B.S. Index van de publicaties van 26 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 26/11/2013 numac 2013014575 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van o type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 26/11/2013 numac 2013014599 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013205765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013205767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 13/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013003377 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de ge type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013205769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013205768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van he type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013000748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van he type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van he

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 26/11/2013 numac 2013206167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206397 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013027251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 6 november 2008 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië voor wat

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013018443 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Anne BERRE c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd Dit besl type bericht prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013031962 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht betreffende de verlenging van de geldigheidsduur van de gewestelijke wervingsreserves De geldigheidsduur van de Franstalige wervingsreserve Klerk AFB08805, samengesteld voor het Ministerie en instellingen van openbaar nut van het Brussel De geld

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 17/07/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke

document

type document prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013205926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de houtnijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 oktober 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb worden be

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013007276 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving Wervingssessie van kandidaat-reserveofficieren 2014 Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 november 2013, tweede uitgave, akte nr. 2013/07247, bl. 85757, moet gelezen worden : Médecin - Soins Geneesheer - intensieve zorgen M

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013007256 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9579 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 8661 van 5 december 2011 to Hebben de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013007258 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9581 van 19 juni 2013 : In het koninklijk besluit nr. 8664 van 5 december 2011 tot benoeming in de Heeft de v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013007255 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9578 van 19 juni 2013 : Het koninklijk besluit nr. 8660 van 5 december 2011 tot benoeming Hebben de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013007260 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9584 van 19 juni 2013 : In het koninklijk besluit nr. 8667 van 5 december 2011 tot benoeming in de Heeft de v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013206419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 wordt, aan de heer Eddy Van Lancker, lid, als vertegenwoordiger van de werknemers, van het beheerscomité van de Ri Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013007261 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9583 van 19 juni 2013 : In het koninklijk besluit nr. 8666 van 5 december 2011 tot benoeming in Hebben de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013007257 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9580 van 19 juni 2013 : In het koninklijk besluit nr. 8663 van 5 december 2011 tot benoeming in d Heeft de v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013007259 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9582 van 19 juni 2013 : In het koninklijk besluit nr. 8665 van 5 december 2011 tot benoeming in de Heeft de v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013021126 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika . - Vacature van assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 1396 (Etnomusicologie) Sommige woorden in de jobomschrijvingstaan in de mannelijke vorm voor ee(...) 1. POSI

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013206456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 21 november 2013 is het laboratorium BVBA Labo Devlieger, Xavier De Cocklaan 32, te 9830 Sint-Martens Groep : 6

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/11/2013 numac 2013008012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige servicedesk medewerkers (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG13191) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste
^