B.S. Index van de publicaties van 27 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet van 27 december 2006 en van het Sociaal Strafwetboek (1) type wet prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013018453 bron belgische senaat Benoeming van plaatsvervangende leden van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro Tijdens zijn plenaire vergadering van 7 november 2013 is de Senaat, overeenkomstig artikel 9, type wet prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca type wet prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013000760 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 15 november 2013 wordt de heer MUYTERS, Serge, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone ANTWERPEN voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 05/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013011574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende het organigram van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit inzake de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers in de horecasector type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013018455 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 betreffende de officiële controle van diervoeders type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013027252 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijkee eretekens Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de intercommunale C.I.L.E. : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijke Kru De heer Rober type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013014666 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013, dat in werking treedt op 1 januari 2014, wordt aan de heer Jozef HEYNDERICKX eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaa Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit d.d. 15 november 2013 wordt de heer LUCAS, Jean-Paul, op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpsch Hij wor type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013014643 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende het rijbewijs

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 6 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 02/07/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013031924 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type ministerieel besluit prom. 14/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen type ministerieel besluit prom. 04/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdo type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013014674 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Einde van aanstelling. - Personeel. - Einde van voorlopige aanstelling in de hoedanigheid van directeur-generaal a.i. van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit va type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013014673 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstelling. - Personeel. - Voorlopige aanstelling in de hoedanigheid van directeur-generaal a.i. van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit van 8 november 2013 wo Overeen type ministerieel besluit prom. 22/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206463 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2013

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013031921 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en de vereffeningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013036086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Audit Vlaanderen » en tot wijziging van diverse besluiten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013036059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013027247 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de definitieve aanneming van de herziening van het gewestplan Nijvel met het oog op de bevordering van het gebruik van het GEN in de omgeving van de toekomstige GEN-halte Braine-l'Alliance type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013027248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de herziening van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs met het oog op de bevordering van het gebruik van het GEN in de omgeving van het station van Louvain-la-Neuve

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013009500 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief inzake de verplaatsingskosten voor dienstreizen naar het buitenland in het kader van internationale samenwerking in strafzaken type omzendbrief prom. 06/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013014668 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 27 juni 2012 betreffende de technische keuring op verplaatsing

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013206368 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 oktober 2013 in zake Khaled Harrouche tegen de gemeente Vorst, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 oktober 2013, heeft d 1. « S type bericht prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013206364 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 oktober 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 oktober 2013, heeft de « Or b. Bij

document

type document prom. 06/09/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013036025 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs type document prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013009504 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 14 november 2011 worden benoemd op datum van 8 april 2010 : - tot Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. LEROY Françoise, Adviseur. - tot Commandeur in de Kroonorde : D - tot Commandeur type document prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013031966 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ELSENE. - Bij besluit van 12 november 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 19 september 2013 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Elsene beslist de wijze van gunning en het bestek betreffende SCHAARB type document prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013009505 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 7 november 2011 worden benoemd op datum van 15 november 2010 : - tot Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. DECOSTER Godelieve, Adviseur. - tot Commandeur in de Orde van L De heer LIBERT R

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het model van plan voor het implementeren van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van een roerend cultureel goed Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 11 oktober 2013 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, het schilderij "Sint-Cecilia van Rome" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012 tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029612 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij hoger onderwijs

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013015266 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2012, blz 51148, acte 2012/15131, gelieve te lezen in de Franstalige versie « Consul-Generaal » in plaats van « Honoraire Consul » en de provincie Luik toe type erratum prom. 17/06/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013003393 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013000762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 15 november 2013 wordt de heer Raeymaekers, Bart, identificatienummer 44-01508-36, benoemd in de functie van "Hoofdcommissaris van politie - Officier Operaties" bij

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013031952 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoemingen Bij beslissingen van de directeur-generaal van 5 november 2012, wordt de heer Michael DEPOORTERE definitief benoemd op 1 mei 2012 in de hoedanigheid van Werkman va Bij bes type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013031955 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissingen van de directeur-generaal van 18 september 2012, wordt Mevr. Christine FLANDROY definitief benoemd op 1 september 2012 in de hoedanigheid van Direct type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013031957 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoemingen Bij beslissingen van de directeur-generaal van 20 augustus 2012, wordt de heer Mohamed BOUKHIMA definitief benoemd op 1 juli 2012 in de hoedanigheid van Ploegbaas Bij besl type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013031956 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissingen van de directeur-generaal van 18 september 2012, wordt de heer Serge VAN PEBORGH definitief benoemd op 1 september 2012 in de hoedanigheid van Chemi type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013031954 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissingen van de directeur-generaal van 15 juni 2011, wordt de heer Ivan HAUBEN definitief benoemd op 1 juni 2011 in de hoedanigheid van Opzichter van Openbar type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013031953 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoemingen Bij beslissingen van de directeur-generaal van 25 augustus 2011, wordt de heer Johnny WALRAVENS definitief benoemd op 1 juli 2011 in de hoedanigheid van Werkman va Bij bes type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013031951 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 23 mei 2008, wordt de heer Eric VANDENBEMPT definitief benoemd op 1 februari 2008 in de hoedanigheid van Werkman van Open Bij besl

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013029615 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale de Médecine de Belgique » Samenstelling van het Bestuur voor 2014 Voorzitter : BONIVER, Jacques, emeritus hoogleraar van de Université de Liège, rue Florikosse 28C, 4802 Heusy. Vast Secretaris : FERRANT Augustin, em Eerste onderv

registratie

type registratie prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013031949 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 06/11/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd SOCIETE DE VOIRIE PRIVEE DE MEUTER NV gelegen Werkhuizenkaai 100 te 1000 B(...) De registratie draagt het nummer E type registratie prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013031948 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 07/11/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VLADIMIR HURYCH gelegen Pionyru 1141 te 40003 USTI NAD LABEM- Czech Republic geregistreerd als vervoerd De regi type registratie prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013031945 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 18/11/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VAN LOO PROJECTS NV geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het nu(...) type registratie prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013031885 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 22/10/2013van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ELCOVAL BVBA gelegen Verbindingsweg 23 te 3770 RIEMST geregistreerd als (...) De registratie draagt het nummer

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013020053 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 28 november 2013 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Dringende vragen (*) ________ (*) Om 11 uur.(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 27/11/2013 numac 2013020052 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 28 november 2013, om 9 uur 1. Inoverwegingnemingen - Voorstel van ordonnantie (van de heer Freddy THIELEMANS, Mevr. Barbara TRACHTE, de heren (...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Arnaud PINXTEREN, Mohammadi
^