B.S. Index van de publicaties van 29 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/06/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, type wet prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011566 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van titel I « Algemene definities » in Boek I « Definities » van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek XV, « Rechtshandhaving » in het WetBoek van economisch recht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 29/11/2013 numac 2013000734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke producten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013018447 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013007262 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering naar de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013000755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d.20 oktober 2013 : - wordt de heer Roland ALENS aangewezen in de functie van adjunct-directeur van de directie Audit en Inspectie van - wordt de type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden, van een plaatsvervangend lid en van een raadgevend lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangel type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013009438 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van bepaalde artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013027255 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 : - wordt de hiernavermelde persoon benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer Christian Delaere, gemeentesecretaris bij de gemeente Moeskroen; De heer Michel J type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013003398 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Bastenaken door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 28/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013003374 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013031905 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 06/11/2013, werd de N.V. Marcq & Roba erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de (...) De erkenning draagt het nummer : AGR/E type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013031843 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 27/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013003375 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206478 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206583 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 22 november 2013 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie : te Luxemburg : - Mevr. Fourniret te Henegouwen : -

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013031894 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd opgesteld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013036073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013036079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, aangebracht door de Algemene Vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 14 juni 2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206532 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 10 oktober 2013 in zake Dirk Cobbaut tegen Monique Meeremans, met Katrien Cobbaut en Frank Cobbaut als vrijwillig tussenkomende partijen, waarvan de e « Schen type bericht prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206531 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 oktober 2013 in zake M.M. tegen H.L., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 oktober 2013, heeft de Rechtbank van eerste aa « Schen

document

type document prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013009513 bron federale overheidsdienst justitie Hoge Raad voor Justitie Leden niet-magistraten van het Nederlandstalig College De heer Frank Judo, advocaat, wordt aangesteld als lid niet-magistraat van het Nederlandstalig College van de Hoge Raad voor de Justitie, als gevolg van het ontsla type document prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013027253 bron cel mandaatcontrole

arrest

type arrest prom. 04/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013031859 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206540 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Oproep tot kandidaten voor het mandaat van directeur bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding Bij wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voo Dit institu type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013011597 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Diamantsector. - Deskundigen. - Oproep kandidaten In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector, wordt door de Speciale Commissie voor de Diamantsector Standplaat type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206581 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetb(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206582 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 31 augustus 2013, is het aan de heer Saverys, F., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te An Het bero type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013009514 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2013, in werking tredend op 30 november 2013 's avonds, is Mevr. Tricot M., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van het arbeidshof te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene ma Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013018448 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché bij ministerieel besluit van 16 oktober 2013, met ingang van 1 oktober 2013, Mevr. A Overee type benoemingen prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013018449 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten PersoneeL. - Benoeming Bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché bij ministerieel besluit van 28 oktober 2013, met ingang van 1 oktober 2013, Mevr. H Overee

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013015269 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 21 november 2013 hebben H.E. de heer Dharar Abdul Razzak Rassooqi, de heer Ehab Mohamed Mostafa Fawzy, de heer Gediminas Varvuolis en de heer Matjaz Sinkovec de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, H.E.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013015267 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 28 oktober 2013 heeft de Heer Gabriel FEHERVARI de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Hongarije te Lint uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaams Gewest.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206542 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachées De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachées (Bouwkunde) (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG13115), werd afgesloten op 25 november 2013. Er zijn 2 ges(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206502 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische dossierbeheerders consumentenveiligheid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische dossierbeheerders consumentenveiligheid (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Midd(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206527 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** tekenaars bouw De vergelijkende selectie van **** tekenaars bouw (niveau ****) voor de Regie der Gebouwen (****) (****13007) werd afgesloten op 19 november 201(...) Er zijn 6 **** type bericht van selor prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206548 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van calltaker 112 met kennis van het Duits (niveau C) Franstalige voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG13176) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast d(...) 1. Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206544 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken financiële interne controle & beheerscontrole De vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken financiële interne controle & beheerscontrole (niveau A(...) Er zijn 8 gesl type bericht van selor prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206539 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten afbetalingsplannen A1 De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten afbetalingsplannen A1 (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werd afgesloten op 21 november (...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206546 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers 112 Vlaanderen (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13171) Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijs(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013206545 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige tweetalige calltakers 112 Brussel (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13170) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast d(...) Toelaatbaa

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013040311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2013 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2013, 122.64 punten bedraagt, tege Het gez

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013003347 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij met biljetten, welke de mogelijkheid biedt om als belangrijkste loten, loten in natura te winnen die bestaan uit een personenwage

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 29/11/2013 numac 2013003384 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijd Deze
^