922 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd opgesteld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013031960 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2009 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en o Naam v

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 22/11/2013 numac 2013036082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen in diverse besluiten van de Vlaamse Regering voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaamse Intersectoraal Akkoord type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013206174 bron vlaamse overheid Bekendmaking van een registratieaanvraag Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenaming Naam va

decreet

type decreet prom. 14/10/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013206165 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het addendum van 4 oktober 2012 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardenecon

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013018442 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B type bericht prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013018444 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De g

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 14/10/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013206164 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 21 februari 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool

document

type document prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013031950 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ELSENE. - Bij besluit van 4 november 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 16 september 2013 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Elsene de wijze van gunning en het bestek betreffende de leveri EVERE.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2004 betreffende de opleidingen tijdens de loopbaan van de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Franse

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013000742 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Aanstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2013, blz. 49273, dient zowel in de Franstalige als de Nederlandstalige tekst de naam « de heer MALBRECK, Ber type erratum prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013031959 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanwijzing. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2013 dient het aanwijzingsbericht met betrekking tot Mevr. FISZMAN op pagina 83110 als nietig beschouwd te worden. type erratum prom. 20/03/2012 pub. 22/11/2013 numac 2013015265 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, gedaan te Kleinmond, Zuid-Afri

arrest

type arrest prom. 07/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013031923 bron brussels hoofdstedelijk gewest Regerings besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting die de Regering jaarlijks een verslag voorleggen over de follow-up van de belangrijke effecten van de inwerkingtreding van het gewestelijk bestemmi

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013206047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 november 2013 is Mevr. PEETERS, Rita, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer VAN DER SMISSEN,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013206048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Peter TIERENS De betrokken organ De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013206395 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013 is de heer Janssens, G., notaris ter standplaats Hamme, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk beslu Hij zal het burge type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013206400 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 november 2013 : - is de heer Vroman, F., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof - is Mevr. W

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/10/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013206107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van het evaluatieverslag voor verscheidene personeelscategorieën in het onderwijs

lijst

type lijst prom. 07/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013011571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013205461 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 Rolnummers : 5227, 5245, 5248, 5249, 5250, 5277, 5312, 5317, 5320, 5325, 5326, 5327, 5334 tot 5344, 5345, 5348 tot 5353, 5354, 5355 tot 5358, 5359, 5360 en 5361 In zake : de beroepen t Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013206416 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalig analist programmeur Java/Sharepoint/Datawarehouse (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG13168) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013206383 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijk evaluatoren (niveau A2) voor het FAGG (ANG13175) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaag(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013206415 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analist programmeur Java/Sharepoint/Datawarehouse (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13179) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, d(...) Naast de

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013055179 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Dumortier, Huguette Dumortier, Huguette, geboren te Menen op 18 december 1925, weduwe Alvorens te

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 22/11/2013 numac 2013206396 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Hasselt Bij beschikking van 15 oktober 2013 werd de heer Bours, H., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasselt, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 14 november Rechtbank
^